Prawira ring Wengi Siduri

Olih: I Nyoman Buda Arimbawa

Gagambaran I Nyoman Buda Arimbawa
Remrem sunaran bulannésané kahalangin ambu di tengah alas gunung, dingin sayongé katimpalin munyin goak lan cicing ané nyalung sahasa ngamatiang. Awakné telah kesét, getihné ngecir uling tatu di batis tengawanné, magaang di selagan batuné sambil nge mel bedil, ngadut keris. Tusing ada ané madan jejeh, tusing ada ané madan jerih, idup lan matiné patuh karasayang. Kaptén Nyoman Suéca, sinalih tunggil pejuang sané mabélapati nindihin panagara mangda sida mangguh mahardika.
Awakné telah kesét, getihné ngecir uling tatu di batis tengawanné, magaang di selagan batuné sambil nge mel bedil, ngadut keris. Tusing ada ané madan jejeh, tusing ada ané madan jerih, idup lan matiné patuh karasayang. Kaptén Nyoman Suéca, sinalih tunggil pejuang sané mabélapati nindihin panagara mangda sida mangguh mahardika.
Sawetara ada dasa tindakan uli tongosné mengkeb, sagét ada munyin brén ané ngaé para pejuangé makesyab, mimisné macues buka ketélan ujan bales ka tongosné mengkeb,batu-batuné tastas kena mimis, makejang malaib pati purug, tusing ada ané nyidang makelid, makejang kena mimis, ada di batisné, ada di tangkahné, ada masi di sirahné, sakéwala ulian kaliwat jengah nindihin gumi, tusing pesan karasayang ané madan sakit. Disubanné neked di tongos ané tegeh, para pejuangé mautsaha ngwales mimis brén baan bedil lan granat-granat ané kaentungang ka
tongos musuhé, diastu kondén karuan kena kalawan tusing, ento tusing dadi ukuran, sawiréh peteng guminé tusing nyidang katambakin.
Kaptén Suécaningalin pimpinannyané, Létkol Déwa Putu Wibawa, suba tusing nyidang majujuk, magaang dané maid batisnéané kena mimis brén, ditu lantas Nyoman Suéca nyagjagin dané tatujonné lakar nulungin. Nanging sengkala, sakondéné Nyoman Suécaneked di tongos Létkol Wibawa, sagét langité galang, alasé dadi tinggar, tongos musuhé makejang ngenah, kéto masi para pejuangéané mengkeb tinglis baan galang langité. Tusing ada limang detik, galangé ento ilang tur makeplug nibén tongos para pejuangé mengkeb. Tusing ja lén, ané ngranayang galang ento tuah mimis meriam musuhéané kakeplugang sawatara ada séket tindakan uling tongos para pejuangé mengkeb.
Ketes kema mai, paglantes para pejuangé ulian keplugan meriamé ento, galahé ené tusing baanga liwat tekén musuhé, makejang para pejuangé kasrobot, saka besik budang-badinga, katuréksa, apaké enu mangkihan, apa suba mati. Ané enu nyidang sabatek magaang ngenggalang magedi, sakéwala prajurit musuhétusing kalah becat, ané enu tepukina nyidang mangkihan kategul. Nyoman Suéca paglantes ka abingé, sirahné makaplug di batuné, lima lan batisné telah kesét, panganggoné nyangket uap getih. Pangaksinéané sayan peteng ningalin prajurit musuhé ningting déwékné, pipiné katamplak-tamplak, nanging ia tusing nyidang makrisikan. Tangkah lan basangné kajagur, kapantigang laut kajekjek kanti tanahé barak magetih. Nyoman Suéca tusing nyidang ngrasayang apa, sakéwala tatas katingalin musuhéané nyiksa déwékné. Pangaksiné sayan peteng, déwékné rumasa sayan iying, tusing ada sakit lan tusing ada sebet buin ané karasayang, sayan peteng… peteng… lan peteng…
