KKN : Uli Masalah Tongos kanti Takut Tunangané Plaibang Bojog, Apabuin Bojog Medasi

Olih: I Madé Julio Saputra

Potrekan Doc SSB
Tusing marasa suba seméster VI, tusing marasa sagétan suba bulan Juni, lan tusing marasa buin kejep lakar KKN. Apang idadané nawang, KKN tuah silih sinunggil mata kuliah wajib mahasiswa di seluruh Indonésia. KKN alias Kuliah Kerja Nyata setata ngaénang mahasiswané was-was, ketag-ketug, cenat-cenut, ah, muah ané lén-lénan.
Contoné, ada mahasiswa ané tusing nyak maan tongos KKN mejohan ngajak tunangané, gegélané, utawi kabakné. Ia dot pesan apang maan tongos KKN mabesikan, tetujoné apang nyidaang ngawasin tunangané, apang tunangané tusing juang anak lén. Haha, ento sebenehné sah-sah dogén. Wajar. Ia suba pasti takut yéning tunangané juang anak lén, utawi tunangané juang bojog, bojog sugih, bojog nakal, bojog terkenal lan bojog ngaba pélét, apabuin bojog medasi.
Ada masi mahasiswa ané manja dot maan tongos tis, tusing kebusan, paak peken, paak uli jalan gédé, ada sinyal, liu ada dagang, laundry paak, indomart lan alfamart mekacakan, dagang pulsa ada muah ané lénan. Yén cutetang, ia ngarepang apang idupné aluh, méwah cara di jumahné, apa ané dotang setata ada.
Nah, ada masi mahasiswa ané menghayal maan timpal-timpal ané luung, nyak ajak mabraya. Tongosné paak danu, krana demen melali ka danu, di sisin cariké krana demen tekén carik, paak tukad krana demen ngelangi di tukadé, utawi paak pesisi krana demen idup santai. Ento tuah soroh anak alam.
            Nanging sayang, unduké totonan tusing ja nyak misi lamun kenehné. Liu ané kaedotang totonan tusing ja misi lamun kenehné. Tuah angen-angen dogén. Mahasiswa ané dot dadi besik ngajak tunangané tautauné majohan. Ané muani di sisi kaja pulau, ané luh di sisi kelod pulau, kéto masi sewalikné. Akhir, ia harus pada-pada duweg ngaba déwék. Seken-seken ujian kesetiaan. Apaké ia ajaka dadua nyidaang tetep satia tekén semayané sahidup samati, apaké  ada ané lakar ngalih anak lén ulian suba tusing tahan?
            Mahasiswa ané ngarepang maan tongos ané agak “méwah”, justru maan di tongosé ané serba kuangan. Tusing ada indomart, apabuin alfamart. Tusing ada ATM. Dagang bénsin ada a besik, buina tongosné joh. Dagang pulsa pepesan sing ngelah saldo. Di pekéné tusing ada apa. Jalan nuju ka tongos KKN-né usak, lan masalah lénan. Pedalem gati nok. Pedalem sih suba pedalem. Men lakar kénkénang? Nasib adané to, kanggoang terima dogén sambilang ngelekang pues.
            Mahasiswa ané dot maan di sisin danuné, di sisin cariké, utawi di bongkol gunungé, maan tongos di kota. Polusi, munyin montor ngempengin koping gruang-gruéng. Ondén buin macet, ondén buin ada acara-acara penting di kota ané makupuk, ibuk, misi rusuh. Pokokné ngaénang seneb basang.
            Yén suba kakéné, lakar kénkénang? Sajabaning terima nasibé, krana totonan tuah nasib dadi mahasiswa. Kénkénang lakar ngelidin. Yén kelidin, bahaya kéto anaké ngorahang. Nanging percaya dogén, Widhiné pasti suba ngelah rerincikan ané lebih luungan. Widhiné pasti dot apang i raga melajah uli ditu. Percaya sing percaya, pasti ada luungné uli apa ané tusing kaedotang, minimal dadi anggon bekel idup buin mani puan. (*)          


avatarI Madé Julio Saputra
I Madé Julio Saputra wantah mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris Undiksha, lan panganut Ajaran Budha sané taat.

No comments