Sssstttt.... I Anu Bisa Ngaléak!

Olih: Suteja Naréndra
Peteng galang bulan. Ajaka dadua majanji matemu, ngorta di tongosé biasané. 
"Sssttt...ada gosip baru Luh" kéto Dek Éwik ngawitin tutur tekén Luh Éniek, sambilanga makutu-kutuan.
"Gosip apa Mbok?" Ané nampi raosé penasaran.
"Ish.. ish... ish... betul betul icang sing ngadén.... ternyata oh ternyata...." Béh, misi anaké buka mancingin tuturné I Kadek, ngawinang nyumingkin jeek I Luh. 
"Iiiih... gosip unduk apa sih ené? Ngaé anak penasaran dogén Mbok!" 
Dek Éwik sing ja nyak langsung nutur. Ia maekang bibihné ka kopingné I Luh laut ngeraos kisi kisi. Mirengang ento, awakne I Luh gideg gideg, sirahne kituk kituk. 
"Masak?" Keto ia nekep bibih, matané nengéng, buka anaké nampi orta ané ngaénang kelés papusuh. 
"Ae... saja ento!" Saut Dék Éwik buka nangges angkihan. 
"Nyén ngorahang?" Nyansan nengéng paningalané I Luh. 
"Kéto ortané!"
"Sing medaya Mén Kabrit nyemak gaé ngeléak" keto I Luh misi bibihné klecet klecet. 
"Icang masi sing percaya. Ish...ish...dadi bojog koné ia!" 
"Mimiih déwa ratu, dadi bojog?" Nyumingkin I Luh éwa. 
"Ae... ikuhné ada duang depa koné lantangné!"
"Mimiiih...."
"Misi nulengék bulan!"
"Aruuuh..."
"Buluné barak ngendih, buiih jeg majejerih pesan!"
"Mimih...."
Ajaka dadua luget pesan ngortaang unduk Mén Kabrit ané kedalih bisa ngaléak. Dék Éwik nyansan semangat ngorta, I Luh klemah klemih arah aruh dogénan. Ada nang telung jam!
"Mbok Dék, pegatang satuané moné malu. Icang kal mulih malu" keto I Luh megatang raos. 
"Nah, icang kal mulih masé. Éh, ingetang hati hati jani jak Mén Kabrit. Inan léak ia!" 
"Nah...nah. tenang dogénan!"
Maka dadua subarengan tuun uli punyan klampuaké di pempatan marga agungé. Mbéé... ikuhné pada lantang malémad, ada nang duang depa! Buluné barak ngendih majejerih.


(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


No comments