Piling

Olih: I Wayan Paing
 
Gagambaran Ni Wayan Widhi Setianingsih
Yén anak di désa lénan nyambat pinekan wiadin pilingan, nanging di désan tiangé katah madan piling. Demenné ngelah piling ulian munyinné. Sayan makelo munyinné di katujuné tempuh angin sayan luung. Sayan tiling munyinné sayan luung. Biasané matungguhang di bukit-bukitané, mapan uli di bukitané anginé aluh teka. Apang nyak makipekan ngalih angin, tanggun tungguhan pilingé maisinin kincut. Kincut ané malakar aji ambu, danyuh wiadin duk. Yén anginé teka uli kauh kincut pilingé mapingser laut ngoyong badangin, dadinné pilingé marap kauh. Mapan mapag agin, ditu pilingé mamunyi kebrut-kebrut yén piling ané cenikan. Piling ané gedénan mamunyi cebebed-cebebed.
Ngaé piling tusing ja gaginan aluh. Kéto ané rasaang tiang dugas nyumunin ngaé. Da ja dugas nyumunin ento, kayang jani tiang tusing bisa ngaé piling ané luung. Tuah bisa ngaé mapinda piling, nanging tusing taén mamunyi melah. Paling aget nyak mamunyi, nanging munyinné bésér. Di jelék nasibé, piling ané tungguhang makaplig di panungguhané, bisa masi tamplak carang kayu ané kipak, ngaénang pilingé belah wiadin lung. Yén pilingé ané tusing pati luung lung wiadin belah, tusing pati sanget baan nyebetang. Nanging yén ané mara gaé, buina nyak mamunyi, nanging mara tungguhang suba belah wiadin lung, sanget ngaé basangé gedeg. Gedegé ento maempahang aji ngaé buin piling ané lénan. Ngaé sambilang naanang keneh sebet.
Ngaé piling apang nyak mamunyi luung manut tekén kenehé dugasé ngaé. Amen luung acepané dugasé ngaé, pastika luung kal munyin pilingé. Raosé ento tampi tiang uli i bapa. Tampi dugasé i bapa mesuang piling ané masimpen di palang klakah umah paoné. Piling ané suba badeng macenged ulian madusdus andus saang sabilang wai. Yadiastun goban pilingé tusing pati melah ulian mangsian, nanging dugasé matungguhang munyinné teeb gati. Munyinné ané cebebed-cebebed buina tiling kaartiang baan i bapa: pilingé ané luung munyinné mebed. Cara raos jalema, yén munyinné mebed ento pasti munyi luung. Munyi ané patut padingehang tur resepang.
Maan pitutur kéto, suudé bapa nungguhang pilingné ané gedé tur lantang ento, buina piling ané orahanga munyinné mebed, tiang nyemak piling ané gaé tiang. Piling ané malakar aji tiing. Indayangin tungguhang tiang. Mara tungguhang makelo pesan mara pesu munyinné. Yadin anginé patuh baretné tekén angin ané ngamunyiang pilingné i bapa, nanging munyinné joh gati malénan. Piling tiangé tuah mamunyi keprut-keprut buina bawak-bawak. Joh saih ajak munyin pilingné i bapa. Unduké ento ngaénang tiang nyemak piling gaénan tiang ané lénan. Ané jemak jani piling malakar aji kayu balang. Kayu leser buina aluh rotin melah gati orahanga anggo piling.
Patuh cara piling ané malunan, yadiastun munyinné lantangan tekén piling tiingé, nanging tusing nyak tiling. Munyinné bésér buina lumahan. Kenehé sebet pesan sawiréh tusing nyidaang masaih piling ané gaé tekén pilingné i bapa. Mara tiang lakar nuunang piling kayu balangé ento, i bapa nyagjag laut ngajakin tiang negak di betén punyan kayuné di samping tongosé nungguhang piling. Ditu buin i bapa nuturin tiang.
Depang da tuunang pilingé. Depang ya mamunyi amun dadinné ia mesuang munyi. Da sebetanga nanging kenehang. Sliksik apa ané makrana munyinné tusing nyak luung. Kéto i bapa ngawitin. Liu pesan ané makrana pilingé tusing nyak mamunyi luung, cara ané taén orahang bapa, ulian uleng kenehé dugasé ngaé tondén teleng, ulian dugasé ngerotin tusing apik, bisa masi ulian kenehé loba makita ngaé ané luung nanging kabisaané tondén amun apa. Kéto i bapa buin nglanturang tuturné. Buina, yén ngaé piling dot cara ané gelah anak lén, tusing taén kal nepuk ané madan pagaén melah. Apa krana kéto? Ulian ento madan gagaén nempo. Yén gagaén nempo tusing perah nyidaang luungan sawiréh nuutin apa ané suba ada. Yén tusing ada ané tuutin tusing ngaé.
Patuhang bapa cara anak majalan. Yén majalan ulian nutugin pajalan anak, nyidaang ké i déwék malunan? Nutugin anggo tatenger dadi. Nuutin wiadin nempo anggo tatenger masi dadi. Nanging, da arepanga sig ané tuutin, tempo wiadin tutugin pagaéné. Makejang ané anggo tatenger ento arepang sig awaké.
Mara maan tutur amunto, ilang sebet keneh tiangé ulian piling ané gaé tiang tusing nyak luung munyinné. Yadiastun i bapa suba nawang yén tiang tondén pati resep tekén apa ané orahanga, nanging i bapa makenyem. Suud ngajakin tiang majujuk, i bapa ngisi palan tianga makadua sada mabesen: da dadi anak lén di padéwékané. Dadiang awaké déwék pedidi. (*)


I Wayan Paing
embas ring Désa Pakraman Gulinten, Désa Bunutan, Abang, Karangasem pinanggal 6 April 1983. Cakepan sané sampun kamedalang mamurda COR (2009) lan Gancaran Mersun (2012). Kakawianipuné naanin kawedar ring Bali Post (Bali Orti), Majalah Buratwangi, lan Jurnal Kawi.

No comments