Bukitné Pekak Rai

Olih: I W. Wikana-Seraya
 
Gagambaran Manik Sudra
Semengan kramané di Balé Banjar suba biur aéngan tekén peken. Satuan kramané kanti tusing maulu baan ngartiang. Ada masambatan bangras. Ada masambatan alus. Kéto masih ada tusing ja mesuang tutur nang aclekisan. Siep jampi, buka anak majait di bibih.
Yén tolih uli sebeng lan solah kramané, ada ané masebeng jejeh. Ada masebeng masem ucem. Ada masebeng sebet bangras. Ada jeg bengong nyaru-nyaru nyalanin paruman banjaré ané uyut.
“Wayan Dana,” kéto pekak Rai ngunggahang tangané.
“Nggih Pak Rai. Sapunapi?” Pak kelian ngaturin galah ring Pekak Rai.
“Sapuniki Yan. Wayan pinaka panglingsir tiangé ring banjar. Pinaka pucuk pangremba wawidangané driki. Wayan sané pinaka panegteg krama, kéto masih panegteg jagaté iriki. Yén dados tunas, sampunang Wayan kantos ngicén galah anak dauh tukad ngambil bukité badauh. Yén nika kantos maadol, sinah kawéntenané iriki pacang biur. Tiang sareng wayah-wayah Wayané, kéto masih wayah kramané iriki, sampun ngawit dumun tuah kahuripin saking daging bukité nika. Toya, tatanduran sarwa ajeng, kéto masih panekek jagaté sané kantos mangkin kantun becik, tuah saking bukité badauh.”
“Nggih suksma nika atur Pak Rainé. Kéwala, tiang tuara nyidang buin nyarengin pinunas Pak Rainé. Santukan, napi sané pacang kamargiang niki tuah sampun dados pacutetan saking baduur,” Pasaut Wayan Dana.
“Patut nika Pak Rai. Niki tatujoné, ten ja tios tuah nuju kamajuan banjar iraga sareng sami,” Pan Patra ané dadi panyarikan banjar, bareng nyambungin isin paum dinané ento.
“Nika patut Tut Patra. Ngarya becik, ngarya kamajuan, becik pisan anggén tatamian pianak cucuné. Nanging, napiké ten patut masih iraga manahin sapunapi lakar panadosné? Santukan rwa bhinédané kija-kija ten naenin mapalasan. Wénten becikné, pastika wénten kaoné,” kéto pekak Rai paragaan mapinunas apanga krama banjaré tusing kanti ngadep bukit dauh widangan banjaré.
“Pak Rai cutetné tiang masih setuju sareng Pak Kelian, lan Pak Patra pinaka panyarikan banjar. Indayang Pak Rai nolih genahé ring jabaan. Samian sampun maju. Ento tuah ulian kawéntenan pariwisatané,” Krama banjaré ané di bucu kauh nyambungin.
“Nanging, ten ja ulian ngadol bukit manten jagaté bisa maju.” Pekak Rai tegteg tusing setuju yén banjaré kanti lakar ngadep bukité ento. Uli simalu leluhurné suba miara bukité ento. Yén tusing ulian bukité ento, sinah pekak Rai ajak wayah-wayah krama banjaré tusing nyidang nyambung idup. Yéh, sarwa dadaaran tekané tuah uli bukité ento.
“Sapunapi krama banjar. Setuju bukité badauh lakar maadol?”
“Setuju!!” mabriuk suaran kramané masaut.
“Ten!! Tiang ten setuju!” tuah pekak Rai ajak Pekak Buda ané nyambat tusing setuju.
“Pak Rai ajak Pak Buda. To ngujang Pak Rai ajak Pak Buda kanti tusing setuju? Da patuhanga jaman modérn ajak jaman kuna. Pak Rai ajak Pak Buda artiné ngaé generasiné mundur!” sayan bangras raos pengurus banjaré masaut.
“Beneh ento Pak. Jani jamané suba maju.  Da patuhanga ajak jaman bapaké ipidan.” Sayan bani kramané milu masaut. Engsap tekén tata titi mabasa, engsap tekén matuturan ngajak anak lingsir, ulian tatujoné tusing katinutin.
“Sapuniki. Mangkin pamuputné tuah saking krama. Sané akéhan setuju, nika sané pacang kamargiang. Sapunapi krama setuju??”
“Setuju!!!” makejang kramané masaut. Ané tusing masaut tuah Pekak Rai ajak Pekak Buda dogén. Nanging pamuputné liunan ané setuju. Pekak Rai ajak Pekak Buda tusing nyidang ngomong buin, sajaba nuutin apa asil paum dinané ento.
