Moh. Syaiful; Pangawi Basa Using sané Urati ring Sejarah Lokal


Moh. Syaiful

Rikala penyerahan Hadiah Sastera Rancagé warsa 2017 ring Bandung, pangremba Suara Saking Bali polih wawancara sareng sinalih tunggil pangawi sané ngamolihang hadiah punika sané mawasta Moh. Syaiful. Dané wantah pangawi saking Banyuwangi sané makekawian nganggén basa Using (kadadosang siki sareng basa Jawa rikala penilaian Rancagé) sané naanin kuliah ring FKIP Unud (mangkin Undiksha) jurusan Seni Rupa. Antuk novelnyané sané mamurda “Agul-agul Belambangan” dané ngamolihang Hadiah Sastera Rancagé 2017 untuk Sastera Jawa. Ring wawancara puniki, dané nguningayang indik prosé kréatif dané rikala makekawian kantos kawéntenan sastra daérah mabasa Using ring Banyuwangi mangkin.

SSB: Ngawit pidan Mas nyumunin nyurat?
Tiang mulai nulis rikala tiang kuliah seméster 3, kirang langkung warsa 1991-an.

SSB: Rikala ngawitin nyurat punika sampun nganggén basa Using (Banyuwangi)?
Simaluné tiang nganggén basa Indonésia. Tiang makaya réportase, artikel populér, déréng ka sastra daweg punika. Tiang ngawitin nyurat wentuk sastra sakadi satua cutet ngawit warsa 1992 risampune tiang kacunduk sareng I Gusti Putu Arta, sané dados pémréd tabloit remaja sané kamedalang olih Bali Post.

SSB: Yéning ngawit nyurat nganggén basa Using ngawit saking pidan?
Ngawit warsa 2013. Duaning wau wénten genah. Daweg punika ngawit wénten pabligbagan indik sastra basa Using, lan indiké punika wantah ‘cikal bakal’ paguyuban Sengker Kuwung Belambangan sané karesmiang warsa 2015.

SSB: Rikala ngawitin nyurat Mas nganggén basa Indonésia, terus napi sané ngawinang Mas nyurat nganggén basa Using?
Kapertama, sangkaning tiang sareng sawitran tiangé prihatin sareng basa daérah sané sayan-sayan katinggalin olih kramané. Basa daérah punika dadosné kapojokang olih basa lianan sakadi basa Indonésia miwah basa Inggris. Krana indiké punika, sinalih tunggil carané mangda basa daérah punika lestari, i raga harus masesuratan nganggén basa daérah, sumangdané wénten sané kawacén olih kramané. Sangkaning wénten sasuratan mabasa daérah, basa daérah punika pacang mersidayang kalestariang yadiastun lestariné wantah ring kakawian kémanten.

SSB: Dados tiang uning, kakawian Mas kapertama sané nganggén basa daérah punika?
Sané kapertama mamurda “Kelangan Asih” utawi kélangan tresna.

SSB: Sampun kudang cakepan mabasa daérah sané terbitang Mas?
Sampun kutus cakepan. Petang cakepan marupa pupulan satua cutet, pupulan artikel tetiga, miwah novel asiki sané mamurda “Agul-agul Belambangan” sané ngamolihang hadiah Sastera Rancagé mangkin.

Novel Agul-agul Belambangan

SSB: Nah, indik novel “Agul-agul Belambangan” dados tiang uning akidik sapunapi kantos novel punika mersidayang embas?
Tiang simaluné prihatin sareng inspirasi seniman tari, drama, wiadin drama kolosal sané akéhan nganggén lakon legénda utawi carita rakyat, padahal sejarah lokal punika taler becik yén kadadosang lakon. Sangkaning indiké punika, tiang nganggep, minab ipun nénten akéh sané uning indik sejarah lokal. Dadosné tiang nyobak nyurat nganggén téma sejarah lokal. Nanging nénten buku sejarah sané karyanin tiang, krana tiang nganggep buku sejarah nika nénten ja menarik. Sané karyanin tiang nika marupa novel, lan nika lebih menarik krana madaging alur, tokoh, miwah setting sané ngawinang anaké sané ngwacén nénten ja med. Tiang taler ngarepang novel niki (Agul-agul Belambangan) mersidayang kadadosang inspirasi sumangdané akéh pangawi basa daérah (basa Using) sané nganggén téma sejarah lokal.

