Seken

Olih: Agus Sutrarama

Gagambaran I Komang Alit Juliartha
  
“Uyaaakkk ....” Yén kénkén kadén unduké, kumat penyakitné ento nyansan wai nyansan sing ngrambang tongos, né jani di pempatan setopan lampu mérahé. Liu anak makipekan, ningalin Bagus Landi né prejani bengong saha nguntul, nyaru nekekang speaker cenik di kuping né, nyak saja yén keras tanglus munyinné tusing ja karasan kén ané dingeha tekén anak di sampingné, ulian kupingné matekep.
“Sintya, sintya, sintya ... aarrahhh.” Nutugang ia ngamigmig, ngilut gas montorné.
Tumbén ngarasaang demen tekén anak luh, kaliwat sayangné, kanti kéweh baan nerima yén déwékné suba kasuudin, carita tresnanné ipidan ané tuah majalan telung bulan ento suba makelo madan pragat.
“Nasiné suba butin buyung, Di… Luung ibiné, ané jani suba madan pasil, sing cocok yén padaang buin.” Kéto sawai ia nuturin déwékné.
Sakit sesek sajan bisa ngilangang keneh madaar, keneh magaé, makejang dadi baat.
Semeng Cahya
Ning, ngridip metu rerawatan
Dasdasan telah papinehé sesidan
Tatu dekil mumpunin payuk jakan
Mentang titi benang, nyunggi ipian
Caket peningalanné Landi tuara nyidang nutugang mamaca puisi ané taén katulis baan déwékné. Nguntul ngembeng paningalanné nyeledét abedik sisan lengkarané,
Tuah katur ring asiki né sayangang, Sintya.
Puisiné ento tuah puisi kapertama dikatékan semeng né simalu Landi katerima dadi tunanganné Sintya. Ento dadi sasuratan kenangan indah ané jani suba dadi kenangan pait né ada di buku harianné Bagus Landi. Pulpén di limané kakelésang, buku harianné katekepang di muané, nrébés yéh peningalanné, melusin halaman-halaman puyung bukuné, buka nugtugang nyurat panyuud carita tresnané ngajak Sintya.
***
Krringgg ...
Alarm HP-né makering di jam nem semengan, engsap tekén déwék né jani suba dadi Jomblo, akejep ia ngadén ento tuah télpun sayangné Sintya, ané biasa nundunin ipun sabilang semeng baan munyi alus, nyekenang ipun apanga suba bangun lan siaga lakar magaé.
Inget ento prajani buin ngaénang ipun engsek, saha ngrépé ngebit-ngebitang grup Whatsapp di HP-né. Nak apa kadén kranané, makejang grupé pada ngédéngang foto-foto mesra anaké matunangan, luh muani saling gisiang lima, melaib macanda girang di pasihé, duh. Buin Landi inget yén dugas pidan, telu bulan ia nadiang Sintya tunangan, nyidang meték pang kuda pesu ngajakin Sintya melali. Tuah ulian kasibukanné magaé, yén Sabtu lan Minggu bisa-bisa Sintya né sing nyidang ulian musti milu kegiatan organisasiné di kampus. Payuné tuah nganggur nyambat sara di umahné Sintya dogén, ento masih lebian siepné, buka telah bahan ortané.
Di, sing magaé? Mai melali mulih.
BBM-né Madé Arya, timpal SMP-né nundunin.
Ulian mula sajan libur turin tusing nawang lakar ngudiang, apang tusing ngancan cupit papinehné, Landi nuutin Madé Arya ané ngorahin ipun melali ka umahné.
Gadang empet sarwa entikan, pacruét becica lan kitiran nyapatin sapatekanné Gedé Landi, makejang ento sajan ngenahang hobiné sang né ngelahang umahé.
“Héy, Bro ... nah, negak malu santé ditu, né nugtugang biin bedik gén. Adi didian, éé .. Sintya ija?” Munyiné Madé Arya né nyandain, ané suba nawang yén Landi mara kasuudin tekén tunanganné.
“Arrahh ... raga mulih gén bo néh.”
“Néh, néh kan sajan suba ngambul, raga macanda Bro ... Kel gaénang és kuud sarin malu nyamané néh pang buung ngambul.”
