Bekel Masuk

Olih: I Wayan Paing
Gagambaran Manik Sudra

Semengan. Satondén pati ramé siapé makruyuk. Tiang pati gadab ka tegalé ané paek uli umah tiangé. Tetujon tiangé sing ada lén: ngalih pahpah gedang. Ibi, sawetara jam kutus peteng i mémé ngorahang: sambuké telah, danyuh sing ngelah. Nu ada lengis gas buin bedik, ma ngalih tiing anggo oncor. Nanging tiing joh gati uli umahé. Ento makrana tiang nyambatang kal ngalih pahpah gedang buin maniné suud mémé ngorahin kéto.
Semengané jani, cara semengané ané suba-suba liwat, tiang merluang damar anggo tiang maindengan. Maindengan ka alas-alas tiingé. Ané awai bisa pindo bisa pang telu. Yén ibi puané, damar ané anggo tiang sambuk baak matusuk laut uyeng-uyengang, apang kuala ngenah dogén jalan tur ané alih tiang. Di singé ada sambuk, danyuh anggo tiang. Nanging wainé jani, makadua tusing ada. Tiang ngutsahayang ngaé oncor pahpah gedang. Patuh cara oncor aji tiing, pahpah gedangé mapenpenin lengis gas. Laut songné sengsengin sambuk. Pragat suba. Lénné, yén oncor tiing, suudé nganggo musti aba mulih buin, apang dadi anggo buin maniné utawi buin puané. Lengisné dadi tumpuh-tumpuhin satondéné tiingné telah. Yén oncor pahpah gedang, suudé nganggo dadi kasiotang yén suba telah lengisné.
Maan pahpah gedang, teked jumah, dapetang tiang i mémé suba iju di ampiké. Ngelasin ubi sawi ajak adin tiangé ané luh. Ngelasin ubi lakar anggona cacah. Ada masi ané ngorahang gaplék. Nepukin tiang mara teka, i mémé nyledét laut nakonang: tondén majalan? Yén telahanga tekén timpalé, nyanan apa aba mulih. Tiang ngorahin mémé apang tusing inguh. Merta tunas manut utsahané. Sing dadi nginguhang maluina tekén ané lénan. I mémé kenyem mara tiang ngorahang kéto.
Pragat oncoré, tiang ngorahang majalan tekén i mémé. Piranti ané perluang tiang tuah arit lan krésék. Mapan pajalané nu limutan, damar buin pangimbuhné. Ngojog tongosé biasa, bet tiingé ngiterin sétrané. Yadiastun tengetan bedik, kranané lampahin ngawai, dadi biasa. Yadiastun biasa, nanging kesiab-kesiab di kenehé tusing dadi tungkasin jag pesu. Apang banian pajalané, pabesené i bapa ingetang tiang : yén marasa takut tekén ané tenget-tenget, di katujuné magedi das lemahé, dija ja takut, kidemang paningalané. Laut jongkokang ibané. Apin apa ada, da malaib. Da kedatanga paningalané. Kidemang kanti teka lemahé, yén suba lemah, pastika ané boya-boya, ané takutin cai, soroh tonya ajak mediné tusing lakar bani. Yén magedi pasanjaan, da san kéto carané. Yén marasa takut, da ngidem laut nyongkok. Yén pasanjaan ngalih lemah makelo gati. Ajanan gelurang déwéké, apang ada ningeh, apang ada matulung. Amen nyidaang, malaib jujur umahé. Yén lemah-lemah, da buin nakonang. Dija ada umah pinih paeka, kema laku. Kéto pabesené i bapa tekén tiang.
Inget tekén pabesené ento, ilang nyeh lan kesieng-kesieng bayuné. Nyiksik betén-betén ulun dadahé, seka besik tiang nepukin apa ané alih tiang. Sagét abuntu tiang nepukin. Sagét agampél, di kénkéné ajuru bakat. Bon kulitné ané suba tasak suudé melut, ngaénang tiang sayan tabah. Oncor pahpah gedang ané aba tiang nulungin pesan nepukin ané alih.
Sayan ngalemahang, sayan liu ané teka. Sayan ramé tepuk timpal-timpalé. Di subané galang, marasa suba tusing ada buin ané alih. Biasané laut mapunduh ajak timpal-timpalé ané tepuk ditu laut metékin pikolihé semengané jani. Ada ané masuryak ngorahang maan pejinah telu. Ada masi ané maan pejinah patpat. Ané lacuran tusing nyidaang maan pejinah. Pikolihé ané séket mapejinah abungkul. Ané tusing maan pejinah artinné ané bakatanga tusing ada séket. Ané pejinahné telu, maan karobelah, ané pejinahné patpat maan satak. Yadiastun tusing barengan magedi, ngancangé mulih lan di majalané mulih setata bareng-bareng ajak ané tepuk.
Di bet tiing désané, tusing tegal gelah nyén-nyén bebas tiang ajak timpal-timpal tiangé ngalih ulungan buah tingkih. Tingkih ané dadi adep. Tingkihé  satak aji siu ringgit.  Dugasé ento tiang mara nincap uli SD ka SMP. Yén semengan maan tingkih satak, tiang bekelina siu rupiah tekén i mémé. Yén embuhan tekén satak maan tingkih, bekel tiangé tuah satak rupiah.


I Wayan Paing
embas ring Désa Pakraman Gulinten, Désa Bunutan, Abang, Karangasem pinanggal 6 April 1983. Cakepan sané sampun kamedalang mamurda COR (2009) lan Gancaran Mersun (2012). Kakawianipuné naanin kawedar ring Bali Post (Bali Orti), Majalah Buratwangi, lan Jurnal Kawi.

No comments