Kota

Olih: Idg Trinandita

Gagambaran I Putu Supartika

Ipidan yening mirengang baos kota. Sinah sampun marawat kabecikan karaméan tur kaméwahan. Ring kota sinah napi sané kayunang wénten. Sakancan sané senengin tragia. Dagang sarwa magenepan. Sakancan sané kaarsayang nénten méweh nemuang. Nika dumun duk kotané sareng désané kantun doh pisan yén saihang.
Ipidan ring kota listrik sampun ngendih, ring désa kari nganggé sundih. Ring kota sampun wénten toya ngecor ring lédeng, ring désa kari ngrereh ring pancoran. Ring kota ramé, ring désa kari sepi. Yadiastun raméné ring kota néntenké raméné sakadi mangkin. Yén wénten anak rauh sakéng kota mawaliné ka désa sinah dados engon-engonan, dadosné ramé semeton babanjarané maekin nakonin pengalamané ring kota. Yén baosang sakadi ngon utawi dados uratian, kénten yén baosang sakadi mangkin. Raris yén saihang sareng aab jagaté sakadi mangkin.
Yén pineh-pinehang kota muah désané nénten pateh sakadi sané kawedar baduur. Napi sané wénten ring kota makéhan sampun wénten ring désa. Minakadi ring kota wénten listri ring désa masi sampun wénten. Ring kota wénten toya lédeng ring désa wénten masi lédeng. Ring kota wénten toko mangkin ring désa sampun akéh tokoné. Ring kota wénten hiburan, mangkin ring désa akéh hiburané. Sakéwanten nénten ja samian sané wénten ring kota wénten ring désa. Minakadi rumah sakit , hotél, réstoran , universitas, swalayan muah sané lianan. Yéning dumun sekolahé wantah wénten ring kota sané mangkin ka désa-désa sampun akéh wénten sekolah. Dadosné nénten malih perlu ka kota yéning jagi masekolah. Yéning baosang minabté niki sané mawasta perkembangan jaman utawi kemajuan jaman.
Yéning malih pineh-pinehin dadosné napi sané kasurat ring ajeng punika wantah gagambaran ring kauripan sakadi mangkin. Pinih ajeng ring alit-alité sané mangkin. Niki malih, dumun ring désa jalané kari jalan tanah. Anaké sané maduwé montor utawi sepéda arang pisan punika taler TV, radio sami dados barang méwah daweg nika. Yéning maduwé radio asiki sampun kendel pisan napi malih maduwé tv, sepéda gayung, sepéda montor minab sampun paling sugih rasané. Punika taler ring kota daweg nika sinah nénten sakadi mangkin. Marginé kantun magladag baan batu, yén cutetang kotané dumun minab kari becikan tur luihan tekén désané sané paling désana utawi sané joh ring pinggirang. Niki wantah pretiwimba kémanten.
Napi tatuek gegurat puniki. Niki wantah anggén gegambaran tur sesuluh mangda alit-alité mangkin uning ring perubahan tur kemajuan jaman. Yén sané mangkin sinah nénten perlu baosang. Saantukan sami sampun kacingak lan kaaksi. Sekadi mangkin téknologi sampun canggih. Ring désa muah ring kota sampun pateh. Sané dados tugas utawi tanggung jawab ring aab jagaté sakadi mangkin indik punika mangda presida ngangggé tur ngalaksanayang téknologiné punika mangda wénten pikenohnyané ring ngalanturang kahuripan. Dumogi.


Idg Trinandita
wantah guru ring SMPN 2 Banjarangkan. Dané ngajahin mata pelajaran matematika. Seneng nyurat saking SMA sané kaanggén ring mading miwah koléksi pribadi.

No comments