Seneng Sareng sané Tan Kasanengin Sangkaning Polih Aprésiasi

Olih: Madé Suar-Timuhun

Saking ngawitin masekolah ring SD kantos ring perguruan tinggi, titiang sujatinné nénten seneng sareng paplajahan basa, paplajahan indik sastra. Titiang tan seneng sareng satua-satua, drama, wiadin puisi. Paplajahan sané pinih senengin titiang inggih punika wantah matematika, duaning ring pondok, titiang sering kaajahin rumus-rumus matematika sareng bapan titiangé. Naenin bapan titiangé dumunan ngajahin rumus-rumus miwah téknik ngitung sané gelis katimbang gurun titiangé ring sekolah. Kantos masekolah ring SMK titiang kari seneng sareng paplajahn matematika yadiastun titiang masekolah ring sekolah pariwisata.
Tiosan seneng sareng matematika, titiang taler seneng maulat-ulatan. Saking alit titiang sampun prasida ngulat tipat lintangan saking limolas wastan tipat. Titiang taler naenin makarya bedég miwah ingka. Maka sami kawagedan punika polihang titiang saking bapan titiangé.
Wusan tamat masekolah, titiang nénten langsung nglanturang kuliah duaning nénten maderbé jinah. Titiang raris ngrereh pakaryan ring widang pariwisata, astungkara polih makarya ring hotél. Kalih warsa makarya, titiang maderbé bekel akidik. Raris wénten manah titiangé jagi nglanturang malajah ring perguruan tinggi. Manah titiangé, gajih sané polihang titiang sedeng anggén naur prabéa kuliah. Titiang kuliah ngambil jurusan basa lan sastra bali, kuliah malajahin paplajahan sané nénten senengin titiang saking SD. Semengné titiang makarya, galah sandéné anggén titiang kuliah kantos wengi.
Salami kuliah napi titiang seneng sareng paplajahan sastra sané kaicén olih para dosénné? Sujatinné nénten. Akéh téori sané sampun kaicén nanging titiang tan prasida ngresepang duaning titiang jakti-jakti tan seneng, napi malih paplajahan indik puisi Bali modérn. Duk polih mata kuliah nyurat puisi Bali modérn, suang-suang mahasiswané polih tugas nyurat puisi, dadosné titiang maksaang déwék mangda prasida nyurat puisi. Pamuputné titiang ngasilang tigang puisi Bali sané mamurda "Gumi Nuju Kiamat", "Jaman Jani", miwah "Legu". Titiang kari marasa tan precaya, sasuratan titiangé punika ngmolihang nilai A.
Kalih warsa sawusan wisuda, duk warsa 2013 metu manah titiangé ngirim tetiga puisi sané naenin surat titiang punika ka Bali Post. Kalih wuku nyantosang, pamuputné bulan April munggah kakalih puisin titiangé ring koran Bali Post pahan Bali Orti. Wantah puisi "Legu" sané tan munggah kantos mangkin. Gargita pisan manah titiangé duk punika duaning pakaryan titiangé polih aprésiasi yadiastun puisi sadarana, puisi biasa-biasa manten, samaliha sané nyurat wantah jadma dusun sané nénten midep sareng sastra.
Mawit saking polih aprésiasi punika, manah titiangé sayan seneng nyurat puisi Bali modérn yadiastun wantah sasuratan nganggén basa sané kalintang sadarana, basa sané malalung nénten makulit. Sapasira manten sané ngwacén pastika dangan pisan ngerti, dangan ngresepang daging sasuratan titiangé punika. Jujur titiang akéh nempa puisi-puisi sasuratan Bapak I Madé Suarsa sané akéhan nganggén rima utawi nganggén suara sané pateh ring suang-suang panguntat lengkara. Sangkaning kalintang pongah juari titiang nyurat tur ngirim ka koran, nyabran sasih wénten manten puisin titiangé sané munggah. Titiang taler ngunggahang puisin-puisin titiangé punika ring facebook. Akéh sametoné sané nyenengin sasuratan titiangé, minab akéh taler sané tan seneng. Sangkaning seleg titiang nyurat tur ngunggahang ring facebook, titiang sayan akéh maderbé sawitra sané seneng sareng sastra Bali. Sayan sué, sayan akéh titiang uning pangawi-pangawi Bali sané sampun sénior. Punika taler dadosné kenal sareng pangawi sané kari wimuda pisan, luiré Tudékamatra, Alit Juliartha, Putu Supartika, miwah Putra Ariawan. Awarsa punika, titiang sampun polih nyurat puisi langkungan saking karobelah puisi. Akéh sawitran titiangé sané ngandikain mangda puisi-puisi punika kacitak kadadosang buku.
Warsa 2014 titiang raris nyobak nyerahang sasuratan titiangé ka Percétakan Bali Post, nanging pakaryan titiangé punika katulak. Titiang tan nyerah kantos irika, mawali sangkaning pongah juari tur kalintang meled maderbé cakepan raris titiang nyobak nyerahang ka Percétakan Paramitha. Titiang kandikain nyantosang. Tiagang sasih nyantosang, nanging tan polih gatra katampi napi nentén, raris pamuputné titiang nyerah.
Nadaksara raris wénten sané nélpun titiang, nomer HP anyar, tan wenten masimpen pasénganné ring kontak HP titiangé. Ri sampuné saurin titiang télpuné punika tur matakén, dadosné uning sané nélpun titiang punika Bapak Raka Kusuma. Ida ngandikain mangda pupulan puisi sané sampun surat titiang punika kaserahang sareng Beli Madé Sugianto, mangda kacitak ring percetakanipuné. Beli Madé Sugianto kocap madué percétakan Pustaka Éksprési. Bapak Raka Kusuma ngicénin titiang nomer HP-né Beli Madé Sugianto, nénten lali titiang ngaturang parama suksma sareng Ida.
Wusan nyawis télpuné punika titiang bingung, sira ya sané ngicén nomé HP titiangé majeng Bapak Raka Kusuma. Titiang jakti-jakti tan kenal sareng Ida, déréng naenin kacunduk utawi makenalan sadurungnyané. Minabang titiang sané ngicénin tan ja tios pangawi pinih wimuda sané saking Karangasem, Putu Supartika.
Titiang taler tan kenal sareng sané mawasta Madé Sugianto. Ngwanénang déwék titiang nélpun raganné nguningayang pacang nyitak buku marupa pupulan puisi Bali modérn. Beli Madé Sugianto polos pisan tur nyadia nampi pakaryan titiangé. Titiang raris ngirimin Beli Sugianto 114  puisi. Manah titiangé mangda ipun nuréksa tur milihin puisi sané becik-becik manten, sané kaon mangda tan kaanggén, entungang manten. Nanging ipun nganggén maka sami, tan wénten keni éliminasi. Tan sué titiang wau uning Bapak Raka Kusuma miwah Beli Sugianto punika pangawi sané hébat pisan, pada-pada pangawi produktif sané sampun ngmolihang hadiah Sastra Rancagé.
Tan lami sasuratan titiangé kaprosés raris medal dados cakepan utawi buku. Tan ja akéh, wantah 100 buku, jejeh manah titiangé bukuné tan laku. Raris titiang ngambil buku punika ka pondok Beli Sugianto. Duk punika titiang wau kapertama macunduk sareng ipun. Naur prabéa citak maka sami saking bank. Gargita manah titiangé prasida kacunduk sareng ipun. Ipun sané sampun ngwantu titiang nagingin manah titiangé mangda prasida maderbé cakepan asil karya déwék padidi. Wantah suksma sané prasida aturang titiang sareng Beli Madé Sugianto sané sampun ngicenin titiang aprésiasi mangda terus nyurat, mangda seleg nunas ajah-ajahan ngrauhin pangawi-pangawi senior sakadi Bapak Djelantik Santha, Bapak Raka Kusuma, miwah sané tiosan.
Maka satus bukun titiangé punika katumbas olih Bapak Nengah Sumendra sané dados dosen ring Sulawesi Tenggara. Dadosné tan wénten malih sisan buku sané prasida kawedar ring Bali. Raris titiang malih nyitak buku malih satak, mangda dados wedar titiang ring Bali, titipang titiang ring toko-toko buku.
Pangawit warsa 2015, titiang sareng Alit Juliartha malancaran ka Karangasem, meled manahé kacunduk sareng Bapak Raka Kusuma. Ida sané ngenalang titiang sareng Beli Madé Sugianto. Yéning tan sangkaning Ida, titiang tan maderbé buku kantos mangkin. Titiang tan prasida ngaturang napi-napi malaih sajaba kruna matur suksma. Irika ring genah Ida ring Kecicang, titiang sareng Alit akéh kaicén buku-buku sastra Bali modérn. Ida taler akéh ngicénin kaweruhan, aprésiasi, miwah semangat mangda tetep nyurat. Duk punika titiang kandikain mangda malajah nyurat satua bawak, duaning Ida naenin ngwacén satua bawak titiangé  sané naenin munggah ring Bali Post. Ida ngicénin tata cara nyurat satua bawak sané becik. Irika titiang taler prasida kacunduk sareng Putu Supartika. Sadurungnyané wantah uning saking facebook manten.
Wusan kacunduk sareng Bapak Raka Kusuma, titiang terus malajah nyurat satua bawak utawi cerpén. Kirang saking awarsa titiang sampun ngasilang plekutus cerpén. Titiang tan uning cerpén-cerpén punika sampun becik napi déréng. Duk punika ring manah titiangé wantah wénten rasa pongah juari. Panguntat warsa 2015 cakepan pupulan satua bawak titiangé puput kacitak, wantah nyitak satak cakepan.
Dadosné kantos mangkin titiang kari mapineh-pineh. Titiang prasida ngamedalang cakepan/buku indik sastra, indik sané tan titiang senengin saking SD. Sapatutné titiang prasida ngmedalang cakepan matematika, paplajahan sané banget senengin titiang. Minab samian punika sayuwakti saking aprésiasi. Kantos mangkin titiang kari malajah, malajah nyurat sastra Bali modérn sané becik.
Sané mangkin titiang nénten ja ngrereh apresiasi malih, titiang ngrereh guru sané las ngicenin titiang ajah-ajahan indik sastra, sané las ngamecikang, ngicénin pawarah-warah, ngicénin kritik sastra, mangda sasuratan titiangé tan sakadi tanduk sampi luana.

Dénpasar, 27 Méi 2017


avatarMadé Suar-Timuhun
I Madé Suartana utawi sané ketah kauningin Madé Suar-Timuhun ring kakawian-kakawiannyané embas ring Banjar Tengah, Timuhun, Klungkung, 17 Juni 1987. Dané ngawit nyurat sastra Bali modéren rikala kantun kuliah lan aktif nyurat warsa 2013. Puisinnyané ngawit kawedar ring Bali Orti (Bali Post) bulan April warsa 2013 lan warsa 2014 sampun kawedar ring Médiaswari (Pos Bali). Dados narawakia ring Ubud Writers and Reader Festival 2016.

No comments