“Kuud hasil nyuh di kebun delod umahé ento, Dé ..?”
“Of kross lah ...”
Yén suba melali ka umahné Madé Arya, setata sing taén kuangan dadaaran, né utama né mekejang tuah asil kebunné, né mula kapiara baan ipun, bisa séla buun, jagung, juuk, lan kuud. Sambilanga ngantiang és kuudné pragat, macelep Landi ka kamarné Madé Arya. Kedas rapi sesajan, miik biin, duh kéweh baan madain. Iseng nepukin album fotoné matumpuk di betén TV-né, ngebitang saka bedik, ada foto-foto Madé Arya dugas SMP, makenyem Landi ningalin foto ipunné ngajak Madé Arya nganggo seragam dugas milunin lomba cerdas cermat ngawakilin SMP-né, lan ada masih foto ipunné jak Arya lan timpal-timpalné dugas ngewakilin sekolahné malomba gong kebyar, ditu ipun ningalin abesik penariné, kenyemné manis, paningalanné sipit gigis, tur masujénan di pipi.
“Dé .. Arya ... ené Gék Ratih ... o??”
Arya ané sedek ngeracik kuudné, madengokan akejep uli paonné, “Ao .. béh, kadén masuk di SMA 2 koné masih pidan to ..”
Inget prajani Landi, dugas ipidan milu di sekaa gong anak-anak SMP-né, ditu Gék Ratih ané tuah adik kelasné di SMP katunjuk dadi penari tarian kréasiné. Ratih anakné jegég, tuturné alus manis ngaénang liu anaké demen matimpal, turin liu anak muaniné maekin.
“Kadén Landi maan masih ngalih-ngalih ladné dugas pidan, héhé.” Carané Arya ngawalék timpalné ané tawanga sujatiné jerih tur leklekan ngajak anak luh.
“Arrahh.” Sambilanga nyiup és kuudné ané nyidang nandingin kebus bara ainé. Ada carita ané kondén taén tuturanga ngajak Arya, ngangetang tangkahné jani. Unduk ipidan tanpa tawanga Gék Ratih masih milu nutugang masuk ka SMA 2, matemu baan kenyem ané tuara biasa dikala Landi dadi OSIS milu melonco adik-adik kelas baruné. Kenyemanné Gék Ratih ané tetep manis, katutugang baan surat mapita barak di kala dina Valentin ané katitipang ngajak timpal-timpalné.
“Bli Landi, niki tiang makta titipan surat saking timpal tiang, Gék Ratih. Ampurang ragané nak kari gelem, ten nyidang ngemaang langsung ka Bli Landi ..” Inget masi Landi tekén munyin timpalné Gék Ratih dugas ipidan ento. Tusing ja Landi adanné dugasé ento yén sing lakar makeledan, ngetor, sing nawang lakar musti ngudiang, kénkénang yén ada anak nyinahang peratian spésial buka kéto.
.. tunas tyang sampunang nyanan Bli ngejohin tyang ulian surat tyang niki ngih ... Kéto isin suratné siduri, men apané gaéna tekén Landi? Ia seken-seken ngelidin Gék Ratih, ané dadiné ngaénang Gék Ratih marasa kimud, tur lek. Badah.
“Béh, inget masa lalu né..? Nah, paling sing ento artiné Di sing ja setata ngingetang I Sintya dogénan ..” Munyinné Arya ulian ningalin nyamané ento memengong.
“Arrahh, da biin nyambatang adan totonan Yak,” Saut né Landi, bawak.
“Sabar .. sabar .. Jodoh to anak suba diatur Di .. Tenang ..” Arya ngurut-ngurut tundunné Landi.
Kala ento Arya nyemak HP-né turin ngédéngang abesik rekaman vidio, “Yak, né rekaman raga pas siaran berita?”
