Jaené Bakat, Sakité Muat

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Gagambaran: mymodernmet.com

Ada kuluk gudig apasang sedeng medem di bungut jalikané. Ané lua beling, basangné bentang gedé nyantung, mirib suba paek gantiné lekad. Negak likad, melingkuh singkuh, majujuk kéweh. 
"Bli, icang meled apang cara siap, manakan ulian metaluh. Blos...pesu. sing tuyuh ngadut basang bentang indeng-indeng. Sing tuyuh menyonyoin," kéto ané lua ngerémon. 
"Men...yen Nyai mataluh, nyén orahin Nyai ngeem?" Masaut ané muani, sambil ngéhkéh aon. 
"Bli né ngeem!"
"Men Nyai ngujang?"
"Icang suba tuyuh ngelekadang. Suba di sisi, Bli ngeem. Icang baang mapayas, melali sekitan icangé!" 
"Ooo...tuyuh Nyai ngalekadang?"
"Ambat ké!"     
"Men, Icang sing itungin Nyai leleh dugas ngaé?"
"Mbbééééhh... apané leleh? Jaen ada ya!" Kéto saut ané luh masem.
An
é muani mendep. Melingkuh mesaput aon... lantas anggut anggut. 
"Nah... nah... icang setuju. Lamun kéto, icang masé meled dadi siap muani. Brés... suud. Sing tuyuh magimeh magantét, sing leleh!"
Ané luh ngadebas bangun, ngancutang ikuh, laut protés tekén kurenané
"Auk...auk...auk...icang sing nyak! Sing ya misi legan bayuné!"

I Gusti Lanang Sutéja Naréndra magenah ring Karangasem.

No comments