Jaji Ping AIDS

Olih : IB Rai Putra & Wayan Tegeg

Sumber Potrekan

Ih iba gering AIDS
lalis iba dadi hati
nglantud-nglantudin
ngepet patin kai
sajroning mukti urip

Mémé dija rurungé gedé
bapa getih nyén gelahang tiang ené
tiang uling pidan kadén
nyiksik bulu mapuara pelih

Mémé tegarang mémé
takoning baas pipisé
akuagemang ring Hyang Guru

tunasang mémé tunasang
panumadian tiang mani puan
tan malampah jelema panayangan
ngulurin indria sakita-kita

sakit AIDS
titiang kabancana
apa pelih tiangé mémé
kapok tiang nepasin ipian
metékin bulun mata

Dokter kalih balian
tulung tiang tulung
ubadin sakatilingan ambek

Ruat i dasa mala
pasuk wetu hyang usadhi
anrawang-anruwung lampahé
makilit
bayu tuna tuhtulang awak tan pakulit
cekok mata bok tiangé berit
tiang pacang mapamit
ngungsi tanahé pingit

adi embok mémé bapan tiangé
dohang ragané dohang
malané ané kelidin klidang
pedalaem kaluihan guminé
wayah sayan satronin AIDS

jaji ping embok jaji ping mémé
jaji ping adi jaji ping bapa
depang masambat pang masambat
maselat segara ping keti


No comments