Ada endih ané makenyah galang, sayan gedé, endihé sayan gedé,lantas ia ngrasayang bagia pisan, makejang ané katingalin sidangaé bagia, alas ané peteng lan serem katingalin galang tur abirama. Samian entik-entikanné rob, bunga-bungané ngembang, angin makesir tis, ngetisin ati, miyik sumirit kahanan jagaté, galang, sunar matanainé kadirasa ngangetang manah. Buronné pada girang saling candain, kedis manguci di cemarané, bojogé paglanting girang menék tuwun. Déwékné karasayang seger, kadi tusing taén ada pikobet, manahné liang, tusing nyidang nambakin kenyem bibihnéané pesu tusing nyambat. Mirib kénéyéning anaké makiré mati, mirib kénéyéning anaké mati mabélapati nindihin patut, nindihin panagara mangguh mahardika.Sakancan daging jagaté sumasat nyanggra sapangrauhnyanéantuk semita dahat garjita.
Saka bedik, sakité buin karasayang, nyangsan makelo nyangsan sakit. Karasayang ragané lemet tan pabayu, tusing nyidaang ngomong, rumasa méweh mangkihan. Ngangsehang ngedatang paningalan, dapetanga ragané ada di tengah pangkungéané misi bangké madugdug. Tusing ja lén, bangkéné ento makejang para pejuang ané suba padem mabélapati. Kadirasa tusing precaya tekéndéwéknéané enu maurip, muanné kagabag, saka besik lima lan batisné kasliksik. Sambilang naanang sakit, Nyoman Suéca mautsaha bangun, majalan nyruyung ngisiang akah-akah paku di sisin pangkungé, ipun lakar ngalih jalan mulih.
Nyoman Suéca suba mawarta padem ulian keplugan meriam dugas petengé di alas gunung. Makejang kramané sedih tekén unduke anékatampi. Sunaran bulan kantun galang, ngangsehang Nyoman Suéca menék abing,  magaang di selagan akah entik-entikané, ngalihin jalan mulih. Uling ditu ipun setata tangar tur éling tekén kadaan ringsakancan tindakan batisné. Kantos galang langité dangin, ipun mamargi alon kémaon pastika ipun nyidang majalan kanti nepukin umah.
Sasubanné semengan, somahné tengkejut manampi ipun sané kantun maurip, ragané telah kesét, kebés, babak, tur barak ulian getih sané membah ten sida katambakin. Gagésonan somahné ngambil yéh anget, miwah sakancan ubad-ubadan uling babungkilan lan don-donan, laut mresihin lan ngubadin pararaganné I Nyoman Suéca sambilanga ngeling sada sigsigan.
“Singgih ratuuu paduka Bhatara… suksma sampun ngawaliang urip kurenan titiangé…” kétosomahné Nyoman Suécanandang duhkita.
Ring dinané punika, pananggalkapatbelas sasih kapat, rikala wengi sané galang kasunarin bulan.
“Bli… yéning dados titiang nunas, becikang pisan makta raga, iriki titiang nyapnyap manyantosang sapangrauh Bliné… makasamian kramané sampun uning, yéning Bli padem ring wenginé punika, kénten taler para penjajahé ngadén Bli sampun padem. Sukat sapaninggal para pejuangé sami,nénten wénten malih sané nyidaang nambakin drowakan para penjajahé sané sayan ngrabéda, sakancan désa kajarah,yéning wénten sané mapas, sinah desané punika kaborbor, yéningwénten krama sané nglawan, lantas kasiksa kantos ten maurip, kahanan jagaté sayan sinur, benyah makejang tan pawelas asih. Ten anak alit ten anak lingsir, samian kasiksa, samian kaparikosa, samian panjaké nandang lara, samian panjaké kalikub sengsara…” akéh atur somahnésambilanga ngeling tur mapangsegan di tangkahné Nyoman Suéca.
“Adi, sané mangkin sampun dados swadharman Bli jagi mabélapati. Nénten malih Bli madué galah sané akéh pacang wénten iriki di samping Adi. Bli ngidih sumangdané Adi setata ngastiti bhakti majeng ring Hyang Parama Kawi, dumogi pajalan Bliné sida manggih rahayu” Nyoman Suéca mabesen sambil ngusuh-usuhin duur somahné.
“… sakemaon Bli, sapunapi indik pianak iragané sané kantun ring tengah belingan titiangé puniki… Yéning Bli muput urip mabélapati, sinah ipun nénten uning sira Bapan ipuné, napi sané patut raosang titiang majeng ring pianak iragané malih jebos, titiang tan padaya Bli, titiang tan sida mamanah becik…”
