Liza

Olih: Agus Sutrarama
 
Gagambaran Winar Ramelan
Nyaluk jam pat sanja, aréal Taman Budaya, Art Centre Dénpasar nyansan nyepiang, tamiu-tamiu lokal lan mancanegara sampun pada matilar. Malih a jam tiang musti nutup gedung paméran Mahodara Mandara Giri Buana, genah tiang makarya. Tiang ngambil selang, saka besik entik-entikan ané wénten ring sisi gedung paméran siamin tiang, yakti sampun wénten petugas sané sarahina ngarawat tataneman ring aréal taman budaya niki, nanging mula tuah kasenengan tiang naler miara sarwa entik-entikan, napi malih né wénten ring tongos tiang ngarereh pangupa jiwa, yan sampun melah sinah sawai masih tiang né ningalin.
          “Gus, marérén ja malu, esuba bliang Dék lontong jak és kuud ..” Tiang makenyem ring anak istri nika, Dék Asih, timpal melah tiang. Ngalemeng ipun mayahin ajeng-ajengan tiangé, raris yén wénten jinah, tiang né ngajakin ipun ke Mc D, numbasangan ajengan derika. Ulian raketé liu timpal-timpal tiang ngadén tiang jak Dék Asih sampun matunangan, nanging sujatiné i raga tuah matimpal.
            Wau ja telah lontong tiangé, gagéson rauh atasan tiangé.
           “Gus, lamun suba suud makan, tulung ja bantu, niki ada tamiu asing buin teka.” Kénten raosné Pak Bagus, saha samar-samar dingehang tiang suaran para tamiu buléné.
            Sanja punika molas diri mahasiswa Universitas Florida, Amerika Serikat ngerauhin gedung paméran Mahodara Mandara Giri Buana. Para Mahasiswa punika tuah mahasiswa sané nyarengin program studi Kebudayaan Indonésia ring sekolahnyané. Tiang kajudi dados pemandu, nerangang indik muséum turmaning sarwa benda-benda seni né kapamérang irika. Rikala iteh nerangang tan sida baan tiang ngelidin kenyung manis silih sinunggil sisia, peliatné rasaang tiang ten taén makisid saking tiang. Ri sampuné acara bébas, tiang nyingak sisia jegeg nika iteh ningalin asiki lukisan.
            Minabang ipun uning ring pengrauh tiang, saha matolihan.
            “Hai ..” tiang nyapatin.
            “Hai,” kawales antuk kenyung manisné.
Do you like this picture?” Tiang nakénin ipun sané tingalin tiang seneng ring lukisan potret wajah I Gusti Nyoman Lémpad, silih sinunggil maéstro seni lukis sané naenin wénten ring Bali.
          “Hmm .. paké bahasa saja, gimana?” Tan pasangkan tiang bahasa Indonésia anak istri bulé niki lancar pisan.
          “Nama saya Liza ..” Irika raris tiang kenal ring Liza, mahasiswa jurusan Kebudayan Indonésia, Universitas Florida. Liza nyambatang rikala nyingak lukisan potrét wajah nika, ipun inget ring foto potrét kehidupan masyarakat Bali jaman dahulu né taén tingalin ipun ring album foto mbahné. Kénkén kadén unduké énggal tiang kacantol ring Liza, miribang ulian lucu tiang ningehang tabuh raos bahasa Indonésiané, dikénkéné tiang menahin bedik-bedik. Liza lan timpal-timpalné lakaran a minggu ring Bali, ipun jaga wénten kunjungan ka sakolah-sakolah ring Bali, sakadi Universitas Udayana lan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar sané genahné maselat témbok saking Taman Budaya, genah tiang makarya.
            “Gus, tomorrow we will visit ISI Denpasar, if I have time I will come here again, Agus besok bekerja?” Liza nakénin tiang riantukané mangkin ipun musti mawali ka hotélnyané. Sampun a jam sareng ipun, tan karasa.
            “Iya, besok saya bekerja. I wish you come, Liz.” Sanget sajan tiang mekeneh apanga ipun sida singgah mriki dinané bénjang, sakadi sampun kenal makelo, né sujatiné wau a jam. Dot sajan tiang énggal-énggal buin mani, apanga sida katemu malih sareng Liza, galah-galah rikala makedékan sareng ipun setata marawat.
            Liza nepatin janjiné, ipun nyinggahin tiang. Tan sida baan naenang kendel. Kabenengan tiang makarya setengah hari, tiang lakar ngatehang Liza melali ajebos. Tiang ngajak ipun ngiterin kota Dénpasar. Ajak tiang ka peken, apanga sida ia ningalin kénkén anak Bali rikala madagang lan matumbasan. Seneng pisan tingalin tiang ring paras ipuné rikala nyingak ramia peken Badung rahina niki. Liza nakénin tiang rikala tiang numbas canang ring asiki dagang, anggé napi nika.
            “Grateful Liz ..” Raris tiang nujuhang palinggih-palinggih, méja-méja pedagang sané madaging canang sari pinaka sarana umat Hindu ring Bali ngaturang suksma ring Hyang Widhi antuk asih kasihné.
