Séwala Patra Ring Luh Suwita Utami: Pangawi Wadu Bali Modéren

Olih: IDK Raka Kusuma

Luh Suwita Utami
Ngrereh pangawi wadu ring sajeroning Sastra Indonésia modéren dangan pisan. Riantukan sampun akéh wénten. Yén ngarca parabné, sambil ngidem nyidayang. Yadin nénten samian, pacang carca tiang. Pinih ajeng Nursamsu. Raris : Isma Sawitri, Toeti Herati Noerhadi, Rayani Sriwidodo, M Popi Donggo Hutagalung, Upita Agustin, Diah Hadaning, Dorotéa Rosa Hérliani, Oka Rusmini, Cok Sawitri, Sirikit Syah, Mas Ruscitadéwi, Alit Srini. Wantah kadi nika? Wénten malih puniki: Putu Vivi Lestari, Pranita Déwi, Nur Wahida Idris, Ira Puspitaningsih, Dina Oktaviani, Ayu Utami, Linda Critanty.
Nyelap tiang ngusanang nyambat pangawi wadu sastra Indonésia modérené kadi nika. Sané ngranayang, unteng séwala patrané puniki nénten ngundukang indiké punika. Nanging ngundukang indik pangawi wadu Bali modéren. Pangawi wadu modérené sané sambat tiang inucap maka sarana imba. Imba sané nyihnayang, ring sajeroning ngaripta reriptaan sastra, boya anak lanang kémanten sané mabuat. Anak istri taler.
Yén ring sajeroning Sastra Indonésia modéren sapunika kawéntenané, sapunapi sastra Bali modérené? Wénten pangawi wadu sastra Bali modéren napi nénten?
Sadurung tiang nyambat, pacang telatarang tiang akidik indik pangawi wadu sastra Bali modérené sané lintang sapuniki. Warsa 1972 wénten swayembara ngaripta kakawin miwah sastra Bali modéren, ring sajeroning sastra bali modéren wénten pangawi wadu sané polih juara. Dané maparab I Gusti Ayu Ngurah Murtini. Sajak danéné mamurda Tirta Gangga.
Angob tiang maca sajak Tirta Ganggané punika. Siosan ring becik, sajaké puniki malintihan nyritayang taman Tirta Ganggané antuk kruna lan lengkara sané yukti-yukti kapilih. Kapilih antuk sang ngawi. Akidik nénten wénten kejil. Tur, akedik nénten wénten kruna miwah lengkara sané ngawinang sajaké puniki céda.
Nyabran usan mamaca, setata tiang mapinunas, dumadak sang ngawi sajak Tirta Ganggané punika nglanturang ngaripta sajak Bali modéren malih. Sakewanten pinunas tiangé punika wantah dados pinunas sané nénten kadagingan.
Galahé mamargi kasuén-suén, diastun kapah-kapah, koran Bali Post mingguné ngawedarang sajak Bali modéren. Pangawi wadu sané ngaripta sajak duk punika: IA Wahyuni. Risampuné ngelintang warsa 2000, Ida nénten lantur ngaripta.
Antuk kawéntenané inucap, tiang ngindayangin nebag. Kapertama, manawi I Gusti Ayu Ngurah Murtini miwah IA Wahyuni, nénten madue galah malih ngaripta. Riantukan kawéntenané pinaka anak istri sayan rémban. Rémban ngamargiang dharma stri. Taler rémban ngarereh pangupa jiwa miwah rémban puinaka ibu ngemban oka. Kaping kalih, manawi, kabanda antuk ijek makarya, leleh anggané ten kadi. Antuk lelehé ten kadi, nénten mrasidayang ngaripta kakawian malih.
Sapunapi mangkin? Sané mangkin ton tiang pangawi wadu sastra Bali modérené sayan ngakéhang. Sios ring ragan luhé, wénten : AA Sagung Mas Ruscitadéwi, Kadék Widiasih, IGA Putu Mahindu Dewi Purbarini, Dwijayanthi, Dessy Sawitri, Nopi Suardani,  miwah pangawi wadu sastra Bali modérené siosan.
Sané mangkin kawéntenan pangawi wadu sastra Bali modérené masiosan ring kawéntenan duk I Gusti Ayu Ngurah Murtini miwah IA Wahyuni ngaripta. Napi binané? Pinih riin aturang tiang, pangawi wadu sastra Bali modérené pageh lan kukuh ngaripta. Kaping kalih, pangawi wadu Bali modérené mangkin wénten sampun ngawedarang pupulan. AA Sagung Mas Ruscitadéwi ngawedarang pupulan cerpén sané mamurda Luh Jalir. IGA Putu Mahindu Déwi Purbarini ngawedarang pupulan sajak sané mamurda Taji. Kadék Widiasih ngawedarang pupulan sajak sané mamurda Gurit Pangawit.
Boya sumbar. Tiang mastikaang, pangawi wadu Bali modérené sayang sué, sayan ngakéhang. Nénten doh tiang ngrereh bukti. Sakéng ngebitang Bali Orti, ngéténg-ngéténg mabukti, pangawi wadu Bali modérené reriptaané sayan nglimbakang. Boya druén pangawi wadu siki utawi kekalih, lintangan ring punika. Semalihe, ring kalih sasihé sapisan, reriptaan pangawi wadu Bali modérené sané wawu kanten ngaripta, kawedar ring Bali Orti. Diastun wawu ngaripta, reriptaané nyinayang sang ngawi sumeken pisan makarya reriptaan.
Kawéntenané inucap ngranayang tiang purun ngraos. Kapertama, yén nirgamayang pasar, Sastra Bali modérené mangkin sayan ramé rauhin rauhin anak matumbasan. Kaping kalih, sastra Bali modérené, mangkin, kasumuyubin antuk pangawi lanang lan pangawi wadu. Pangawi sané sumeken tur kukuh ngaripta. Ngaripta kakawian  nenten madasar antuk nagingin iseng. Ngaripta kakawian gumanti madasar antuk kayun ngetohang reriptaané ring paambiaran. Utaminné ring Bali Orti. Kaping tiga, ring sejeroning sastra Bali modéren sampun wénten régenerasi. Mabukti, sastra Bali modérené mangkin, nénten karipta antuk pangawi sané mayusa petang dasa tiban lintang kémanten. Karipta taler antuk pangawi sane mayusa kirangan ring petang dasa tiban. Sané ngangobin, karipta antuk pangawi sané kantun malajah ring SMA. Parab pangawiné punika Déssy Savitri.
Wéntené régenerasi puniki, ngranayang tiang ten malih nyeh. Nyeh yéning Sastra Bali modérené sayang sué ten wénten ngaripta. Riantukan ten wénten ngaripta Sastra Bali modérené sayan sué sayan ical. Kasuen-suen ical. Yukti wéntené régenerasi puniki ngranayang tiang ten malih nyeh ring sané kadi aturang tiang inucap. (*)


IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

No comments