I Lecir Mabalih Endang Soekamti

Olih: Manik Sudra
Potrekan Manik Sudra

I Kocor, misané I Lecir ané kuliah di kota selidan suba ngalih I Lecir ka cariké. Dugasé totonan, I Lecir sedek ilih-ilih nganggon capil sambilanga nongosin kedis.
“Cir, mai ka kota ajak aké. Ajaka mabalih Endang Soekamti.”
“Apa madan kéto?”
“Adah kudét cai Cir, Endang Soekamti to band terkenal uli Jogja.”
“Ooooo, nah awaké milu sik nah,” kéto I Lecir masaut anggut-anggut, yadiastun ia ondén ja keresep apa madan kéto, ulian ia takut orahanga culig tekén I Kocor, “jani majalan?”
“Jani, pang sing énggalan peteng. Apang maan tongos di malu.”
“Nah, lamun kéto awaké ker kayeh malu.”
Ngadébras I Lecir ngojog pancoran di bucun cariké, lantas nyorsor awakné ané selem kahkah totonan. Suud kayeh, ia mulihné, mukak lemari ngebur baju ané paling luunga.
Macelana jéans lantang, mabaju warna selem, maimbuh awakné selem, jeg saru ngenahné I Lecir. Jumprat-jumprit di malun kacané ngamekain muané sambilanga masuah. Ping lima ada mirib I Lecir menain modél suahané. Sagét siagan bokné ka kébot, sagét jering cara bojog, sagét masepak di tengah, pokokné kanti ia marasa puas tekén penampilané.
Mara pesan I Lecir suud ngeprésang spré telung taliné ané bonné nusuk cunguh, sagétan teka I Kocor gereng-gereng di malun umahné ngaba sepéda montor.
“Mai Cir énggalin.”
“Nah,” ngadébras I Lecir ngojog sik tongosné I Kocor tur menék ka sepéda montorné I Kocor.
Macuet sepéda montorné I Kocor nuju ka kota. Kanti di tengah jalan, iseng I Lecir ngipekin sandalné.
“Cor, sandal awaké sanglir, mai mulih buin mabalik nganti sandal.”
“Ndas bedag, suba paak kota né Cir, to dogén suba anggon, peteng sing ngenah.”
Prajani ucem sebengné I Lecir.
***
Mara neked di tongos parkiré, nggang bibihné I Lecir nepukin anak ramé. Kanti engsap ia tekén sandalné ané sangglir. Tumbén jani ia ka kota mabalih ané cara kéné. Yén biasané, ia tuah mabalih igelan rejang dogén di désa rikala odalan. Yén sing kéto biasané ia mabalih drama di balé banjaré, lan anaké ané mabalih duang katih buina tua-tua. Né jani lén pesan. Jeg ramé pesan anaké mabalih. Buina ané mabalih ento enu bajang-truna.
“Mih, jegegné Cor. Adi jegég-jegég kéné céwéké dini Cor? Adi jumah jeg maong-maong céwéké Cor? Sing dadi juk aba mulih ubuin abesik Cor?” kéto I Lecir mamunyi tekén I Kocor disubané liu nepukin anak bajang macelana bawak, lan maénci barak ngendih, masemir gading, tur pajalané ngégol. Kanti makipekan anaké ané majalan malunan ulian bes keras munyiné I Lecir matakon.
“Makané da di jumah dogén cai masekep, kapah-kapah pesuang ibané pang nyidaang cuci mata nepukin céwék jegég-jegég.”
Nyelehseh I Lecir ajaka I Kocor majalan ka panggung tongos konséré. Matané I Lecir enu masi lédap. Sebilang ada anak bajang bucun peningalané setata nolih anaké bajang totonan.
Neked di panggung, acarané suba mulai, sakéwala Endang Soekamti ondén pentas. Nu ada penyanyi lokal ané magending. Penontoné suba ramé ditu, masual I Lecir ajaka I Kocor macelep pang maan di malun panggungé. Apang seken nepukin kén madan Endang Soekamti. Dugasé masual macelep, jeg méndahan bon engkah anaké mabalih adeka tekén I Lecir. Ada ané mebo bangké, ada ané mebo arak, mebo tuak, ada masi ané mebo sero.
Sing rugi ia masual ka tengah maan masi ia di malun panggunge gati.
Disubané penyanyi lokalé totonan suud magending, mara lantas pesu Endang Soekamti. Jeg masuryak makejang penontoné. I Lecir ané tusing nawang apa milu masi masuryak, sakéwala di kenehné pati takon, “apa ja suryakina anaké né nah?”
Dipanggung tepukina anak muani ajak tetelu. Ia lantas makeneh, ane kén ya madan Endang Soekamti.
“Cor, ané cén madan Endang Soekamti? Maka telu jelemané né madan kéto? Mimih adi nyak patuh adané nah.”
“Eh bojog, né suba madan band Endang Soekamti. Adan band-né Endang Soekamti, apang cai nawang.”
“Ooooo,” kéto ia mamunyi, sakéwala nu tetep bingung.
Rikala musiké nyansan ngredek, I Lecir nepukin makejang anaké ané mabalih ancog-ancog, ada masi ané menék di pembatas panggungé sambilanga nguyeng sirah, ada masi ané tepukina nuding-nuding nganggon tujuhné. Lan ané paling héran ia nepukin, ada anak ané mesunggi ngaba ‘brosur’ sambilanga gelur-gelur nuutang penyanyiné.
“Nak ngujang-ngujangan anaké né. Adi mekejang buduh tepuk nah. Apa mula anak ané buduh demen mabalih kéné-kéné? Sing nawang lek ramé-ramé ancog-ancog cara dongkang, nguyeng sirah, misi mesunggi ngaba brosur, gelur-gelur. Apa lakar bakat yén kakéné.”
Jani, kuting I Kocor masi milu ancog-ancog nguyeng sirah.
“Eh, Cor ngujang-ngujangan cai milu buduh. Kedékina nyanan kén pisagané cai cara kéné. Tongosang ibané, baang anaké buduh dogén ané ancog-ancog, cai awak sing buduh tongosang dogén ibané.”
“Wéé Cir, cai seken-seken jlema sing nawang ntut, né madan menikmati. Sing lengkap asané yén mabalih musik rock sing misi ancog-ancog. Né madan pogo, pang ci nawang.”
“Oh, berarti awaké harus bareng ancog-ancog jani apang milu menikmati?”
“Ae, mula harus ancog-ancog pang menikmati.”
Lantas milu masi I Lecir ancog-ancog cara anaké lénan. Di maluné tepukina ada anak nuding-nuding, ia masi milu nuding-nuding, buin di sampingné tepukina anak nguyeng sirah, milu masi ia nguyeng sirah.
Ada mirib selaé menit ia mabalih, lantas I Lecir ngorahang nagih mulih.
“Ndén malu, nu seru né. Aké nu demen mabalih. Mai lanjutang buin ancog-ancog.”
“Mai té, mulih.”
I Lecir laut maid I Kocor pesu uli tongos anaké mabalih.
“Ker ngujangin cai ménggal-énggalan mulih? Nu seru né. Ondén ja suud.”
“Aduh, pokokne mulih.”
“Nawang kéné sing ngajakin cai apa aké mabalih.”
“Nah té, mai mulih.”
“Pokokné aké harus mabalih.”
“Aduhhh Cor, mai ja mulih, batis awaké sakit, tunyén ada ané ngenjek dugasé ancog-ancog.”
I Kocor kedék mablekis.No comments