Angawé Duhkita Ikang Rat

Olih: I Gusti Madé Sutjaja
Sumber Gagambaran; jalan2.com

Di aab jagat buka janiné, mapan jagat Baliné anak suba katekain baan wang dura uli makudang-kudang gumi, lantas liu pesan krama dininé ané ngeresep yan wang durané nyiriang déwékné baan basa ané anggona. Abah buka kakénéné anak suba majalan uli nguniné kanti janiané. Yan janiané anak yan campur-campurang basa Baliné aji basa Inggris, anak koné lakara ngenah madengen wiadin mageem. Yan basa wayah wiadin Kawiné anggo ngimbuh-imbuhin, bakalan kénkénan panadianné baan wang manampiné?
Buka kéto ada patakon ané mentik dugas ada pabligbagan makisi-kisi duk rahina Nyepiné mapan anak tusing kalugra yan pabligbagané kalaksanayang saling pajerit, apa buin yan saling padengkik. Lantas ada ané masaut buka kéné ulian sang masaut anak urati pesan nlektekang wang Baliné yan saja ia bisa mabasa Inggris, ulian seken cacep wiadin ulian bisa apunggel-apunggelan, anak saja ia maan upah pipis ané madan dolar. Apa ké kebisanné wiadin dolarné ento ané mangranayang mageemé? Kéto buin ada mentik patakon.
Yan upahné anak saja begeh, ané seken mageemé anak jati kapascatan. Kapascatan unduk mabasa tur ngindikang tutur. Yan akitkit wiadin apunggelan upahné, anak saja kitkit wiadin bedik ané bisa cihnayanga baan tuturé liwat basané ané anggona mapitutur. Anak saja pikolihné pada-pada dolar, tur basa ané kaanggo pada-pada basa Inggris. Ané mabinaan ento panampén sang ané lakara mesuang dolaré mapan ia ngelah tatimbangan unduk basa, rasa tur isi. Tatimbangané ené ané patut kauratiang baan sang mapitutur apanga sang nerima tutur dadi suka di manah, dadi kendel di ati. Yaning begeh pesan sang manerima tuturé di guminé dadi lega di ati, pedas suba ikang rat dadi suka. Buka kéto indikané yang duluh di ileh-ilehan ngintip tur ngetut pajalan dolar wiadin pipis-pipis dura lénan ané begeh pesan maseliweran di jagat Baliné.
Satuané ané lénan anak liu masih, di ilehan sasihé abulan tengahé lakar teka, bisa makardi suka tur duhkita. Apanan lonto ané lakara makardi buka kétoné? Mapan pabligbagané anak saja kabuatang apanga tatas tur galang apanan lonto ané dadi duman idup sawai-wainan, tusing bisa lepasang indikan lakara pilih-mamilihé totonan. Ada lantas ané ngimbayang indik karya gedéné ené buka kakéné. Maan, buka kénkénan té?
Imbanné kéné. Yan buka janiné menékang bias ka montor teruké lonto anak mayah, ngudiang dadi yan ada anak ngalih tur menék di kerosi wiadin palinggih tusing lakara ia mesuang pipis? Tegarang tilik, amontoan gedén-gedén gambaré di sisin-sisin margané nyelegedog, apa ké ento makejang bakalan tusing ngamuatang sekaya, mesuang pipis? Mimih, ngudiang buka kakéné dadi pabligbagané? Sabilang madabdaban jag pesu patakon; patakon ané tusing soléh-soléh; patakon papojolan wiadin babenehan ulian pamineh jati polos.
Ané pedas suka tuah seken sang mangawé gambar-gambaré totonan mapan ia maan karya tur karyané nekaang pikolih marupa pipis tur bati. Kénkénan lantas sang ngamaang karyané? Pedas ia suka masih, yadiastun mesuang pipis, mapan gambarné liu pesan nyelegedog ditu di sisin-sisin margané tur semuné makejang kendel tur lega (yan kapilih). Ané buka encénan koné lakara mangranayang duhkita wiadin sebeté, tur enyénan lonto? Ento basa apunggelané ané aptianga mageem, basa Bali wiadin Inggris, ané anggona serana manutdut atin kramané ané marupa makudang janji ané, koné, lakara nyukaang krama tur ngalanduhang jagat. Yan seken sobayané, pedas ia lakara angawé suka ikang rat; yan tan, tusing buungang lakara duhkita ikang rat. Anak amulto lonto pakibeh jagaté, uli nguni kanti jani. Janji, paiketan tur simakramané anak tusing bakal pegat uncaranga tur lampahanga pidanan tur dijanan.
Pabligbagané dadi bancut buka jangkriké ketebin duk kramané sedek iteha mesuang paminehné krana wang pacalang pada teka mapan di pagubugané tengera ada cekian. Makejang pada pacrutcut magedi tur sepi ta ikang rat mapan rahinané anak saja rahina panyipengan.
No comments