Nyobak Aplikasi id.testony.com

Olih: I Gedé Putra Ariawan

Gagambaran Olih I Gede Putra Ariawan
Ulian kecanduan pésbuk, Prof Sukak-Sukak, ahli bahasa ané peningalané kanti bédbéd ngulik buku sebilang wai, dadi apdit ngajak info ané ada di pésbuk. Makejang informasi ané paling baru pasti tawanga. Patuh cara ané jani, rikala ada aplikasi id.testony.com mabasa Bali, ia masi milu magirang-girangan nyobak aplikasiné totonan. Sujatiné, simaluné ia tusing dot nyobak aplikasiné totonan, krana ia nganggep ento biasa dogén. Sakéwala dugasé ada berita héboh indik somasi ulian aplikasiné totonan nganggon basa Bali ané porno, lan cabul, ia dot masi milu nyobak aplikasiné totonan. Apang nawang koné apa ya ané lakar pesu yén ia nyobakin aplikasiné totonan. Buina uling pesu somasiné totonan, nyansan liu anaké ané nganggon aplikasiné. Kanti bek maseksek di berandané anaké ngesér. Kéné silih sinunggilné ané tepukina tekén ia di berandané:
Apa ané ngaénang ci iriang pisaga?
Ulian Goban Ciné Bagus
Ulian nepuk to, jeg demen atiné krana ia marasa déwékné bagus. Ia makeneh, yén ia nyobak aplikasiné totonan, pasti pesaut aplikasiné totonan: ulian goban ciné bagus.
Ngénggalang lantas ia mukak aplikasiné totonan. Nanging kanti mekelo enggang ngep ia ngantiang apang aplikasiné totonan mebukakan, jeg sing nyak-nyak mebukakan. Kanti ada mirib tengan jam ngantiang nanging tusing masi nyak mebukakan. Iseng lantas ia ngecék pakétan.
“Tain méng, pakétan awaké telah, pantesan sing nyak mebukakan.”
Kurenané ané sedek jumprat-jumprit tunggang-tungging di malun mekané lantas kaukina.
“Man, beliang malu awaké pakétan. Pakétan awaké telah!”
“Cang nu sibuk bli?”
“Sibuk ngujang?”
“Né bibih cangé mara asibak misi énci.”
“Penting né!”
“Né lebih penting buin bli.”
“Mani sing keajak ka salon buin nyai.”
“Mih, nah bli antiang bin akorésan gén, apang bek bibih cangé misi énci.”
“Énggalin! Penting gati né.”
Suud ménci, kurenané Prof Sukak Sukak, ngénggalang melaib cara dolong ka warung dajan umahné lakar meli pakétan.
Telulittttt.... Kéto munyin HPné Prof Sukak Sukak ulian pakétané suba macelep. Ngénggalang ia tétering data ka léptopné tur mukak pésbuk lan mukak aplikasi id.testony.com totonan.
Mara mukak aplikasiné totonan, sedeng melaha ia nepukin tulisan:
Apa ané ngeranaang ci liu ngelah musuh??
Langsung ia ngeklik tulisané totonan sambilanga mekeneh, “pasti jawabané: ulian goban ciné bagus.”
Disubané loding kuang lebih molas menit, ulian di jumahné Prof Sukak Sukak sinyalé cenik, nyidaang masi aplikasiné totonan mebukakan lan maang jawaban. Nanging tengkejut ia disubané maca jawaban aplikasiné totonan. Jawabané sing lén tuah:
Sombong! Mrekak, lebian éksien di médsos, bungut ci bujuh maka perlu disomasi
“Teras keleng!!!! Bungut awaké nagih disomasi!!!” kéto ia mamunyi sambilanga mantigang léptop.

  Buléléng, 13 Juli 2017

No comments