O: Beburon sané Matanjek Kadi Manusa


O
Murdan Cakepan     : O
Pangawi                     : Eka Kurniawan
Penerbit                      : Gramedia Pustaka Utama, 2016
Tebel                           : 470 kaca

“O” wantah murdan novél kakawian Éka Kurniawan sané pinih anyar. Murdané puniki kaambil saking wastan silih sinunggil tokoh caritané sané mawasta O. Cutet pisan. Wantah siki aksara. Nanging saking murdané sané cutet, idadané pacang manggihin daging carita sané nénten sacutet murdan novél punika. “O” wantah silih sinunggil novél sané jenius.
Ring novél punika idadané pacang manggihin akéh carita. Wénten carita indik bojog sané saling tresnain mawasta Éntang Kosasih lan O. Éntang Kosasih lan O wantah bojog sané ngoyong ring alas sané mawasta Rawa Kalong. Éntang Kosasih maduwé ipian sumangdané mersidayang dados manusa, mangda pateh sakadi leluhurné dumun Armo Gundul sané mersidayang dados manusa. Éntang Kosasih lantas mati sangkaning katémbak olih polisi sané mawasta Sobar. Sobar gedeg sangkaning timpalné sané mawasta Joni Simbolon katembak olih Éntang Kosasih nganggén révolver duwéne. Mayatné Éntang kosasih ilang sané ngawinang O sedih. O lantas ngumbara ka Jakarta lan dados pemain topéng monyét sareng pawangné sané mawasta Bétalumur. Rikala dados topéng monyét punika taler O uning Kaisar Dangdut sané mawasta Éntang Kosasih lan O percaya yéning kaisar dangdut punika wantah gegélané ipidan sané sampun dados manusa. Sasukat punika O taler maduwé ipian sumangdané mersidayang dados manusa.
Lianan ring punika novél puniki taler macerita indik révolver, indik kaléng sardén, indik kuluk, indik kedis béo, kedis kakak tua, indik babi ngépét, indik pemulung, indik anak sané séda sangkaning pakpak kuluk.
Wénten kaléng sardén sané mabawos sakadi manusa rikala ngantosang manusa sané jagi ngentungin jinah ka kaléng punika. Révolver sané marasa kasayangang olih mekelné (polisi sané mawasta Sobar) sané ngawinang révolver punika seneng ring mekelné lan marasa mautang budi ring mekelné. Punika taler indik pajalan idupné Bétalumur sané dados pawangné O rikala ngadaang topéng monyét kantos Bétalumur séda rikala dados babi ngépét lan kagebugin olih wargané.
Kénten taler wénten kedis kakak tua sané setata ngingetin wargané mangda setata éling nyalanang dresta maagama, lan sabilang wai kedis punika pacang setata mamunyi “dirikan shalat, dirikan shalat.” Miwah kantun akéh carita-carita lianan sané wénten ring novél punika sané pacang ngawinang idadané kedék, gedeg, sebet, lan takut.
Ring novél punika taler i raga pacang manggihin sapunapi beburon punika mabawos sareng beburon lianan sakadi i manusa mabawos sareng manusa lianan. Silih sinunggil contoné wantah sapunapi bojog sané mawasta O mabawos sareng kuluk sané mawasta Kirik, lelipi mabawos sareng bojog, bojog mabawos sareng kedis miwah sané lianan.
Saking akéh carita sané wénten ring novél punika, samian maduwé paiketan. Carita A maduwé paiketan sareng carita B, lan carita B maduwé paiketan sareng carita C, punika taler carita C maduwé paiketan sareng carita A. Yén indayang daging carita ring novél puniki pateh sakadi punyan kayu. Wénten don lan carang sané akéh, sakéwanten yén selehin nika wantah asiki sané kabaos punyan kayu.
Sakadi novél kakawiné Éka Kurniawan sané lianan, carita ring novél puniki taler kecag-kecog. Carita sané dumunan bisa-bisa wénten ring ungkuran, punika taler sawaliknyané. Caritane taler saling timpahin. Mangkin macerita indik Bétalumur, malih jebosné magentos cerita indik polisi, lan selanturnyané malih macerita indik Bétalumur, lan taler macerita indik Rini Juwita sané uyutina tekén kurenané duaning miara kuluk.
Manut Antaranews.com, novél “O” puniki wantah novél sané maduwé akéh lapisan carita, lan ring sampul belakangné karingkes manados “tentang seékor monyét yang ingin menikah dengan Kaisar Dangdut”.
Daging novél punika boya ja carita cepat saji, nanging tugelan-tugelan carita sané perlu kapipilang sumangdané i raga manggihin daging caritané. Niki wantah silih sinunggil novél becik sané patut kawacén. (I Putu Supartika)


No comments