Rasa sedih, rasa jejeh teka ngulah Pekak Rai kala petengé. Kanti tengah lemeng, Pekak Rai tusing nyidang sirep. Gelibag-gelibeg makejang pelih. Dikenehné tuah abesik. Kénkén lakar panadiné disubané bukité ento maadep. Bukit ané satata nyagain banjaré uli blabar kala ujané bales. Bukit ané dadi pangantungan idup kramané ditu.
Rasa lelehné tur tuuhné ané suba lingsir, ngaénang petengé ento Pekak Rai nyidang sirep.
Tatit kerug saling sautin di langité. Buka kembang api pakrébék ngaénang langité galang ngentosin sunaran bulan. Tondén ada apakpakan basé sagétan ujané tuun bales. Tepukina ada anak cerik ajaka dadua, sedeng maplalian di betén bukité ento. Ada mapanganggo sarwa putih. Ada mapanganggo sarwa selem. Anak cerik ané mapanganggo selem bikasné kual pesan. Anak cerik ané mapanganggo putih mula saja masolah luung, anut tekén titi.
Ujané ngancan bales. Yéhé uli bukité suba sayan gedé. Warnané sayan barak sayan selem, putek litek. Anak ceriké ento iteh maplalian saling uber. Ya kénkén kadén, sagétan ulung makadadua. Lantas uli baduur tanahé milu macepol nibén tur ngurug anak ceriké ento.
“Awas.....!!” Pekak Rai makraikan nglantas bangun. Angkiané ngangsur, awak peluh pidit, bayuné runtag.
“Nguda jelék kéné ipiané,” kéto Pekak Rai ngangseg-ngangseg.
Pesu Pekak Rai marep kauh nolih bukité badauh, katimpalin suaran jangkrik, suaran gumatat gumitit Pekak Rai mamengong. Sahasa mekita ngomong ngaturang suksma tur nunas pangampura ajak bukité ento.
***
“Gadebuarrrr...!!” kéto munyin batuné kaungkil baan buldoser dina semengan ento. Kayuné telah medem pajléngkak, matimpah saling tumpukin kaséngsor mesin. Suryakan kramané pada liang, ngantiang banjarné apang dadi maju. Cerik-ceriké pada kedék pakenyem tumbén nepuk besi gedé, magigi rénggah. Gejer magejeran batuné terus ulung maglebug.
Tondén ada awai, bukité suba élah lengar nyaplar. Tusing buin ada kayu ané saling ejokin. Tusing buin ada angin ané makesir alus. Tusing buin ada kedis ané matembang girang. Gulem duur bukité sahasa sedih nagih ngetélang yéh mata.
Matan ainé suba bah kauh. Petengé suba dadi saput dinané ento. Nanging, genahné Pekak Rai jani suba tusing cara ibi ipuan. Guminé sepi jampi. Tusing buin ada tatembangan gumatat gumitit saling sautin. Ané matembang girang petengé ento tuah tatit matimpal kerug di langité ané bangras.
“Krébék cedarrr....!!” kéto munyin langité, aéngan tekén ulungan batu ané ungkila baan buldoseré. Guminé dingin, ujané tuun ngrébés. Ngancan peteng ujané ngancan bales, yéhé mageduran sayan gedé. Banjarné Pekak Rai aéng peteng ibut masaput gulem, matimpal ujan, katembanging tatit kerug.
Pekak Rai bengong mamongol. Dikenehné tetep mapangacep apang genahé ditu tusing kanti nepuk baya.
“Tungtang...tungtang...tungtang...!!” sagétan kulkulé mamunyi bulus. Kramané biur pada malaib. Pekak Rai milu bangun lantas malaib. Kramané ada saling enjek, ada saling dongsok apang tusing kena baya. Ada nyangkol pianak, ada ngaba panganggo. Ada masih matalang ngaba awak dogén.
“Gedebuaarrr....!!!” bukité macepol asibak. Blabar gedé, tanah longsor jani nepén banjarné Pekak Rai. Suryaké ngulungang batu, kedék pakenyem cerik-ceriké nolih buldoser jani dadi eling, dadi baya. Munyin buldoseré kagentosin baan munyin montor ambulan crarat-crurut kema mai.

NB: Satua cutet puniki taler prasida kawacén ring Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali édisi XII

IW. Wikana-Seraya
Guru basa Bali ring SMKN 1 Amlapura. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti (Pos Bali), Jurnal Suara Saking Bali, miwah Médiaswari (Pos Bali).

No comments