I Lecir: Latihan Gerak Jalan Ngaé Jalan Macet

Olih: I Putu Supartika

Teka uli matajén, neked jumahné I Lecir uyut.
“Kanti gempor jité negakin montor di jalané ngantiang macet. Jeg kadén ada anak melasti ané ngaénang jalané macet, jeg tau-tauné ada murid latian gerak jalan. Ada-ada dogén guminé jani, sing peduli ngajak pengendara ané pada-pada ngelah kepentingan, adi kepentingané ia dogén nagih isinin. Lamun lakar latihan gerak jalan da apa di jalané lakuna. Macet kanti jalané, sing bisa ngalih tongos lénan apa. To lapangan ada linggah-linggah, nguda sing ditu latihan. Ngaé-ngaé dogén, ngalih masalah ngajak pengendara. Jeg ngerodok basangé nepukin, sing tawanga awaké mara kalah matajén,” kéto I Lecir ngomong tekén kurenané ané sedek nyait anggona rainan Buda Wagé Klawu.
“Méh bliné, kéto dogén sangetang bli. Kéné to bli, muridé ané latihan gerak jalan totonan peduli tekén NKRI. Bli apang nawang, gerak jalan tuah salah satu cara anggon memperingati hari kemerdékaan Indonésia, patuh tekén menghormati jasa pahlawan.”
“Mih, lamun dot memperingati jasa para pahlawan, memperingati hari kemerdékaan Indonésia to nguda ngaé macet. To ngaé masalah adané sing ja memperingati hari kemerdékaan. Cara sing ada gagaén lénan gén anggon memperingati kemerdékaan.”
“Adah bli sing ngerti né. Bli dugasé masekolah taén milu gerak jalan?”
“Sing makatang milu kéto-kétoan. Ngujang milu gerak jalan, ngaé batis gempor. Adénan jumah pulesang ibané, bangun bayuné dadi seger. Sing cara suud milu gerak jalan, buin maniné ngorahang batis sakit, ijin sing masekolah krana leleh koné, to méntal apa adané? Rugi milu gerak jalan memperingati hari kemerdékaan yén nu ngorahang batis kenyel, nu misi nagih libur ngorahang leleh suud gerak jalan. Adékan da suba milu gerak jalan. Méh, to cuma alasan dogén apang tusing masuk. Buina ada timpal bliné ipidan, nyelap milu gerak jalan apang tusing maan melajah koné, to pemikiran apa adané? Ngaku menghormati jasa para pahlawan, sakéwala kenehné sing tulus. Jeg luungan suba sing milu gerak jalan, kan lebih luung, daripada milu gerak jalan cuma ngalih dalih apang tusing maan melajah.”
“To kan cuma bli gén ané ngorahang kéto. To cuma alasan bliné dogén. Nyén nawang ané milu gerak jalan to seken-seken semangat memperingati HUT RI. Sing tolih bli, kénkén semangat muridé majalan sambil magending lagu nasionalismé. Uli murid SD kanti SMA, kanti kayang pemuda ané suba tamat masekolah milu. Jeg menggebu-gebu semangatné, sing cara bli loyo.”
“Nyén ngorahang kéto? Adah, nyai ané sing ngerti né. Pokokné rugi milu gerak jalan. Cara ané orahang i tunyén. Pasti liu muridé ané milu gerak jalan ulian apang tusing maan melajah. Suba sing tulus milu gerak jalan, misi apang sing maan melajah, buina ngaé macet di jalané. Apa lakar bakat yén kéto, jeg cara pekakné asananga ngelah jalané.”
“Bih, bantas ngetiban té anaké latihan gerak jalan di margané, da ja bli bes sénsi. To suba nyak peduli adané génerasi mudané tekén NKRI. Ketimbang ia negak di poskoné matuakan, gruang-grueng di jalané angkat-angkatan sepéda montor, ajak balap liar, kénkén to adané bli? Kén luungan balap liar ané membahayakan, apa ngaé macet ulian gerak jalan?”
“Da naké patuhanga balap liar ngajak gerak jalan ané ngaé macet. To joh saih. Yén balap liar mula keneh jlemané suba liar. Yén gerak jalan, kan tetujoné utama, memperingati HUT RI, sakéwala yén pelaksanaané sing beneh, cara ngaé macet di jalané, to sing jelék adané. Sing cocok manut keneh bliné totonan. Luungan da suba ada gerak jalana lamun enu ngaé macet.”
“Mih, sajan bli tua pengkung. Sepatutné bli demen nepukin génerasi penerus bangsa cara kéto. Nu ia inget tekén bangsa, nu peduli tekén jasa para pahlawan. Né adi bli soléh, ané melah kéto protés bli. Men dot protés, to koruptoré protés bli, ané merugikan bangsa, to mara cocok.”
“Nyai adi ngilonin anak ané ngaé masalah. Ngaé jalan macet to patuh tekén ngaé masalah. Ulian jalané macet pasti liu anaké lakar gedeg. To sing ngaé masalah adané?”
“Adah bli makejang ubat-abit bli. Tegarang té tolih malu déwék bliné. Semengan mara bangun suba ngecel siap, nyanan tengi ka tajén, sing matajén maceki, suud maceki ngarumus nomer togél, petengné punyah. Apa lakar bakat? To sing ngaé masalah masi adané. Mara sabatek jalané macet abedik, bli suba ruwet makeneh, yén di jumah sing ada pipis anggon meli baas, bli taén ruwet milu makeneh? Kalingan lakar cara murid-muridé totonan nyak semangat milu menyambut HUT RI, bli ngurus rumah tangga dogén sing becus.”
Ningehang kurenané munyi ngacéngcéng, I Lecir kirig-kirig magedi ngalahin kurenané.
“Kija bli? Adi suud nguyutang jalan macet ulian gerak jalan?”
“Anu... sakit basang bliné klies-klies sing nyidaang naanang.”1 comment: