Mapadu

Olih: I Gusti Madé Sutjaja

Sumber Gagambaran: www.golberz.com

Sapunapi sampun sué nénten wénten gatra? Napi mawinan asapunika? Punika séwala sané rauh ring titiang ring émail. Sayuwakti asapunika kawéntenannyané santukan titiang mangkin jenek ring Universitas Osaka ring Panegara Jepang. Pamréntah i ragané sampun suéca ngewéhin prabéa mangdané titiang jenek drika. Pangaptinnya mangdané makarya; inggih punika mangda ngrancana ragragan cakepan sané pacang dados kamus basa Bali sané dados kasandingang antuk basa Jepang sareng Inggris. Pakaryan utawi ragragan puniki sané katindihin sakadi mapaduné antuk Pamréntah Indonesia. Jati puniki sané dados tategenan lan tatindihan widia gunan titiangé.
Asapunika pawales séwala-patra ring émail titiangé majeng ring para suitra sané sampun polih galah mapaiketan. Napi mahawinan titiang nyaihang kawéntenan pakaryan sakadi mangkin puniki ring pariindikan ragragan sakadi wang mapaduné? Sané sapuniki dados tatimbangannyané manut ring ragragan olah pamineh.
Duk titiang rauh-jenek rahina Redité sané lintang, jag sedek wénten acara papaduan saling dangsek mangdané sang kakaonang medal saking guwét; utawi pungkat maguyang ring jeroning kalangan. Sang sané mapadu wiakti jadmannyané ageng-ageng pisan. Papaduan sané wénten ring Panegara Jepang (taler ring Mongolia) puniki kasengguh sumo. Minabang titiang duk iraga kantun alit taler malaksana sakadi puniki. Adu tanding saling atat-dangsek utawi sumo puniki sampun dados druwén bangsa tur nagara. Sampun nénten prasida jaga masahang adu tanding maprabawa niki sareng nagara, sareng wangsa Jepangé. Sapunika sané dados praciri sané katong lan tenget pisan sané kalaksanayang nyabran warsa ngawit masa dingin sakadi mangkin.
Sané kapaduang utawi katandingang nénten ja kakatongan balung miwah uwat kémaon; pangawak sané katong sakadi kagegengan buron agengé taler kasandingin antuk akal utawi pamineh. Balung sané katong-gegeng, uwat kadi jangat-ngales, taler kaimbangin antuk pamineh luwih sané dados tindihan mangdané molihang ring papaduan. Wantah imbangan balung, uwat, miwah pamineh puniki nénten patut, janten sang mapadu pacang nénten molihang. Wiakti pacang kaon, pocol. Asapunika pakrimik sang nguwéhin komentar ring televisiné.
Duk punika raris mijil ragragan titiang dados ngéras-ngérasang kawéntenan kalih sasih tengah puniki ring paguruan ring Panegara Jepang sakadi pariindikan mapaduné. Nénten ja pacang maduang utawi ngaduang balung utawi uwat; sakéwanten ngetohang utawi ngetohin pamineh mangdané sakancan sané kaaptiang dados mapiguna ring sang sané ngameledang pakaryan marupa cakepan kamus punika. Yaning saihang pakaryan sakadi punikiné anak wiakti sakadi laksana ngeréh antuk wang Baliné ring genah lan rahina tenget utawi pingit. Nénten ja laksana ngeréh ring pangenahan néwék kémaon sané pacang neebang utawi muatang; bilih-bilih ring sajeroning pangendonan lan pangatagan sakadi laksana nglelawangé duk rahinan agung.
Saihannyané, nglelawangang guna-widia tatamian para lingsiré! Sapasira ja wantah nénten awas lan tragia, janten ila-ila jaga kapolihang sané wantah makardi ala. Asapunika piteket wang lingsir-lingsiré. Bagia utawi ala, punika janten pacang rauh saking sang nguwéhin prabéa, sané ngetohin, sané nindihin; taler saking para suitra miwah pamilet sané mangaptiang pikolih pakaryan. Minabang, wantah dados saihang malih wantah ala panadosé, puniki sané malarapan margi pacang makardi maluah lan murus ring sang manabdab tategenan wantah dané nénten tragia; nénten tindih lan satia widia guna. Pamekas, pawalik paminehnyané, sampunang malih bawosanga wantah bagia panadosé. (*)

No comments