Landi, lénan tekén ngelah gagaén tetep dadi karyawan villa di Kuta, ia masih dadi pembawa acara berita TV di Badung. Diapi tuah ngenah a cepok dogén ngaminggu, ia uli simalu tetep ngarasa bangga ulian nyidang muktiang tekén déwékné pedidi yén ia masih nyidang dadi présénter, ngaénang bangga reramanné kerana ada gén nyama pisagané tangkejut turin ngajumang pianakné ané bisa dadi pembawa berita di TV. Suba liwat nem bulan ia dadi présénter berita, ituni ada tawaran uling produser dialog ngidih apang Landi nyak melajah ngaba acara dialog.
“Dugasné I Mémé kauk-kauk uli metén ngorahin icang, onyang nyamané orahina mabalih, koné ené suba madan Gus Landi, timpalné Arya ané sai melali mulih, kéto ya.. héhé.”
Ditu mara Ia inget yen nyanan sanje Ia musti syuting siaran langsung dialog ne kapertama, “Yak, mara raga inget puk!  Raga mulih jani nah , orina syuting dialog puk, bakat sanggupin ulingné ,, duh.”
“Béhh .. icang nawang Di pasti bisa, nah mu sé, binjep pabalih ja jumah.”
“Éngkén kabar Ratna?” Maan masih Landi nakonin Arya.
“Di, tresna raga jak Ratna nak lucu, suba tawang lakar raga kel sing nyidang nyentana, tetep jalanin. Né jani suba ada abulan nyelapang ngejoh, tuara ada komunikasi, pada negarang nyalanin kisah né baru, ané lebih réalistis, ibi Ratna SMS koné sing nyidang ngengsapang raga, diapi suba maan nerima tresna muani lénan, payuné suudina. Magantung puyung Di.”
“Sabar Yak ..”
“Héhé, yén kamu kan suba pastiné statusé jani, jomblo, haha, né raga jomblo kéwala joh di tengah nu metegul né. Ipuan maan ngajak nak luh iseng mlali mulih, kéwala I Mémé ngenah san nu kangen jak Ratna, men kénkénang, budi juang jumah, Ibu Bapakné Ratni kel kudiang majiang, nak ngalih sentanaan adané, haha. Nah, mu sé mulih Di, mani biin jumunin. Semangat my Bro!”
***
Diapi kapupungan gigis nuju stasiun TV tongosné makuli dadi penyiar, ada masih carita tresnan timpalné I Arya mentas di pepinehné Landi. Kenangan-kenangan ipun ngajak mantanné I Sintya, suba pasti joh kalah yén saihang ngajak ané gelahanga tekén Arya ngajak tunanganné. Ipun ngenehang kénkén musti tabahné Arya kéto masih Ratna lakaran ngengsapang ento dikala ipun jak dadua tusing enu dadi tunangan.
“Duh, nak kénkén biin montoré ené!” Landi ngemikmik ulian montorné prejani ngreres mati, nuju mrérén di lampu stopanné. Dandana montor matikné kasisi, dongkraka. Lengisné nu biin tenga, runtag bayuné Landi, prejani kenehné tuah ada di acara dialog di TV ané biin kejep suba musti tayang, SMS produseré ané mara nakonang ia suba ada dija, kondén bakat balasa. Staterné suba sing nyidaang ngaé montorné idup. Kanti lemet ngejer masi baisné nylengger tusing ada ciri-ciri matikné lakar magereng. Ané jani basangné dadi grimutan rasa melihang Widhiné nyailin buka kéné.
“Swastiastu .. Bli Gus Landi .. ngih?” Anak truna bagus ento nyapatin alus.
“Nggih tiang .., sira ja ngih?”
“Tiang Anom bli, tyang seneng ningalin rikalaning Bli maktaang acara brita di TV ..”
“Nggih kangéang nak tiang kari mlajah nika, duh, niki masi tiang nak kel wénten siaran, jeg nadakang niki montor tiangé mogok.”
“Minab di akiné nika wénten masalah Bli. Éé, ampurang yén Bli Landi kayun, nak niki kebenengan tiang masih lakaran ka kantor Bliné, wénten timpal tiang drika. Mriki nak tiang ajak bareng mrika.”
