'Kids Jaman Now'

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Potrekan: Instagram
"Sing dadi lambihang bedik celanané, Luh? Sukak pesan matan méméné ningalin. Ento tampak busul nyainé di gémpol jité ngenah!" Mén Sribek brangti nepukin pianakné mapenganggo soléh gati. Celana bawak apikang, baju singlét kelet tipis buka panyaipan santen, nyonyoné I Luh téngkob. Yén bantas di jumahan umah, ia tusing lakar ngurus.
Dong... Ené bes lakar magedi pesu. Ambat buka cungkil matan méméné nepukin. Pianakné tuah kenyam kenyem, nyaru sing mireng. Pragat iteh nguntul ngetul hapé. Mirib suba pragat ngapelud status di pisbuk, mara I Luh nyautin.
"Émék sing ngerti. Mula kéné jani aab jagaté. Masak icang orahin émék pesu apang makamben sarung cara émék ento? Isssh... Amit amit. Ga dech! Éh, pang émék nawang nah né madan gaya mapenganggo kids jaman now!"
Méméné bengong tanpa saut. Béh mirib ia suba keliwat tua, kapah pesu, kanti joh saja ketinggalan jaman.
"Apa madan kéto?" Matakon méméné, liatné suung mangmung.
"Kids ento artiné anak anak, Mék. Now ento artiné sekarang, kini, jani! Kids jaman now artiné anak anak masa kini, Mééék!"
Mbééé... pasautné I Luh buka guru SD né ngajahin murid ané paling beloga.
Méméné mendep. Puyung liatné nelektek pianakné magedi magandeng onda ngetekul bancang gagélané. Sagét teka kurenané uli carik, mirib maimpas ajaka I Luh di rurungé. Uli angkul angkulé, jeek pesan ia matakon.
"Nak kija I Luh magedi? Penganggoné... Mbééé... Akesitan, kuala ilid. Celekotokané!"
Ané luh nyautin, patuh élog raosné buka I Luh masaut tuni.
"Yééé... Bapané sing nawang lud. Kéto mula aab cara jani, Paaaa...! Ento madan gaya panganggo kid kid jaman nao. Tawang bapaaaa?"
Kurenané makesiab mireng raosé ento, patin ududé di palané ulung ngalémbat.
"Ndas bedag! Kidkid anggona penganggo?! Pantes akebisan kéto. Mbééé... Celekotokané I Luh!"
Sing ada nyautin. Padidina ia bingung, sada bibihné bawah béwéh, ududé ulung nepén inan batisné.

2 comments: