Léak Tahun Baru

Olih: Désak Madé Yunda Ariésta
 
Sumber Gagambaran; www.amazon.com
Tahun baruné jani, tusing melénan ajak tahun baru né suba-suba. I Bracuk ajak truna banjaré lakar ngélau petengé jani. Sanjé suba ngedum gaé. Ada ané meli lau tur amik-amikan, ada ané masang sound sistem apang memunyi cedug-cedug ramé pos kamblingé.
I Bracuk maan duman gaé meréntah, sawiréh ia ada ngebosin petengé jani. Nyaluk sandikala, truna-trunané suba marérod negak di sisin rurung poskamblingé. Sawiréh I Bracuk ané mayahin makejang, tusing ada bani malunan nyiup lau satondéné I Bracuk teka. Suba kanti jam setengah 9 kondén masi I Bracuk nengok.
Teka lantas Yan Dogler. Truna-trunané makejang pada kedék nolih I Doglér. Mabok kuning nyalang, mabaju singlét goloh. Kadirasa uling joh awakné tusing ngenah, bokné dogén makenyah.
“Mimih, jeneng cainé Glér. Aéng pesan semiran cainé,” Yan Adi ngenyék Doglér.
“Warsa anyar anak makejang harus anyar. Kuting warna bok harus baru Yan. Suba peteng kéné adi kondén ada nak nyiup lau?”
“Ni, nu ngantiang I Bracuk. Mirib ia sing baanga pesu apa kénkén ajak bapané ento. Cai tegarang ngalih ka umahné Glér. Cai kan wanén. Makejang orain sing ada bani ngalih I Bracuk. Getap koné di malun gangné ada punyan poh gedé.”
“Oh, cenik gaé to. Nah icang jani ngalih Bracuk.”
Suba ada limolas menit I Doglér majalan, sagét teka I Bracuk laib labuh, angkih-angkih sambilanga tulung-tulung. Makejang truna-trunané sambrag. Bangun nyagjagin I Bracuk. Sawiréh sebengné suba dasdasan cara anak limuh, I Bracuk surunga tur tegakanga di pos kambling. Yan Adi lantas nyemakang yéh.
“Néh, daarin yéh malu . Yan suba luwungan bayuné tegarang satuayang nak éngkén unduk cainé.”
“Kéné Yan, ditu , ditu..”
“Ditu, ditu ditu dija? Ada kénkén?
“Ditu di batan punyan pohé, cang nepuk léak.”
“Apa léak?”
Makejang truna-trunane pada kesyab.
“Mimih, ija ada léak bani masliweran di tahun baru.”
“Kaden cai, icang nguluk-nguluk kanti dasdasan mati angkiané buka kéné? Miribang ada ané lakar ngeréh. Tepuk cang sirahné pesu api, nguntuk.”
“Yén kéto mai, ajaka delokin kemu bareng-bareng. Ajaka juk, apang tusing ada pisaga ané nyeh-nyehina buin.”
Kondén pegat satwané Yan Adi, teka lantas I Doglér.
“Péh, I Bracuk alih cang kemu, sagét suba oranga mejalan. Adi bisa sing mepapasan cai jak cang nah.”
“Cai ka umah cang mara Glér? Nepuk léak cai di batan pohé? Sirahné ngendih, nguntuk ia.”
“Badaah, pasti cang orang cai léak né. Tusing pelut ban cang naanang, ngenceh cang di batan pohé. Cai kondén nawang semir bok cangé, anak bisa ngendih ditongosé peteng.”
Makejang truna-trunané mabriag kedék. Sakéwala, I Bracuk tileh bengong angkih-angkih. Nolih ento, I Doglér laut matakon.
“Kenpa Cuk, adi nu jelék sebeng cainé?”
“Kéné Glér, yén saja to cai, disamping cainé icang nepuk ada nak cenik gundul.” (*)Désak Madé Yunda Ariésta
magenah ring Karangasem.

No comments