Bongkling (XXI-XXV)

Sumber Gagambaran

Kaketus saking manuskrip duwén
Ida I Déwa Gdé Catra Karangasem               

/21/
Pan Bongkling kenyung angucap,
ngalap kasor munyi manis,
dwaning tityang rawuh ring i jro,
mapinunas iriki,
tityang pacang mabersih,
nuhun pada ring Jro Senggu,
déning kasub kaloka,
I Jro Senggu wyakti sakti,
malih putus,
makasi yan bétél tinghal.


/22/
Tityang ngaturang daksina,
jinah wantah petang tali,
malih wénten tatemokan,
jajamprahan pélét becik,
réngréng wyakti I Tundik,
saking Balangbangan dumun,
sibakan I Balangbangan,
putus katur ring jro mangkin,
keni puput,
tityang manggihin kamoksan.


/23/
Hégar Jro Senggu ndingehang,
sumahur ya kenying-kenying,
yén saja buka i kéto,
bapa nyandang manyisyanin,
kema ké alih mulih,
hédéngang juwa mahi malu,
bapa macitta nawang,
lamun si cumpu di hati,
sing da buhung,
cahi ngarepin séwambha.


/24/
Pan Bongkling mapi ngresepang,
icchén tityang dumun kidik,
né mawasta kaja kelod,
engkén kawuh engkén kangin,
yan sampun tityang huning,
tityang aglis raris mantuk,
ngambil jamprah punika,
miwah jinah patang tali,
pacang katur,
prasiddha ipun daksina.


/25/
Durusang pangandikayang,
I Senggu halon ngahurin,
kudyang to dini matakon,
pawarah pinghit to cahi,
mahi di sanggah becik,
tongos meswang tutur luhung,
pan pawarah uttama,
Pan Bongkling nyrutcut mangiring,
sampun rawuh,
masila marep-marep.


(.....pacang kalanturang)


No comments