Tomplok Tiang Listrik, I Lecir Ngelapur ka Polisi

Olih: I Putu Supartika
Ulian tomplok tiang listrik lan ngaénang sirahné kanti bencol lamun bakpaoné, semengan I Lecir suba uyut.
“Tiang listrik bangsat!!! Tusing bisa minggir. Suba tawanga awaké mentas, Dija pejanga matané. Sing ngelah otak!”
Kurenané ané mersihin bencolné aji lap misi yéh anget lantas mamunyi.
“Adi tiang listriké pelihang bli. Bli ané belog mejalan. Suba tawang tiang listrik to nguda tabrak? Kelidin naké.”
“Nguda bli pelihang nyai? Né tingalin sirah bliné kanti bencol lamun bakpaoné, sing pedalem nyai? Nyai malahan mélanin tiang listriké. Nyai lebih sayang tekén bli apa tiang listriké?”
“Yéh kénkén keneh bliné mamunyi kéto?”
Kurenané lantas nagelang lapné ané misi yéh anget totonan lantas magedi ngalahin I Lecir sambil mamunyi.
“Ibaiban ngubadin bencolé. Sing maan ngurusang bli.”
“Nyai lakar kija?”
“Lakar sik tiang listriké. Tiang lebih milih tiang listriké ketimbang bli.”
I Lecir malengos, sambilanga nyemak lapé totonan. Baan gedeg basangné, ia lantas mamunyi: Né makejang gara-gara tiang listriké totonan! Awas!
***
Tengainé, I Lecir sagétan suba di kantor polisi.
“Wénten napi Pak?” kéto polisiné nakonin I Lecir di ruangan kantor polisiné.
“Tiang tabrakan tunyén. Tiang jagi ngelaporang indiké nika. Niki buktiné sirah tiangé bencol lamun bakpaoné.”
“Mih, saja bencol Pak. Sareng sira bapak metabrakan? Dados kantos bencol kénten.”
“Tiang listrik pak.”
Polisiné heran ningehang munyiné I Lecir. Tiang listrik? Adan jelema totonan? Kéto polisiné mamunyi di kenehné, sakéwala tusing pesu.
“Ipidan kejadiané Pak?”
“Tuni semengan, dugasé tiang olahraga Pak. Jeg gedeg basang tiangé. Pokokne ia harus dihukum berat Pak. Bilaperlu penjara seumur hidup. Nika rumasatang percobaan pembunuhan!” munyiné I Lecir nyansan negehang.
“Nggih pak alon-alon dumun Pak. Sabar. Tiang pacang bertindak sesuai prosedur sané berlaku Pak.
“Yén menurut bapak, kira-kira kuda umur sané ajak bapak metabrakan Pak?”
“Kuang lebih limang tiban pak.”
“Limang tiban? Ten kari dibawah umur nika Pak?”
“Seinget tiangé tiang listriké nika sampun limang tiban mejujuk drika. Tiang inget pesan Pak.”
Polisiné héran.
“Tiang listrik niki adan jelema nggih Pak?”
“Badah, bapak ten nawang tiang listrik. Mih déwa ratu! Tiang listrik sané mejujuk di sisin jalané nika Pak.”
“Bapak meriki ngelaporang tiang listrik kénten?”
“Nggih! Pokokné tiang dot tiang listriké nika kena hukuman berat. Seberat-beratné. Nika percobaan pembunuhan! Untung tiang ten gegar otak, utawi ilang ingatan. Untung tiang ten mati. Untung tiang cuma bencol dogén Pak.”
Polisiné kituk-kituk dogén. Sing ngerti tekén kenehné I Lecir.
“Pokokné, kasusé niki harus diusut kanti tuntas Pak, tur secepetné.”
Polisiné lantas nyekenang.
“Sapunapi kronologiné Pak?”
“Semengan, dugasé tiang olahraga, tiang melaib di trotoaré. Iseng tiang makipekan sawiréh wénten anak bajang ngaliwat. Yéh tau-tauné jeg wénten tiang listrik dimalun tiangé, lan tiang listriké nika nabrak tiang. Untung tiang ten terlalu cepet melaib. Sakéwala tiang ten ngerti Pak, suba tawanga tiang ngeliwat drika, to nguda tiang listriké nika ten nyak minggir. Jeg ten ngelah otak. Dija kadén pejanga matané. Ulian nika, tiang curiga wénten unsur kesengajaan, tiang marasa wénten konspirasi di balik semua niki. Percobaan pembunuhan. Mirib wénten sané ten demen ngajak tiang lantas nyéwa tiang listriké nika apang ngematiang tiang. Apang bapak nawang, mangkin kurenan tiangé megedi uling jumah Pak lan durung mulih. Minab tiang listriké sané mlaibang kurenan tiangé. Tiang nunas, bapak menangani masalahé niki secara tuntas. Bila perlu tiang listriké nika dihukum mati. Berat kasusé niki. Gedeg gati basang tiangé.”
Ningehang munyiné I Lecir, polisiné mablekis kedék.
“Mungkin nika kelalaian Pak. Bapak lalai rikala mentas ring marginé. Sepatutné bapak lebih hati-hati ring marginé.”
“Bapak ngilonin tiang listriké? Jelas-jelas niki percobaan pembunuhan. Yén ten percobaan pembunuhan, nguda sirah tiangé sané bencol, nguda ten batisé? Bapak mangda uning, sirah niki organ vital Pak. Melukai oragan vital pateh tekén percobaan pembunuhan!”
“Kéné nggih Pak. Tiang boya ja ngilonin tiang listriké nika. Tiang lakar memproses masalahé niki, sakéwanten wénten syaratné Pak.”
“Napi syaratné Pak, jagi laksanaang tiang.”
“Mangkin bapak tegarang dumun préksaang ragan bapaké ka psikiater utawi RSJ Bangli nggih Pak.”


No comments