“Sakadi sané raosang Bli iwawu, pamargin galah ten sida kapapas.” Nyoman Suéca nelebang pabesenné
Somahné tan sida masaur, raris Nyoman Suéca nglanturang “Mirib mangkin wengi siduri, iraga jagi nyaksiang bulan. Santukan bénjang bulanné jagi barak, nyihnayang barak tanahé wayah… telasang sampun sedihé mangkin, rikantun tangkah Bliné bidang, santukan bénjang tangkahé jagi barak, nyihnayang barak mimisé masebun nunggal… diastun durung waneh tresnané mapadu, diastun durung telas tasiké karasa, kruyukan manuké sané kaping tiga, jaga malasang kalih hati puniki… Yéning yakti rahinané nganter pati, sampunang malih nyeselang urip, legawané margiang, wiwékané andelang…”
Nyoman Suéca ngusuh-usuhin belingan somahnéané kantun muda “Adi, yéningbénjang embas pianak iragané, wastanin ipun I Wayan Satwika Dananjaya, sakancan kaprawiran Bapané jaga maurip ring angen lan taksu ipun. Pianak iragané pacang dados putra sané dahat suputra, tur madué kaprawiran dados manggala sané pacang ngawi sukerta kahanan jagaté… disubanné kelih wekas tuturang, Bapanné mabélapati, nindihin mahardika panagara puniki…”
Kamemegan somahné Nyoman Suéca miragi pabesen buka kéto. Negtegang kahyun, laut ipun nyawis “Inggih Bli, titiang pacang ngamargiang pinunas Bliné, sakémaon duhkitané puniki ten sida ical, tur sakancan rasa ngalikub ring angen, ri kala peliaté campuh ring bulan, tingkeb ring ketélan toya panoné, nyarengin pamargi latri sayang wengi…”
Nyoma Suéca sedih mirengang raos somahné, ipun nekekang gelutané, laut somahné ngalanturang baos “Bli, sang prawira, sapunapiang mangda bulanné ten mamargi ngauhang? Sapunapiang mangda tangkahé setata bidang? Sapunapiang mangda kruyukan manuké ten medal? Tur sapunapiang mangda iraga ten mapalasan?”
Sepi, munyin jangkrik nyangsan tinglis. Kesiran angin dingin nyirsir mulian ngaénang ipun makakalih dingin laut mecikang genah sirep.
“Bli… titiang wantah sang istri sané kalikub lara… lara ring bagia, lara ring bangga, lara ring tresna… Diastu ten pantes mangkin maosang tresna, riantukan iraga kabanda swadharma, ten sida titiang ngandelang wiwéka, ten sida titiang ngunggahang legawa…”
Tan pasaur, Nyoman Suéca dabdab alon bangun uling pasaréanné, ngambil laut nyaluk baju pejuang ané suba nyangket uap getih. Riantukan galah sampun makiré ngedas lemah, ipun makikén jagi lunga maperang. Keris, tumbak, lan bedil suba kasayagayang, granat-granat ané enu dadi anggon makejang kapunduhang, mabekel boréh akojong ané kaslepitang di sabukné, ipun ngungkab jelanan.
Ngénggalang somahné nyangjagin, tanganné kagemel tekek, laut kagelut. “Bli… ring dahating ageng rasa tresna puniki, wantah masimpen asiki pangapti…” ngetél yéh paningalan somahné Nyoman Suéca.
“Dumogi bénjang… polihang titiang kenyung Bliné ngembang ring muncuk tumbak mapara, cihna jaya Bli ring rananggana…”
Ring wenginé punika, ipun makakalih mapalasan. Tan kocapan mangkin Nyoman Suéca sampun ritengahing margi nyujur genah para pejuang ané kantun maurip mapupul. Bénjang ngedas lemah jagi maperang, mabélapati, nindihin panagara mangguh mahardika. (*)

Kubutambahan,
Saniscara Keliwon Landep, 4 Fébruari 2017avatarI Nyoman Buda Arimbawa
Embas ring Selat Peken, Susut-Bangli, 21 Oktober 1998. Tamat saking SMA Negeri Bali Mandara warsa 2017.

1 comment:

  1. Kita memang gabisa jadi saingan dik.. kamu jauh di depanku.. Lanjutkan!

    ReplyDelete