Korsi

Olih: IDK Raka Kusuma

Sumber; leuserantara.com

Nyambat kruna korsi, merawat anak negak. Kéto mula. Wiréh korsi tongos anak negak. Yén sliksik, dija-dija jani ada korsi. Sing ada tongos ané marupa wewangunan ané matongosin sing misi korsi. Apang seken lan buktiang.
Di pumahan, di désa miwah di kota, korsinné lebihan tekén telung soroh. Lan petékin. Di kamar tamu, ada korsi sing abesik. Nanging asetél. Ané adané asetél liunné tetelu. Di kénkéné papat. Di kamar tongos madaar utawi ngajengang utawi ngrayunang, ada masi korsi. Ketah kadanin korsi nimpalin meja makan. Liunné? Lebihan tekén besik. Di tongos arék-aréké utawi anom-anomé malajah masi ada korsi. Sig krama désané ané sugihan apa buin sig krama kotané ada korsi buin abesik. Tongosné di arep mekané. Kategakin ritatkala luh-luhé utawi istri-istriné mapayas. Ané kapah ada, korsi ané nimpalin méja matongosang di kamaré ané bekin rak utawi lemari misi buku. Dadi kéto? Mirib munduhang pipis lan munduhang sakancan arta-brana rasaanga gedéan pikenohné padaang munduhan buku.
Di sekolahan, korsiné lebihan tekén telung soroh ada. Jalan ketékin. Di kelasé ada korsi tongos muridé malajah. Di arep tongos muridé negak, ada korsi nimpalin méja tongos guruné negak miwah ngejang buku lan sarana ané anggona ngajahin. Di ruang guru, suang-suang guru macukuhang korsi. Di ruang tata usaha, ada masi korsi. Di gardu tongos satpamé majaga, ada masi korsi. Di ruang kepala sekolah ada korsi. Lénan tekén korsi ané tegakina, ada masi korsi tamu. Korsi ané tegakina tekén tamiuné ané nekain. Di arep méja kepala sekolahé ada korsi buin. Korsi ané tegakina tekén guru utawi pegawé miwah satpam sekolahé di nujuné ada orahanga.Yén padaang korsi murid, korsi guru, korsi pegawé tata usaha, korsi satpam tekén korsi kepala sekolahé ané encén luungan? Sanget nu luungan korsi kepala sekolahé. Apa ané ngranayang mirib mula kéto uli ilu. Yén sing kéto, mirib, mapan kepala sekolahé mimpin sekolahan, korsinné apang mabinaan. Apang lén. Tur apang luungan. Yén jelékan tekén korsi guru utawi korsi murid utawi korsi pegawé apa buin tekén korsi satpamé, mirib nyeh géngsiné ulung. Buina, dija perah pemimpin negakin korsi lapruk.
Di kantor kénkén? Jalan duluh uli betén. Di kantor kepala désa utawi lurah ada korsi kepala désa utawi korsi lurah. Ada korsi sékdés (sékretaris désa) utawi séklu (sékretaris lurah). Ada korsi kaur (kepala urusan). Ada korsi staf. Ada masi korsi kepala dusun. Di kantor camat, ada korsi camat. Ada korsi sékretaris wilayah kecamatan. Ada korsi kasi, kaur miwah ané lénan. Di kantor Bupati, ada korsi Bupati. Ada korsi wakil Bupati, ada korsi setda, ada korsi asistén, ada korsi kabag, ada korsi kasi, ada korsi kaur, ada korsi satpol PP, ada korsi staf.
Korsi-korsiné ané baduur ané pinih kéweh ngalih korsi bupati miwah wakil bupati. Kasambat kéweh, apang bakat tegakin, merluang prabéa gedé. Merluang parté politik pinaka kendaraan. Merluang tim suksés ané gipih lan gupuh kema-mai. Merluang juru kampanyé ané dueg ngitukang layah. Tur ané bani lan juari mesuang raos. Kéto masi ané sing ngelah lek nang abedik.
Yén korsi bupati, kéweh ngalih. Kénkén korsi wali kotané? Sera panggang sera tunu, patuh bonné. Tai mising tai méncrét, patuh éncéhné. Patuh bengunné. Artinné, merluang prabéa. Merluang parté politik pinaka kendaraan. Merluang tim suksés. Merluang juru kampanyé.
Korsi gubernuré, kénkén? Kéwehan ngalih padaang korsi bupati utawi korsi wali kota. Korsi présidéné kénkén? Kéwehan ngalih padaang ngalih korsi gubernuré. Tongos kéwehné dija? Tongos kéwehné, sing lén, sig kruna ané mamunyi prabéa. Yén sing ngelah pis aoméh, da cager lakar nyidaang negakin korsi gubernur apa buin korsi présidén.
Men, yén korsi DPR-é? Satondén ngraosang kéwehné ngalih korsi DPR jalan carca malu soroh korsiné ditu. Apang da buka ngraosang korsi wali kota, gubernur tekén présidéné baduur. Ileh ngraosang kéweh ngalih korsinné, engsap tekén ngraosang soroh korsinné.
Soroh korsiné di kantor DPR lebihan tekén telu. Ada korsi ketua. Ada korsi wakil. Korsi wakilé, lebihan tekén abesik. Ada korsi fraksi. Ada korsi anggota. Ada korsi sékretaris déwan. Ada korsi bendaharawan. Ada korsi pegawé.
Lantas kénkén kéwehné ngalih DPR? Patuh, merluang prabéa. Merluang tim suksés. Merluang parté politik. Binané abedik padaang bupati, wali kota, gubernur miwah présidén. Di subané dadi bupati, wali kota, gubernur miwah dadi présidén janji ané akuanga abedik rakyaté ané nagih. Di subané dadi anggota DPR liu rakyaté nagih janji. Lénan tekén liu, sesai janji ané akuang tagiha.
Sing nyalahang, yén ada anggota DPR bungeng. Bungeng ngenehin, kénkén carané mayah janji. Sing nyalahang masi, yén ada anggota DPR mapi-mapi engsap tekén janji ané taén sambata. Ané ngranaang, baan liunné majanji.
Yén kéné unduké (da sambata korsiné jumah) makejang korsiné yén alih merluang prabéa? Yén sakancan korsi ané nekaang pipis yén tegakin, manut buktiné baduur, pastika pesan. Yén kéto korsi apa yén alih sing merluang prabéa? Takonin padangé ané ngapirpir sirsir angin.


IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

1 comment:

  1. bandar pertandingan sabung ayam merupakan pusatnya link nonton situs sabung ayam s128 live indonesia

    ReplyDelete