Puisi-Puisi Sisia SMKN 1 Nusa Penida; Jagat Nusa

Gagambaran Olih Supartika

Sekolah Tiangé
(Ketut Masni/ XI AP1)

Sekolah…
Genah tiang malajah
Genah tiang masawitra
Genah tiang macanda
Saling pakedek pakenyung sareng sami
Ring sekolah mangawinang uning kéné kéto
Ring sekolah mangawinang sida nulis sida mamaca
Yéning ten sekolah
Minap napi kéné, napi kéto?
Nem tiban masekolah ring SD
Telung tiban masekolah ring SMP
Nanging jani wantah ring sekolah SMK
Sekolahé tan sakadi sekolah lianan
Sané matingkat majejer kaiterin umah, kaiterin toko, kaiterin kota
Sekolahe wantah magenah ring tengahing tegal
Kaiterin taru-taru agung pinaka patih mangabih
Taru kelapa tegeh nyujuh langit
Taru jati macarang lambih madon gedé
Taru mahoni rempayak mangawé tis
Yadiastun punika….
Tiang watah seneng
Tiang wantah bagia
Tiang marasa asri
Tiang marasa angob
Ngantenang sekolah tiangé
Sekolah SMK Negeri 1 Nusa Penida


Pura Péd
(Komang Yanti//XII AP1)

Ramé anaké natakang lima
Masimpuh sila kadi togog
Makeh saking selat segara
Cenik kelih tua bajang
Boya ja nunas mas pérak
Boya ja nunas ajengan
Boya ja nunas kapal
Boya nunas kesugian
Asep satmaka upasaksi
Canang sari pinaka penegteg
Kidung wargasari pengulem kayun
Kadulurin suaran bajra
Pamedek tan éling ring angga
Ada ané makakeb
Ada ané ngigel
Ada ané ngejer
Ada masih ané ngeling
Punika nénten ja buduuuh
Punika nénten ja angkuuuh
Punika wantah rasa subakti


Jagat Nusa
(Juli Mulyani/XII AP4)

Jagat Nusa pinaka taluh
Jagat Nusa pinaka bulan
Jagat Nusa pinaka raré
Jagat Nusa pinaka bonsai
Punika anak akéh maosang
Cihna lampu gadang para yowana
Rasa jengah érang nudut kayun
Mangda mrasidayang nyujuh langit
Mangda mrasidayang taluhé embas
Mangda mrasidayang bulané endag
Mangda mrasidayang anak raréné magaang
Mangda mrasidayang bonsainé magambahan
Para yowana sampun sakadi sampat
Jagi pacang nyanggra rauh pikobet
Minekadi ibok barak pacang rauh
Ngicénin dolar antuk kauripan


Sekolah
( Ita Purwanti/X MM)

Linggah mabarakan para janané
Luh muani, sugih lacur
Ling désa, ling kota, ling dura désa
Tetujoné wantah asiki ngaruruh kadiadmikan
Sekolah…
Genah malajahang raga
Genah mlajah nulis
Genah mlajah mamaca
Genah mlajah manyama braya
Éling ring raga dados sisia
Swadarma sisia jalarang
Maguna kapungkur wekas
Pelih baan mlajah, kaon…
Beneh baan malajah, becik…
Sekolah…
Genah pakedék pakenyung
Genah malajahang katatwan
Mabekel tuang pulpén lan poklot
Buku kalawan pengaris
Sing ja a bodag
Sing ja a mobil
Sing ja a tebih
Indik kadiatmikan kapanggih
Wantah tan sida antuk maosang
Suksma sekolah
Suksma ngawinang éling


Mayus
(Mirah Budi Antarai/XI AP1)

Kliad-kliud tusing karuan unduk
Gaéné tuah masuduk seduk
Tuah gaéné liu kéwala tusing makita nuduk
Pragat mani puan pamuputné jeg makutang
Ratu, napi kadén sané ngranayang anaké mayus?
Mayus malajah
Mayus mamargi
Mayus mamaca
Mayus masiram
Mayus ngraos
Ngantos mayus ngambilin pakaryan
Mayus mapikaryan nyampat
Mayus ngaryanin tugas
Mayus ngaryanin laporan
Jeg makejang ajak mayus


Matilesang Déwék
(Purnama Déwi/XI AP2)

Ulian omongan timpal magedi
Ngorahang med sing ada apa
Amoné baan nyayangin
Tulus satya katresnain
Nanging tetep magedi tanpa arti
Kangguang jani metilesang déwék
Ngalah ngalih pejalan melah
Diastun sakit rasayang pedih
Tiang ngalah diastun ten pelih
Tiang mula lacur tiwas sing ngelah
Nanging tresna sing kalah
Mula lacur tusing ngelah
To ngranayang kalah
Plaibang timpal né ngelah......
Kangguang matilesang déwék
Kangguang ngalah ngalih pejalan melah
Kangguang majalan mulih
Diastun sakit ngawinang pedih
Mlajah éling lan sutindih
Ngalih pejalan melah.....


I Rerama
(Ayu Puspa/XII MM)

Irerama tuah mémé kalawan bapa...
Ampurayang padéwékan titiang puniki
Wawu éling dados pianak
Minab sampun tan sida maosang kaoné puniki
Gagaén titiang wantah medem pules
Sesai mangidih manelasang
Pepineh tuara jalan swadarma pianak
Sesai pati kacuh tekén rerama
Ampurayang titiang mémé kalawan bapa
Tiang ten prasida dados pianak sané maguna
Tiang ten prasida nagingin pikayun mémé bapa

Yén paundukan tresnan mémé lan bapa
waluya kadi toyané membah ring tlaga biru
tan surut-surut kapegatang
Mémé bapa nyangkol, nyuwun, nresnain
Mesuang peluh, mesuang bayu ngetohang urip
Pengapti madué pianak maguna saputra
Mémé.... bapaaaa
Yan pinehang ring hati
Yadiastun bancut jiwané puniki
Tan sida antuk ngawalesin pitresnan mémé bapa
Ampurayang mémé, ampurayang bapa
Ampurayang titiang


Narkoba
(Agus Gunawan/X AP4)

Tingalin suryané kangin
Masunar kuning sada makecing
tolih langité pelung tanpa ambu
Macihna enu ada galah.
Enu ada selah.
Mapag lampah uripé ané melah
Jalan hidupé nu lantang
Da kanti telah makutang
Magaé jani selegang
Suud matimpal ngajak narkoba
Narkoba ngawé sangsara
Lega simalu sengsara siduri
Kutang ilara kutang
Narkoba ngaé hidup tan paguna
Lan suud matimpal narkoba
Narkoba timpal palsu


No comments