Sajan jail Widhiné ngencanin, lacuré suba katimpalin aget, tumbén ipun ngarasaang dadi presénter terkenal ,diapi ngenah acepok ngaminggu di TV né, jani ia suba merasa dadi artis, ngelah penggemar. Tusing liu ané bakat satuanga ngajak penggemarné ento ané madan Anom ento, mobilné tis, kalis ngesir maekin stasiun TV né. Landi ngerasaang lek gigis kéwala misi bangga dikala ipun maan nakonang dija Anom magaé, ipun nyambatang tuah magaé jumah marengin reramanné madagang, wiraswasta. Ulian taén ipidan ia taén percaya yén magaé dadi pagawai swasta nu luungan padan dadi PNS ulian tusing demen ningalin PNS né gagaéné teka, negak, ngantiang gaji né suba pasti abilang bulan né tekanné uli pajak masyarakaté. Yén dadi wiraswasta, tuah geginan ané paling wanén lan paling kerén, ulian ento tuah ngetohin dademenanné lan lakaran siap yén kélangan pipis yan bisnisé tusing majalan.
“Anom, suksma banget ngih ..”
“Ngih, mawali Bli Gus, malih jebos jam kuda Bli Gus wusan siaran? Mriki tiang malih nganter ngambil motoré. “
“Déréng pasti masih nika, bangiang sampun Anom, sampun nganter kantos driki sampun suksma banget tiang ..”
“Nggih, mrika naé, pang ten Bli Gus dados terlambat.”
Ngénggalang Landi macuet ka lantai dua, di ruang rias suba ngantiang penata riasé lan produser dialogé ngisiang naskah.
“Di, suksma nah. Narasumberé mara san mecelep ka studio. Nah, ené nak dialog santai, sambil mapayas baca malu bedik-bedik, ené unduk menciptakan génerasi muda né bisa bertanggung jawab kalaning nganggo internét.” Kéto abetné produser dialogé tekéning Landi.
Sajan gencang juru riasé, tusing ada limang menit, suba pragat baana mayasin muanné Landi né dadi ngenah magusang tur ngamudaang biin a setrip.
“Di, mih .. bagus san presénteré, buin limang menit gén nah, nu prepare studio buin bedik dogén. Di lakar ngantosang di sisi, apa di tengah .. Apanga ada ajaka narasumber cantiké to ..” Abetné I Bapak produser ané cacag cicig li tunian.
“Nah, dini gén Bli Tu, buin kejep gén tiang ka tengah.” Disubané mapekéling kejep majeng Hyang Widhi né malingga ring pelangkiran ruang riasé, baisné Landi metayungan ka jendéla di sisi gedungé, kupingné séngeh lan paliatné nuju ka cerik-ceriké di betén, di wantilané ané sedek muruk ngigel.
“Bli Tu, anak lakar wénten acara napi ngih ..?” Petakonné Landi ngajak produseré ané kabenengan enu ada di durinné.
“Buin mani Di, acara perpisahan TK Kumarané. Ento suba Di, ené tiang enu pengeng né ngenehang ané lakar dadi presénter acarané ento buin mani. Jaya ané dadi arepan, ituni ngabarin yén reramané koné masuk rumah sakit, ia ngulihang buin ajak tiang yén nyidang ngalihang pengganti. Di, yan Bli sih mekeneh apang Landi ané dadi presénter acara ento, Di ..”
Kupingné Landi tuara seken maningehang apa ané mara sambatanga ngajak Bli Putu produseré mara, ulian paningalan lan kenehné nunceb nadaksara tuun ka anak luh jegég mabaju kaos putih ané tuah panguruk tari nik-nik TK né. “Enyén ke ento, asananga tawang ..”
“Di, Landi .. “
“Éh, tyang Bli Tu.”
Bli Putu tuah makenyem, “Antos Bli di studio nah ..”
“Nggih, mangkin sampun.” Landi mutusang nungkakang akejep dogén rasa penasaranné mara tekén anak luh jegég pelatih tari di betén ento mara, né jani pintu studio satuné suba kabukak, dingin AC studioné suba pasti ngilgilang, kéwala nguda bisa Landi tuara ngarasayang, ada apa? Anak bajang ayu né jani negak di aep né, maselémpang Duta Net 2017, makipekan. Dua pasang matané matemu buin, ngangsekan ingetan, ané dot kaengsapang, ento ané ngaénang panes, nyerihin dingin AC né, ngebyurang pedih, ngembelang gedeg.
“Wi .. Gus ..” Anak bajang ento tuah Sintya, paletan carita tresnané Landi ané paling miik lan masih né paling sakit, ané taén ngawarnain gejeran tangkah lan suara angkihanné.
“Oh, suba saling kenal né ..” Abetné Bli Putu produseré dikala ningalin Sintya nyapatin Landi lan ma Bli ..
“Aa .. adik kelas ipidan Bli Tu.” Ngénggalang  nyidang Landi ngingetin tekén tugas profesionalné dadi presenter, rasa kangen tan katulunganné kagelekang, né jani di kenehné tuah mautsaha ngingetang kénkén kapercayaan Bli Putu produseré tekén déwékné, ané ngamaang ia kasempatan ené, lan lukisan potrét muané ada di témbok studioén, gelahné pejuang sastra lan sosok wartawan ané karya-karyané setata nyunggiang lan ngelonin kasujatian, setata dadi panyemangetné.
Sihin Hyang Widhi acara dialogé a jam tan karasa majalan lancar. Bli Putu produseré masuryak girang, Landi nyunggiang kenyem, angayu bagia tugasné mara, acara dialog kapertamané suba pragat tur ngaé puas produseré.
Dikala pintu studioné kampakang lan ajak makejang pesuan, ada anak truna bagus teka maekin.
“Bli Gus, selamat nggih! Melah pisan mara, tiang uli pidan ngantiang Bli Landi, buin pidan ya maktaang acara dialog, krana tiang yakin Bli Gus Landi bisa.” Anak truna ento tuah anak muani ané mara ngatehang Landi ka tongos siaran, ané suba asih mapitulung tanpa katagih dikala Landi keno pialang motorné mati.
“Bli Gung sareng Wi Landi sampun saling kenal?” Tuturné Sintya ningalin Landi ané kenal ngajak truna bagus ento, Bli Gungné, gagélanné.
“Nggih Gék, Bli Gung penggemarné Bli Gus Landi. Éé, Bli Gus ngiring bangiang tiang nganter Bli malih ..” Alus munyin anak truna bagus ento nanjénin ngatehin Landi nyemak montorné ané ituni makutang di malun toko bengangé badelod.
“Suksma Anom, dumunan sampun, suksma banget sampun nganter tiang. Niki orina ngoyong dumun ngajak produseré, ten tawang endén jam kuda lakaran bébas niki, héhé.”
“Oh, lamun kénten bangiang tyang ja nélpunin béngkél ngih Bli?”
“Ten, ten bangiang Nom, malih jebos wénten kok timpal ajak tiang merika, suksma banget ..”
Suksma Hyang Widhiné suba micayang rasa sayang ngalebihin rasa sengkel, ituni di acara dialogné, Sintya ngucapang suksmané ring makasami sané wénten di sampingné di kala nyalaning tugasné dados Miss Net, utamané ring sang sané sampun sayang lan nukung déwékné dugas ipidan satondénné ipun déréng dados napi-napi. Lek-lekan keneh Landiné makeneh, “Adaké adan Wi é ditu Sintya?” Ningalin uli duri Sintya ngajak gagélan baruné ané mapan kewala tuara ajum turin ngelah solah melah buka kéto, tanpa sangkan suba nundunin Landi uli kenangan masa laluné ngajak Sintya, bagia dukané sumekené tuah tan sujati. Suksmaning manah nuntun nujuhang galang, sajan galang paliatné kanti nyidaang jani ia ningalin anak luh jegég mabaju kaos putih ané mara ngurukang nik-nik é ngigel, buka paling ada ané alihina, tusing dadi ati Landi yén tusing maekin ulian asané tusing ada anak lénan buin ditu ané nyidang lakar idihina tulung tekén anak luh ento.
“Gék, wénten ngarereh napi ngih ..?” Adéng-adéng munyinné Landi jejeh yén lantas ngaé anak luh nika tangkejut.
“Ampurang tyang kadung... éh, Bli Landi .. “ Anak luh jegég ento makenyem, manis pesan, maserieng Landi adanné kasambat.
“Sira ja ngih ..?”
