Malali Sambilang Malajah

Olih: I Nyoman Sumana    
                                                                     
Gagambaran I Komang Alit Juliartha

Di betén punyan bingin taman sekolahané, nyambi masandekan, Luh Ratna matakon, ”Dék Déwi kija patutné malali rikala liburan Galungan ané lakar teka?”
“Duh… Luh Ratna, mara pesu uling kelasé suba matakon malali, tiang sing nawang,” Kadék Déwi masaut sambilangan itep makinyukan naar manisan karét. Sedek iteha maka dadua matutur-tuturan sagét teka Koming Tasya laut nyapatin, “Ih Luh Ratna lan Kadék Déwi ngudiang dini? Tiang paling ngalihin kema mai sagét dini jak dadua. Apa ané kaomongang?”
“Ené ngomongang malali rikala libur Galungan, mapan suba énggal teka, kija tongos liburanané luung,” Luh Ratna masaut.
“Ooooo.... mai malali ka Kertagosa, kénkén?” Koming Tasya ngajakin
“Dija to tongosné? Nu di Bali?” Kadék Déwi nyumekenang
“Badah... né mara télmi.... tongos Kertagosa di gumin iragané di Klungkung, sangkalanga liwat kapah-kapah uli diwangan,” Koming Tasya nyautin.
“Nah, tiang milu, Kadék Déwi da suba ajaka, ituni ia ngorahang sing nyak,” Luh Ratna masaut sada bénjul.
“Koming Tasya sing ja kéto, né tiang kan enu inguh baan tugas ané liu. Suud libur Galungan-Kuningan, di paing Kuningan ujian pemantapan lan patut nyetor karangan,” Kadék Déwi nimpalin.
“Malali malu sambilang ngalih isin karangan, suud kéto pragatang tugasé acepokan, ngaé karangan lan malajah angon ujian pemantapan. Eda bes kenehanga. Lan gaé bareng-bareng tugasé suud malali. Apa bin tuah jani dogén masuk, mani suba ngawit libur,” Luh Ratna ngimbuhin. Tondén pragat matuturan sagét bél mamunyi cirin muridé buin malajah di kelas suang-suang.
Rikala macekan Galungan, kadi panemayané, semengan pesan  Luh Ratna, Kadék Déwi, lan Koming Tasya suba sregep aba-abaan lan mapupul di arep Banjar Besang Kangin lakar ngungsi Kertagosa. Dingin ané nyluksuk sawiréh suud ujan, tan sida ngalahang semayan maka telu. Maka telu sada gagéson majalan di trotoar ngungsi Kertagosa ané ada di sisi kelod kauh catus pata Kabupatén Klungkung.
“Yé... nak kija né ajak telu dadi majalan?” Pak Nyoman Kelihan Bajaré matakon rikala mapapasan.
“Tiang lakar ka Kertagosa, Pak Nyoman,” Koming Tasya netesang.
“Oooo....adéng-adéng di margané, da pati macanda!” Pak Nyoman ngimbuhin.
Tusing ada telung dasa menit maka telu majalan sagét suba teked di arep Kertagosané. Ditu mobil pariwisatané liu marérén nyantos tamiu ané sedeng malila cita di Kertagosa. Luh Ratna bengong tumbén ajin tekén ada wewangunan luih di samping pempatané. Biasané ia luas ka peken magandéng dogén mawastu tusing naen nepukin tongos luih buka kéto.
”Bih Déwa ratu, luung gati taman lan wangunan Kertagosané, sing rugi i raga mai, apa buin sing mayah rikala masuk ka objék wisatané kerana iraga nu dadi murid,” Kadék Déwi cara anak ngarenggeng.

”Oo.. béh.. suksma nah, Koming Tasya suba ngajakin bareng malali mai,” Luh Ratna kisi-kisi kén Koming Tasya.
”Tenang gén, mai lan ajaka maidehan majalan ningalin saisin Kertagosané. Yan suba pedas né anggon bantang karangan pasti suba aluh baan nyarita. Dadinné iraga malali maan, malajah masi maan. Né madan malali sambilang malajah,” Koming Tasya netesang.
“Sukma, Bu Guru!” Kadék Déwi lan Luh Ratna masaut cepokan cara koor sambilanga kedék ngéwérin.
“To sing kéto.... yan orahin lamun benehné!” Koming Tasya nyautin. Luh Ratna lan Kadék Déwi maanggutan tur anggut-anggut. Maka telu saling éwérin macanda sambilanga mailehan ningalin gagambaran ané ada ditu.
Hallo, do you speak English?” kéto ada toris matakon tekén maka telu. Luh Ratna kedék ngilkil..., ”ngudiang raga orahanga madangang lengis.”
“Eh Luh, ia matakon apa i raga bisa basa Inggris, kéto patakoné. Sangkalanga yan di sekolah man basa Inggris sekenang dingehang apang tawang gigis-gigis,” Kadék Déwi nuturin.
No.. no mister, I don,t speak English, only litle-litle,” Koming masaut ngawagin sambilanga makenyem.
Oh... litle-litle tidak apa-apa. Apa yu orang bisa Bahasa Indonesia?” buin torisé matakon
Yés...yés ai bisa Bahasa Indonesia, Mister. Ai is orang Bali én orang Indonesia, harus bisa Bahasa Indonesia,” Kadék Déwi nimpalin aji basa campuran.
Good...good...!” torisé masaut sambilanga liwat nyujur ka Medal Agung.  Maka telu itep ngalingling langit-langit Kertagosané ané misi gambar wayang sambilangan maca aksara Bali ané negesang artin gambarané.
“Béh mara tawang, dini liu ada tutur indik karmapala  parisolah jadmané dumadi ané malaksana melah lan ané malaksana jelé,” Luh Ratna ngucap suud maca aksara Baliné.

“Pak, niki kursi miwah méja ilu niki anggona napi?” Koming Tasya makaton tekén gaidé ané nganter tamiu dura negara.
“Oh...né pidan sapemadeg Ida I Déwa Agung di puri wus késah saking Swecapura Gelgel, né linggih Ida ngawéntenang peparuman lan mawosang indik danda ané patut katiwakang tekén anaké ané patut keni danda,” kéto gaidé netesang.
Suud maidehan nganos ka taman gili lan Medal Agung, maka telu bengong, ngon tekén kautaman wewangun lan isin carita ané kasurat malarapan gegambaran. Yadian kuna nanging madué pikenoh utama lan setata anyar ané sida dadi peplajahan. Maka telu masemaya lakar ngajakin timpal-timpalné buin ka Kertagosa kayang libur kenaikan kelas ané laka teka.

Besang Kangin, Jan 2017


I Nyoman Sumana, S.Ag.
Guru SDN 3 Tegak, magenah ring Besang Kangin.

No comments