Nyiksik Bulu rikala Waisak: Samian Mersidayang sakadi Sang Budha

Olih: I Madé Julio Saputra

Potrekan Ni Wayan Widhi Setianingsih

Hari Raya Waisak wantah hari raya umat Buddha sané maduwé makna dalem indik ajaran sang Budha sané prasida katulad olih kramané samian, boya ja majeng ring umat Buddha kémanten. Makna hari raya waisak puniki sifatnyané universal. Katuju ring samian kramané. Umat Buddha setata malajah saking ajaran miwah pamargin urip Sang Buddha. Hari Raya Waisak, utawi ketah kabaos Hari Trisuci Waisak, wantah rahina anggén patinget tigang peristiwa suci pamargin urip Sang Buddha, inggih punika embas, polih penerangan sampurna, lebar. Napiké i raga mersidayang sakadi punika? Bukané i manusa taler sepatutné maduwé tigang peristiwa penting punika rikala urip ring mercapada?
            Manusané sané embas ka mercapada samian istiméwa, pateh sakadi Sang Buddha. Samian makta bekel soang-soang. Samian makta keistiméwaan soang-soang. Rikala wau embas ka mercapada, samian i manusa kantun suci, nénten uning napi-napi, durung maduwé kapelih-pelihan utawi dosa. Samian pateh. Samian istiméwa. Sané dados penentu selanturnyané wantah karman i manusa. I raga sampun uning yéning Sang Buddha polih pencerahan, utawi polih nirwana, raris Ida nuladang ajah-ajahan indik dhamma majeng ring i manusa. Raris, napi sané patut kalaksanayang olih i manusa mangkin?
            Yéning rereh kasujatianné, samian manusané prasida manados sakadi Sang Buddha, asal setata madasar antuk dhamma utawi dharma miwah tresna asih. Ajah-ajah sané katuladang olih Sang Buddha wantah indik kaluwihan lan tresna asih punika. Indiké punika wantah dasar mangda prasida bagia. Buddha polih nirvana, prasida bagia sangkaning kaluwihan lan tresna asih. Mawinan Ida nuladang dharma miwah rasa tresna asih majeng ring sesamén manusa. Nika sané mawasta bagia. Dharma miwah tresna asih nénten ja ngranayang kasengsaran. Sangkaning punika, sampunang malaksana iwang, lan i raga sumangdané nulad Sang Buddha, krana i raga sareng sami uning tetujon idup i manusa sané pinih utama wantah bébas saking kasengsaran.       
Ngiring mangkin sareng-sareng nyiksik bulu, tur matakén ring déwéké soang-soang: napiké sané laksanaang miwah jalanang tiang sampun becik, napi nénten? Ngiring mameka saking pamargin urip Sang Buddha, kantos prasida polih kebahagiaan tertinggi sangkaning ngabdi ring dharma miwah tresna asih, tur setata nuladang kaluwihan, miwah tresna asih punika kantos lebar.  Ngiring mangkin nyiksik bulu, samian mersidayang sakadi Sang Buddha. Samian mersidayang polih kebahagiaan tertinggi, nénten perduli napi agamannyané, saking kasta napi, golongan napi, krana sané pinih utama wantah nglaksanayang dharma lan tresna asih. Yén sampun kénten, pastika bagia punika pacang kapanggih. (*)


avatarI Madé Julio Saputra
I Madé Julio Saputra wantah mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris Undiksha, lan panganut Ajaran Budha sané taat.

No comments