            Ajak tiang Liza melali mulih tiangé, kala nika wénten pekak tiang sedek ngamangin ngamah kurunganné, tangkejut gigis ningalin tiang mulih ngajak tamu bulé, miriban kadéna gagélan tiangé.
            “Gus, ené tamu uling dija..?” Kénten petakén pekak tiang saha makenyir nyihnaang giginé né nyansan telah.
            Irika laut tiang ngenalang Liza ring pekak lan kaluargan tiangé, turmaning wénten a jam dados juru terjemah carita pekak tiangé ring Liza. Pekak tiang nyambat I pidan dugas enu teruna ia taén ngelah timpal tamu bulé luh muani, anakné suba makurenan, uling Amerika, nanging pekak tiang suba engsap Amerika dijanan. Rikala tiang lakar maturan canang sari ka sanggah, Liza nagih milu. Tiang matakén ring I Pekak napiké dados, lan tiang nyambatang yéning Liza sampun uning yéning ten dados macelep ka genah suci rikala kotor kain, I Pekak ngemaang. Seneng pisan tiang kala ningalin Liza mabakti, yakti ten cara anak Hindu Bali, nanging ngenah seken lan ning. Énggal pisan kaluargan tiang milu seneng ngajak Liza. I Mémé ngaénang Liza dedaran Bali, tiang sareng sami ngajeng di Balé Daja. Tan kerasa galahé, tiang lakar ngatehang Liza mewali ke rombongané ring hotel. Bibi tiang né madolan baju ring peken, ngicén kenang-kenangan baju I Love Bali ring Liza, ngawinang tan sida baan ipun ngengkebang demen, lan ngucapang suksma ring kaluargan tiang.
            Ring galahné tan mekelo nika, tiang polih ngajak Liza malancaran ka Tanah Lot, lan Uluwatu, irika malih ipun negesang rasa seneng ipuné wénten driki, yéning tan ulian program béasiswa miriban déreng sida antuk ipun malancaran ka Bali, krana kaluargan ipun tuah kaluarga sadarana. Naler ipun nyambatang yéning Pulo Bali mula kesayangan pesan olih para Déwata.
            “Gus, I Love your Bali .. mm and I think I Love you ..” Mimih, ngetor bayun tiang rikala ningeh raos siduri saking Liza nika, caket prajani bibih tiang, laut Liza makenyem lan ngalanturang,
But since I was here you spent your time with me a lot, I don’t want to make you forget your best friend..” Raos ne Liza niki kapinéhin tiang, wau tiang makesiab, nguda bisa tiang engsap dina wanti warsané Dék Asih né tuah rahina mangkin. Kala tiang nyambatang nika, Liza makenyem manis lan manggutan lakar nyarengin tiang singgah ka umahné Dék Asih.
            Tiang ngarasa tan énak ring Dék Asih riantukan kanti engsap tekéning dina wanti warsané, nanging Kadék tan ja nyangetang indiké punika raris ngambil tangan tiang lan Liza ajaka ka tengah, irika sampun wénten naler timpal-timpal tiang sareng-sareng jaga ngarayaang dina wanti warsané Dék Ayu. Malih pisan uratiang tiang Liza girang pisan, tan parasa tiang tan nyak joh-joh saking ipun, yadiapi sujatiné galah ipun mawali ka Amerika tuah ketékan jam kémanten.
            Sané mangkin sampun a minggu galah Liza matilar saking Bali, mewali ka umahnyané ring Amerika, tiang ngwacén asiki é-mailnyané.
            “Gus, sebenarnya saya sudah kenal kamu sebelumnya di dunia maya ..
            Irika Liza wau nuturang sujatiné duang tiban né pidan Liza sareng tiang sampun polih kenalan ring dunia maya, friendster. Irika ipun maadan Elisabeth Robertson, tyang nginget-ngingetang. Ipun nyaritaang rasa dot ipun melancaran ka Bali sasampuné nyingak album foto mbah nyané turin polih carita yéning dumun rikala mbah lan pekak ipun dados pangantén anyar tur sida malancaran ka Bali, irika ipun jak dadua polih labuh negakin montor laut katulungin olih anak Bali punika. Seneng pisan ipun tatkala kenal sareng tiang ring dunia maya. Nanging kasibukan tiang dugasé ento ngranayang tiang kapah malih polih ka warnét turin nyambung carita ring friendster. Liza naler sekadi nika, sibuk naler ring program sekolahnyané, nanging ipun nyambatang polih ngirimin tiang makudang surat ring friendster-né tan kawales antuk tiang. Tiang tan sabar, aget tiang kari inget password friendster tiang, irika tiang nyingak ipun. Yakti, Elisabeth Robertson ten wénten tios tuah Liza.

Agus Sutrarama
magenah ring Tabanan. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti Sampun ngamedalang cakepan pupulan satua cutet “Bulan Satwak”.

No comments