Puisi-puisi Pandé Kurniawan; Paripurna


"Komposisi dalam Bidang 3" Gagambaran Mangku Mahendra

Paripurna

(i)
sabayantaka
nyalanang sané prasida mabuat
disubané kabaktayang
olih gelis rahinané, ngulengan apanga
prasida kamanahin, diastun cutet
wénten parilaksanané sané kasumbungan
pradé galahé nemonin kasujatianné

(ii)
tusing ngidang ngelidin
ada galah né ajak majajal
makerahin encén sané patut utamayang
laut, samian layuné kembang
kambang tusing bani ngimbang
krana seselé sakadi
gula pait, ngéncolang ngecapang pajalané
égar, disubané konyangan
encah sambrag, pangawak ala ayuning rahinané
né patut lakar tohin
wantah pangantosan pepet pahing rahina anggarkasihé

(iii)
nénten wénten
sané pacang mangetélan yéh panyingakan
sawiréh wénten papatutan
silih sinunggil
antuk karma,
karmayoganing manusa


Indik Galah

Dijaké galah sané setata belus
olih yéh panyingakan adiné
lakar ingetang titiang
lakar kenehang titiang
i riki ring salantang sasih
sané durung kapegatang
tan pajiwa
lan nénten malih polih matakén
indik galah sané lianan


Lalang

gerimis sané ulung ngapuan
inggih punika kruna
sané ngamedalang girang
sané ngicénin liang
sané nungkulang galang
sané nyayangang lalang
nulekep ring sidakepan pertiwi
nguntulang raga
pinaka saksi sasih makiré kalima
pinaka saksi bunga sampun kembang
pinaka saksi semeng janten nyemengan
lan, lalang nyarengin
tan paucap apisananNo comments