Kasih Kumasih ring Genah Pengungsian

Olih : Désak Madé Yunda Ariésta

Potrekan Olih Nyoman Wiryadinatha
Bhatara Nyalantara sekadi tinggal ring ipian. Geruk peteng dedet karasayang. Petengé jani tusing cara ibi, ningeh status i gunung suba kaadanin awas. Was-was i mémé kauk-kauk ngajakin luas. Nundun titiang di metén. Laib labuh, kajéngklok tusing marasa. Mempen sarwa ada dadi pempen.
Pakatéltél yéh paningalan ulung tusing maslegutan, éncol nyujur Kamulan masimpuh nyokot tanah, “Ngiring mangkin sareng iringang permas ka pengungsian.” Ring Pangungsian ramé saja ramé, sakadi peken nanging tusing ada anak medagang ditu. Mén Wayan dajan umah, Mén Lingsir dauh jalan lan Mén Madé delod umah, peslegut ditu. Masaput sebet dibucun balé pangungsian, nepukin unduk ané tusing dadi tagih. Sebet saja pada sebet.
Ningalin ento, saja lega keneh tiang lega. Kadi kasirat tirta sanjiwani, liang manepukin.
“Ngujang nyai lega, makejang pada sebet!” I mémé nengkik.
“Lega tiang mé, nepuk makejang pada asih. Ento tingalin I Mén Madé, né katuturang ririh. Da ja lakar negak pada damping kéto, ipidan paek tusing ada bani. Jani negak madamping pada asih ngorta paek. Ento tingalin masi I Mén Lingsir ajak I Mén Wayan ané tusing taén kasih ulian mairian arta berana, jani padampiak negak madampingan. Lega tiang lega mé makejang jatma pada asih. Niki sampun paswecan Ida Bhatara sané sampun nyalantara, sané kabaos "hikmah di balik bencana.” 


No comments