SSB: Sapunapi tanggapan kramané irika risampuné novel “Agul-agul Belambangan” puniki embas?
Rikala baktan tiang ka penerbit, respon penerbit punika becik, lan langsung katerima naskah tiangé. Sawitran tiangé taler akéh sane mendukung. Wénten taler paguyuban sané mawasta Sengker Kuwung Belambangan (SKB) sané nukung penerbitan novel puniki. Sadurungé kawedar, tiang taler ngicénin gurun tiangé sané mawasta Pak Mitro mangda ngwacén novel punika, lan dané wantah petang wai ngwacén, tur nganikaang novel puniki becik pisan. Lan kantos mangkin durung wénten pro-konta indik carita ring novel puniki. Biasané, yéning nyaritayang indik sejarah pasti wénten pro-kontra, ‘niki pelih, ten kéné sejarahné sané beneh’ sapunika.

SSB: Yéning perkembangan sastra daérah ring Banyuwangi mangkin sapunapi Mas?
Ngawit warsa 2014, nyansan ngakéhang sané sareng nyurat nganggén basa Using puniki, napimalih antuk prakarsa Antariksawan Jusuf (budayawan miwah ketua umum paguyuban Sengker Kuwung Belambangan), mangkin wénten pacentokan nyurat satua cutet mabasa Using sané kalaksanayang ngawarsa. Akéh pamilet ngawit saking tingkat SD, SMP, SMA, Mahasiswa kantos umum. Para jayanti pacentokan punika, miwah satua cutet sané becik pacang kadadosang cakepan. Dadosné awarsa minimal wénten asiki cakepan sané kawedar. Lianan ring punika wénten taler koran daérah, Bisnis Banyuwangi, ngicén ruang satua cutet mabasa daérah, lan ngawarsa satua cutet pilihan saking koran punika pacang kadadosang cakepan. Sengker Kuwung Belambangan taler sering ngelaksanayang acara sakadi pelatihan menulis satua cutet nganggén basa Using, pabligbagan indik sastra basa Using, miwah kamedalang taler cakepan sapunapi carané nyurat nganggén basa Using.

SSB: Ngenénin indik média sané ngunggahang kakawian mabasa Using sapunapi?
Ring Banyuwangi wénten majalah Lontar sané kawedar awarsa ping kalih sané kamedalang antuk Badan Bahasa Banyuwangi, taler wénten Bisnis Banyuwangi sané ngawedar satua cutet sinunggil dina Soma. Lianan ring satua cutet, wénten taler koran Kebo Undo sané ngamedalang artikel mabasa Using ngaminggu. Dumun wénten majalah Seblang, majalah nika nganggén basa Using, sakéwanten mangkin sampun nénten terbit malih.

SSB: Wénten uratian saking pemerintah daérah irika majeng ring sastra mabasa Using puniki?
Dumun Déwan Kesenian Belambangan naanin ngicén uratian majeng ring basa Using, nanging mangkin duaning nénten wénten jinah, sampun kuang uratiané. Sané kantun wantah saking Badan Bahasa marupa majalah Lontar punika kémanten.

SSB: Irika wénten kritikus sastra mabasa Using?
Ten wénten. Lebih tepatné ten wénten sané jakti-jakti dados kritikus. Yéning tiang, mangda uning becik wiadin nénten kakawian tiangé, tiang pacang ngirimin sawitran tiangé.

SSB: Lianan ring Hadiah Sastera Rancagé sané kapolihang warsané niki, wénten penghargaan utawi juara sané naanin kapolih sadurungnyané Mas?
Daweg kuliah naanin polih juara nyurat artikel populer ring FKIP Unud, juara I nyurat artikel sané kalaksanayang sinalih tunggil radio swasta ring Buléléng antuk téma ‘andai saya jadi bupati’, miwah warsa 2014 dados juara I pacentokan nyurat satua cutet basa Using sané kalaksanayang olih SKB. Lan tiang naanin taler dados redaktur ahli ring majalah Lontar.

SSB: Mas maduwé pangawi idola?
Tiang seneng ring Goenawan Muhammad. Tiang seneng Catatan Pinggir-nyané.

SSB: Pinih untat. Mas dumun kuliah ring Bali. Mas uning minab akedik indik kawéntenan sastra Bali modéren?

Tiang buta pisan indik sastra Bali modéren irika. Daweg punika tiang merika wantah melajah seni rupa kémanten. Nanging yén indik sastra Indonésia ring Bali tiang uning sakadi Umbu, Oka Rusmini, Sunaryono Basuki Ks. (SSB/ sup)


NB: Wawancara puniki taler prasida kawacén ring Jurnal Suara Saking Bali édisi XII 

No comments