Rikala Para Spiritualis Ngomongang Gunung Agung: Uli Matemu Ngajak ‘Penunggu” Gunung Agung kanti ‘Ménding’ Letusan Gunung Agung

Olih: I Putu Supartika

Potrekan olih Diah Tiwi

Suba duang minggu lebih status Gunung Agungé menék dadi awas, sakéwala kanti jani ondén masi ada kepastian apaké gunungé totonan lakar meletus apa tusing. Kadirasa kayang BNPB ané suba ahli, lan suba nganggon alat canggih ondén ja nyidaang mastiang unduké totonan. Krana dot nawang, kanti ada Jro Mangku ajak turis nékat menék ka Gunung Agung rikala statusné nu awas. Lan rikala tusing ada kepastian cara jani, makudang-kudang spiritualis masi pesu uli ‘kandangné’ lan ngomongang utawi nganikaang indik Gunung Agung.
Cara isin beritané ané ada di Radar Bali (26/09), sinalih tunggil pemangku Pura Puseh Désa Rendang, Jro Mangku Nubadri, nganikaang yéning letusan Gunung Agung enu ngantiang dina ané pas (déwasa?). Lén Jro Mangku Nubadri, lén masi pangandikan Jro Mangku Dharma Taman Sari, ané dadi pemangku di Pura Pasar Agung, ané johné kuang lebih 3 km uli muncuk Gunung Agungé. Dané nganikaang yéning ondén maan pawisik ngenénin indik meletus apa tusing, lan uli pawisik ané katrima, katundén ngantiang buin dasa lemeng. Sakéwala jani suba lebih tekén dasa lemeng, ondén masi ada kepastian. Minab dané ondén maan pawisik ané paling anyar.
Lén Jro Mangku Nubadri lan Jro Mangku Dharma Taman Sari, lén masi pangandikan Pandita Mpu Paramadaksa Purohita. Uli wawancara tim Aiman Kompas TV ngajak Ida ané kakepik di wébsité Kompas.com Ida ané (nganikaang) nyidaang mawicara ngajak para leluhur, nganikayang yéning Ida polih mawicara ngajak Putra Bhatara Indra Wilatikta ané malingga di Gunung Agung, lan uli pawicaran Ida ngajak Sang sané malingga di Gunung Agung, letusan Gunung Agung tuah fakta ané tusing nyidaang kaimpasin, lan i manusa harus nerima unduké totonan.
Patuh masi cara pangadikan Pandita Mpu Paramadaksa Purohita, Jro I Ketut Wéndra masi maan mawicara ngajak ‘penunggu’ Gunung Agung. Kaketus uli wébsité Liputan6.com dané nganikaang maan pawisik lan kanikain nunas tirta segara di makejang Pura Kahyangan Jagat ané ada di Bali, lan dané tangkil ka pura Pura Rambut Siwi, Pura Tanah Lot, Pura Uluwatu, Pura Sakénan, Pura Goa Gajah, Pura Silayuti, Pura Segara Penimbangan, lan Puri Jati Kintamani uli tanggal 1-7 Oktober nunas tirta, setondéné nglaksanaang pacaruan di Besakih. Lan rikala dané mabakti di Pura Gelap, dané maan mawicara sareng Ratu Agung Lingsir Geni Angkasa sané malingga di Gunung Agung. Uli pawicarané totonan, Ratu Agung Lingsir Geni Angkasa nganikaang yéning Ida (koné) seneng pisan sangkaning Jro Wéndra sampun nglaksanaang pacaruané totonan. Lan Ida masi masemaya lakar buung meletus.
Kénkén? Idadané suba bingung tekén omongan spiritualisé totonan krana sing nawang ané kén nyandang gugu lan ané kén sing nyandang gugu? Yén bingung, né ada spiritualis ané paling sakti.
Spiritualisé ené, ané paling ngaénang guminé génjong lan gempar. Adané tuah Ki Sabdo Jagad Royo uli Surabaya. Ia masi ngaku yéning déwékné tuah présidén alam gaib. Sakéwala boya ja gelar présidén alam gaibné ané ngaénang guminé gempar, nanging ulian vidioné ané ngorahang yéning ia nyidaang ‘ménding’ letusan Gunung Agung. Ia medalem krama Baliné kena bencana, lan ia masi ngelah kulawarga di Bali ané ngaénang ia ‘ménding’ letusan Gunung Agungé totonan.
Uli makudang-kudang omongan utawi pangandikan spiritualis totonan, idadane dadi percaya lan dadi masi tusing percaya, krana ento tusing nyidaang kabuktiang baan teori ilmiah apabuin nganggon rumus fisika. Ane jani, paling melah tuah ngastiti teken Widhi apang iraga makejang rahayu. Lan buin besik tuah waspada tur nuutin apa ane kaorahin olih sang sane nawang indike totonan sakadi BNPB tur mlajahin peta indik KRB ane suba kasebarang. (*)


No comments