“Diah niki Bli, adik kelas dumun ring SMA, tyang timpal Ratih ..”
Mara makebiah di ingetanné Landi, Diah né ané pidan nyerahang surat titipanné Ratih. Diah masih pepes impasina tur setata ngentungang kenyem manisné tekéning déwékné. Tiban-tibanan, tumbén jani matemu Diah malénan pesan, nyegégang.
“Bli Landi magaé driki?”
“Nggih Diah ..”
Jedarrr
Tabuh langit buka sing dadi saruang, jendéla-jendéla kaca ngarebet nyambung endih tatit, ujanné mabalap ulung, katimpalin angin ngalinus ngampehang dinginné ka tengah gedungé tongosné ipun jak dadua majujuk, Diah prajani nyaputang limanné, bibih tipisné ngarenyi ngilgil.
“Duh .. “ Diah ngetget, miriban dinginé nyajan.
“Éh, sajan Diah .. mara lakar ngalih apa ja?”
“Ngalih tas tyang Bli, ituni engsapin tiang, kalin tiang ngurukang di wantilan, engsapin tiang driki, di kursiné.”
“Oh, Diah driki dumun nggih, coba tiang nakonang ka satpamé ..”
“Éh, Bli Landi ..”
Jeg malaib macuet Landi, maujan-ujanan ngalih pos satpamé. Tuara ada limang menit, ipun teka ngaba tas.
“Diah, niki ..” Landi makenyem saha ngédéngang tasné tuah sajan gelahné Diah.
Tan pasuara Diah nyemakin saha mesuang tisu uli tengah tasné. Tisuné ento anggona ngelapin muanné Landi.
Degg
“Maaf ngih Bli ..”
“Ten kenapi Diah ..”
Ujané di sisi ngariet, enggungé payu nimpalin dadua jatmané negak madampingan uli tunian tan pasuara.
“Yéé .. Diah materima Bli!!”
“Diah, katerima magaé?”
“Nggih, tunian Diah dot énggal-énggal ningalin HP né ulian ngantiang jawaban HRD né ento, né ngaénang busan Diah paling. Ené busan télpun-télpuna ladné, payu né SMS-a lantas, Astungkaraa ..”
Galang serasa langité prajani jimbar ulian ningalin manisné Diah di kala ngarasaang bagia dugas ento.
“Yéy, astungkara .. “ Landi nyautin milu ngerasaang bagia.
“Bli Landi ten balik?”
“Motor Bliné makingsan bedelod Diah, mati mara di jalanné.”
“Biih, pedalem .. Tenang Bli Landi .. nyanan Diah ajak ngalih, lamun ujanné suba ilang ngih ..”
“Haa ..”
“Diah mara inget, Diah engsap ngaba jas ujan ... duh ..”
“Sajan pikun, tunian tas, jani jas ujan .. haha. Diah ..”
“Tiang Bli,”
“Men, bin mani Diah ten mai o? Kan, suba materima di hotél.”
“Yé .. Diah pasti mai buin mani, Diah mulai senin mara di hotél.”
“Seken ..?”
“Seken .. Bli .. Kenapa, émangné Bli Landi lakar mai buin mani?”
Tusing kuat rasa-rasa I Landi naenang jeduran tangkahné ngancan ngerasang, ulian langité jani suba ngalemang. Inget Ia munyin timpalné Arya, yén patemon to suba ada né ngatur, nyén buin sing lénan kén Ida Hyang Tuduh.
Seken né buin mani lakaran ngisi acara perpisahan TK Kumara né..?
“Bli Landi ....”
“Nggih Diah, Bli Landi pasti mai.” Landi makenyem, di HP-né ngenah simbol kenyem lan jempol makirim ka whatsappné Bli Putu, produser dialogé.
Tusing ada né nawang ujané buin pidan dadi endang, ané tawang jani di kijapanné suba pesan ada liang. Adéng-adéng di kupingné kisi-kisi nyandaain, “Yan seken Sintya, to nguda bisa ada Diah ..?”

(141117)   


Agus Sutrarama
magenah ring Tabanan. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti Sampun ngamedalang cakepan pupulan satua cutet “Bulan Satwak”.

No comments