Dedaaran

Olih: I Wayan Juniartha

Jenis makanan tradisional to nak menunjukkan watak suku bangsané, kéto téoriné I Wayan Cupak Bagus.
Sedeng liang krama sekaa tuaké. Ada né ngirim tum céléng 200 tur kacang goréng 2 kilo. Maklum paek Pilkada, rajin tim suksésé ngirim jotan kija-kija. Yén ada nak ngejot patutné tampi, disubané jotan dadi tai memilih tetep nganggo hati nurani; kéto semboyan sekaa tuaké.
“Contoné jlema Jawané,” kéto abetné I Wayan.
Jlema Jawané paling demen kén témpé lan tahu. Ajiné mudah, ngaé né sing ketil, tahan lama, gizi né tinggi tur nyidayang kombinasiang ajak makudang-kudang bahan makanan ané lianan; adungang jak nyuh dadi botok, ajak asem lan kécap dadi témpé manis, isinin tepung dadi mendoan.
“Artiné jlema Jawa to demen irit, sing demen ribet, sing demen waktuné telah krana urusan makan dogén."
To makrana jlema Jawané nyidang nabung, jemet magaé tur kuat magaé.
“Yén jlema Bali mula demen kén dedaaran ané ribet.”
Contoné lawar. Yén ngaé lawar, lakar kabasané gén ba liu sajan jenisné. Matektekan basa gén ba liu sajan nyuang waktu lan sumber daya manusia. Di subane pragat, sing léwat pat jam ba masem lawaré.
“Yén ngoréng témpé lan tahu padidian nyidayang mragatang. Yén lawar, harus ramé-ramé mragatang. Sing ada nak nglawar padidiané. Nglawar padidian to patuh jelékné ajak maceki padidi.”
Artiné, jlema Baliné mula demen ramé-ramé, demen kumpul jak nyama braya, demen mesuang pipis lebih anggo dedaaran.
“Krana demen kumpul-kumpul né ba waktu anggo magaé dadiné bedik.”
Apabuin liunan dedaaran Baliné mula malakar bé céléng.
“Yén suud naar témpé tahu nak cedang matané. Yén suud naar lawar céléng tur nyiup komoh, nak asli pesu kiapé. Tungkulang kiap asli sing nyidang magaé.”
Anggut-anggut krama sekaa tuaké. Sing ada ané bas serius ningehang téoriné I Wayan. Konyangan lebih sérius ngarap tum lan kacang. Anteg jatahné I Wayan ba gragasé kén krama sekaa tuaké.
“Jlema Baliné masi demen sajan kén dedaaran ané isiné makudang-kudang jukut tur rasané lalah, calah srombotan.”
Artiné, jlema Baliné mula demen kén ané maadukan, ané ngaé peluh pesu lan basang méncrét.
“To téorin cangé, yén cenik-ceniké jani demen kén pizza, KFC, lan McDonald, artiné watakné ba calah jlema toris masi,” kéto abetné I Wayan sambilanga nyemak lumur tuakné.
Ba sing misi apa lumurné, duman tum céléngné masi ba ilang kija kadén, toplés kacangé masi ba puyung. Kéto ba adaté di Bali; yén bas liunan mapeta sinah lakar sing maan duman apa.


No comments