Puisi-puisi IDG Trinandita; Suara Saking Bali

 
Sumber Gagambaran; cdn.pixabay.com
I Pekak Ajak Niang

I Pekak tuah kurenan I Niang
Uling pidan sekayang kayang
Ulian sayang lan tresna kalintang
Nyalanin idup uling pidan nu bajang
Kanti jani ngelah cucu lan kompyang
Makejang ulian tresna lan sayang
Tresna I Pekak lan I Niang
Dadi Tuladan i raga makejang
Nyalanin idupé ane cara gelombang
Sakéwala tresnané ten sida kirang
Setata ngawinang I Pekak Niang girang
Suksma majeng I Pekak lan I Niang

Senin 112017Tusing Taunan

Sing taunan sagetan suba a taun
Sing taunan saget teka taun baru
Boya ja ulian tusing taén rungu
Sinah ento ané madan pejalan waktu
Sing taunan tau tau suba taun baru
Sing taunan umuré né jani suba masi liu
Sakéwala pamineh tur tingkahlaku
Nu cara dugasé i malu malu
Sawai wai tiang suba seleg melajah
Melajah pang nawang rasan uyah
Melajah pang nawang jelé melah
Di gumine sane kerasa nu linggah
Sing karungu sagetang taun baru
Suksma sami sampun mapiungu
Tan lipia tiang matur suksma ring guru
Lan matur "rahajeng taun baru"

Saniscara, 30122017Saking Bali

Sayuwakti
Antuk uratiannyané
Kirang langkung
Indiké sané kawedar
Nunas sinampura
Gumanti anggén genduwirasa
Bebaudan muah lianan
Anggé melajah
Liang ring manah
Inget tur éling ring wit

Wraspati, 28122017Matimpal

Tiang matimpal
Ulian saling kenal
Makejang tawang
Ulia demenin tiang
Sakéwala da sangsaya
Ulian tiang kondén nerima
Buung matimpal sakéwala manyama
Matimpal lan manyama
Ulian demen urati tekén sesama
Yadiastun kondén matimpal
Di kenehé lebian tekén manyama
Ulian demen mamaca
Sakancan ané taén tulisa
Di dunia ané madan "dunia maya"
Tiang suba manyama
Lebian tekén matimpal

Buda, 27122017Suara Saking Bali

S ayuwakti
U ning
A ntuk
R asa
A dat budaya
S utindih
A nggén
K anti
I likita
N yujur
G argita
B asa basita
A nggé dasar
L iang manah
I raga sami

Sukra, 15 Désémber 2017


I Déwa Gedé Trinandita
wantah guru ring SMPN 2 Banjarangkan. Dané ngajahin mata pelajaran matematika. Seneng nyurat saking SMA sané kaanggén ring mading miwah koléksi pribadi.

No comments