I Lecir: SUARA Saking BALI lan SUARA Saking BANGLI

Olih: I Gedé Putra Ariawan

Kartun Olih I Gede Putra Ariawan

Para sameton saking Bangli pasti uning RSJ utawi Rumah Sakit Jiwa sané magenah ring jalan Kusuma Yudha, Kawan, Bangli. Rumah sakit punika kauni makudang-kudang anak sakit méntal utawi buduh, strés, sinting dépresi, lan sakit kejiwaan sané lianan. Yéning kenehang, napiké mawinan anaké punika kena strés utawi buduh-buduhan?
Lamun nyeritayang anak buduh, prajani tiang inget tekén lagu rock Bali: Lolot “Beda Tipis”.
Liu anak ngorahang, tiang buduh-buduhan. Ulian liu sing nawang, tiang ngelah jiwa seniman. Liu anak ngorahang, tiang inguh-inguhan. Ulian liu sing nawang tiang ngelah jiwa seniman. Liu anaké ngorahang, tiang uring-uringan. Ulian liu né sing nawang tiang ngelah jiwa seniman.
Reff:
Beda tipis, anak buduh tekén seniman. Buduh-buduhan.
Beda tipis, anak sinting tekén seniman. Sinting-sintingan.
Nah, nah… tegarang ja kenehang lirik lagu baduur ento, sajaké seniman malénan bin bedik tekén anak buduh utawi beda tipis tekén anak buduh-buduhan, sinting-sintingan, lan strés-strésan?
Dugasé ené, iseng tiang matakon tekén I Lecir. Anak truna polos ané sambatanga buduh-buduhan utawi strés-strésan tekén timpal-timpalné. Sawai-wai gaginané tuah maca lontar, makakawin, ngambar rerajahan, ngigel, magambel, ningehang lagu Bali, mabalih drama gong, nyurat puisi, cerpén lan novél. I Lecir ngenah di désa dadi seniman serba bisa utawi multitalenta. Ngelah bakat di bidang seni sastra, suara, musik, lan lukis.  Sasai ajakina ngayah di pura dadi juru kidung, tukang kendang, lan juru lontar.
Nuju ada karya di désa lan ngadang balih-balihan, I Lecir sesai kapilih dadi séksi kesenian ané tusing kaupah lan tusing kabayah. Ia tulus lakar ngayah. Lamun luungan nasibné, ada dogén anaké ngenjuhang pipis. Di jelékan nasibé, I Lecir bisa ngetuh sing maan apa. Nanging ia tusing maseselan, mapan seni ngidang ngaénang awakné seger.
Lamun a wai sing maan maca lontar, cara sing ngelah bayu asan idupné. Taén a minggu suud maca lontar, suud nglukis, suud nyurat sastra. Dapetang buin maniné, I Lecir rawat inap di UGD. Sirahné koné kenyut-kenyut sing ngidang nanggehang. Pak dokteré ngorahang I Lecir kena puruh ulian lebihan makeneh. Apa kenehanga?
Ngenehang sasuratan puisi lan satua cutetné ané kondén pragat, ngenehang skét lukisanné kondén kawarnanin, ngenehang lontaré mara bacana a tenga, lan ngenehang makudang-kudang seni ané ngringsut di otakné.  Lamun tusing jalanang bakat seniné, I Lecir lakar ngemasin mati, mati makeneh!
Ento makada idupné I Lecir cara yéh. Majalan padidina sing ja bes sanget rungu tekén munyi di sisi. Kupingné suba bongol lamun ada ané ngomongang. I Lecir sasai sambatanga buduh, strés, sinting, lan uring-uringan tekén banjaranné.
 Apang tusing gelem makeneh, I Lecir demen ngelindeng di jalané tur demen ngalih tongos ané sepi-sepi. Ditu ia sasai malengok padidina ngalih inspirasi lan imajinasi. Nuju ngentah kumatné, ia bisa ngomong ngajak angin, batu, punyan-punyanan, lan sakancan buron ané tepukina mentas ajaka nutur. Ngénggalang lantas I Lecir mesuang kertas, nyurat puisi lan satua-satua masambung. Lamun suba wadih nyurat carita, ia mesuang buku gambarné tur ngaé lukisan abstrak.
Seni suba ngaénang I Lecir buduh. Buduh seni nanging idupné setata liang. Diastun a wai madaar ping cepok kanti a telun, sing manjus-manjus, ia tusing taén gelem. Setata seger oger kanti makejang anaké angob nepukin. Ngudiang I Lecir sing taén gelem? Tusing cara anak lénan ané ngajeng ping telu a wai, rutin cek up ka dokter maimbuh nginem vitamin lan rutin olahraga. Pamuputné, gelem-geleman tur ngemasin mati kena stroke, kanker, kencing manis, gagal ginjal lan keni sakit ané tusing ada ubadné.
Malénan tekén I Lecir: ia buduh nanging idupné setata liang lan seger oger. Lamun suba liang idupé, kéweh asané ngalih gelem. Diastun kantongné puyung, I Lecir sing taén sanget makeneh. I Lecir idup ulian seni lan seni ento mataksu ulian ngayah. Lamun ada ané ngenjuhang pipis, I Lecir tusing juari nulak. Pipisé katampi  dadianga besik tur tabunganga. Ada anggona meli buku, nyicil laptop, lan meli piranti lukis.
“Cir, saja cai buduh?”
“Nyén kéto?”
“Timpal-timpalé! Saja?!
“Saja… icang mula buduh!”
Makelo tiang mapineh, dija ada unduk anak buduh nawang ibané buduh? Buin tiang sesed matakon ulian dot nawang  sujatiné I Lecir buduh seken-seken apa buduh ngaé-ngaé.
“Cir, saja cai strés?”
“Nyén kéto?”
“Timpal-timpalé!”
“Saja… icang mula strés. Strés-strésan lan uring-uringan!” saut I Lecir mamolos.
Tiang buin mapineh. Dija ada anak strés demen maca buku lan sawai-wai seleg ngutik laptop. Sajaké I Lecir buduh?! Tiang buin sesed matakon.
“Cir! Apa kal gaénin cai di laptopé ento?”
“Ngaé SUARA!”
“Suara apa!?”
“SUARA ané ngidang ngaénang anaké milu-milu buduh!”
“Suara apa ento?”
“SUARA saking Bali! Tongos anaké buduh nulis!”
Tiang makenyir ningehang munyiné I Lecir. Saja anak buduh, sajan-sajan buduh! Apa kadén orahanga.
Sujatiné tiang jejeh nepukin anak buduh. Apa buin anak buduh ané ngorahang ngaé SUARA ané bisa ngaénang anaké milu-milu buduh. Lamu saja kéto, liu lakara ada pasién makirim ka Bangli. Paling beneha jani kalahin. Depang I Lecir padidina buduh. Jelema buduh bakat runguang, bisa i raga padidi milu buduh!
“Cir, selegang suba buduhé padidi!” Icang sing  milu-milu!”
“Nah!”
Gencang I Lecir nyautin munyin tiangé. Buin kesepné ia mesuang tas krésék selem uli tengah tasné.
“Néh aba mulih!”
“Apa né Cir?”
“Buku!”
***
16/05/2017
Banjar Anyar, Kediri, Tabanan.

Ri kala inget tekén timpal tiangé: Putu Supartika di selat gunung. Lanturang perjuanganné. Da nenga-nenga kenehé buduh. Apang sepalanan buduh! Buduh!


No comments