Sayang

Olih: I Komang Alit Juliartha

Gagambaran Olih Putra Ariawan

Magegéson Mén Karta majalan sambilanga ngenyang Nengah Rasti. Magrénotan wiréh ipun masi ngaba tas krésék misi panganggo. Pianakné ngeling gerong-gerong tan parérénan.
"Eda manying, Ngah. Mendep!" Mén Karta ngorin pianakné ané mara matuuh telung tiban pang sing buin ngeling.
Pisagané pada saling takonin ngudiang Mén Kartané luas maénggal-énggalan ngandong pianak saha ngaba pangganggo. Muanné toliha telah sebuh. Nu ada tampak laad getih. Matanné bengul.
"Nak kénkén Mén Kartané, Yan?" Nyoman Sudarta matakon tekén Wayan Darmana. Makadadua pisagané Mén Karta.
"Sing tawang tiang, Bli Nyoman. Uling tuni sing maan tepuk. Maan dibi gén mapapasan."
"Sing miyegan jak kurenané Yan?" Nyoman Sudarta cucud matakon.
"Sing tawang tiang, Bli. Pang sing pelih nyen tiang ngomong."
Sing pelih pisagané narka unduké ané makada Mén Karta magedi uli jumahné wiréh makejang suba nawang kénkén kahanan kulawargané Mén Karta kéwala makejang siep, mendep.
"Nah, Yan. Bli masi tusing bani bas sanget ngurusang keluargan anak wiréh ento pribadi pesan. Jejeh masi," Nyoman Sudarta masaut.
Kénkénang sing jejeh, kurenané mara pesu uling penjara suud matahan ulian majaguran di kalangan tajené. Ada orta Pan Karta masi milu bareng ngamatiang anak dugasé ené. Kéwala neked jani tondén ada ané bani mastikayang. Liu ipun ngelah timpal préman. Kéto masi pergaulané soroh préman ané demen mégal, matajén, majaguran, minum, ada masi ané laad dadi bogolan ulian ngamaling, marikosa muah ngamatiang anak. Ulian ento pisaga-pisaga sing pati sanget matakon ajak Pan Karta, jejeh. Tuah bisa makrimik dogénan di duri.
Sujatiné Pan Karta pidan nak luung. Sayang jak kulawarga. Diapin uling pidan demen majaguran kéwala ipun sing demen nyemak gaé mamati-mati. Nanging sesukat pianakné ané pinih duur Wayan Karta mati ulian pugpugina laut orosa aji sepéda montor kén musuhné, ulian ento ipun malénan. Timpal-timpalné kaukina ajakina bareng ngamatiang anak ané ngamatiang panakné. Alih-alihina tusing katemu. Pamuput polisi payu ané makatang malunan. Suba mapenjara anaké totonan ajaka 6 ané makemul ngamatiang Wayan Karta.
Sesukat pianakné paling kelih kalud muani aukud mati, Pan Karta cara jelema paling. Sing taén ipun ngoyong jumah. Somah jak pianakné ané manengahan sing taén runguanga. Geginané tuah matajén jak majaguran. Suba ping kuda kadén dingeha ipun miyegan. Kéto masi dingeha maan pipis liu tur orahina bareng ngamatiang anak. Malénan bikasné kén ané pidan. Mulih abulan cepok paling makelo nganti sanja laut buin luas.
Mén Karta ban sayangné ngajak kurenan, mara tawanga Pan Karta mulih ipun jumujug pesu meli darang nasi. Prajani nyakan pang ngelah nasi anyar turin anget. Kéto masi darangné ané jaen.   Kenehné tuah abesik Pan Karta nyak seleg madaar apabuin nyak nengil di jumah tusing buin ideh-ideh.
"Bli, madaar malu. Nasiné suba lebeng. Kéto masi darangné. Ada pindang demenan Bliné," Men Karta ngajakin kurenané madaar.
Pan Karta pesu uli kamarné. Matianga rokonné ané nu bin atugel. Kéto masi siupa kopi agerosan satondéné bangun. Ungkabanga tekep darang nasiné. Seken ada pindang mabasa bawang matah demenan ipuné.
Negak ipun sambilanga madaar. Men Karta bagia nepukin muaninné seleg madaar. Diapin kudiang jelékné, Pan Karta wantah kurenan ipuné. Bapan pianak-pianakné yadiastun pianakné nu bin adiri.
"Bli, jumah kal masaré?" Mén Karta matakon.
"Sing tawang!" 
"Jumah masaré nah, Bli. Tiang kangen masaré bareng jak Bli," Mén Karta ngalemesin.
Pan Karta mendep.
"Bli lakar mandus? Tiang suba ngangetin yéh."
"Binjep mandus," Pan Karta masaut bawak.
"Bli.."
"Hmm.."
"Yén dadi tiang ngidih ajak Bli, suud ja Bli bareng-bareng dadi préman. Suud matimpal ngajal timpal-timpal Bliné ané jani. Tiang jejeh kadung joh Bli maenceban, nyansan nyelékang pajalan Bliné. Tiang ngomong kéné ulian tiang sayang kéto masi ulian pianak iraga. Diapin Wayan suba malunan ngungsi ka genah wayah, kéwala iraga nu ngelah Nengah Bli. Diapin maawak luh, Nengah Rasti tetep pianak iraga," lantang Mén Karta ngomong. Pan Karta mendep dogénan.
"Bli, dadi tiang matakon?"
Pan Karta tuah matolihan tusing masaut.
"Saja Bli bareng ngamatiang anak ané dugas aminggu tepukina di telabahé ento?"
Pan Karta mendep.
"Bli, sautin patakon tiangé!" Mén Karta nesek.
"Saja apa tusing?" 
Pan Karta majujuk laut magedi. Kutanga nasiné ané tondén telah daara. Mén Karta nguber kurenané. Gisianga liman kurenané laut kedenga tusing baanga pesu.
"Bli.. sautin patakon tiangé? Tiang sing nyak Bli nganti malaksana buka kéto. Ingetang pianaké Bli. Pang sing tulada mani puan."
Bes liu mirib Mén Karta mamunyi, belbelan otakné Pan Karta. Ping keti matakon ngaénang ipun pedih. Mimbuh matakon unduk anak ané mati dugas aminggu ento. Prajani Pan Karta ngantem somahné. Getih pesu uli bibihné Mén Karta. 
"Endepang awaké! Awak lua eda pati milu-milu urusan nak muani. Panaké gén itungang." 
Mén Karta ngeling sambilanga naenang sakitné. Jejeh kenehné nepukin muaninné nganti bani nyagurin.
"Tiang tuah matakon, Bli. Pelih tiang matakon kéto? Tiang somah Bliné."
"Nyai mula somah icangé. Kéwala eda nyai pati sanget ngatur-ngatur icang apabuin nganti matakon kéné-kéto unduk pajalan icangé. Tengilang ibané jumah. Sekenang ngempu panaké. Kuangan pipis ané baang icang?" Keras munyinné Pan Karta nyautin patakon somahné.
"Sing kuangan. To buin besik lakar takonin tiang, uli dija tekan pipisé ané baang Bli kén tiang? Magaé apa Bli nganti ngelah pipis bek? Sing ulian bayaha kén anak pang nyak ngamatiang anak?" wanénanga raganné matakon yadiastun ipun nawang Pan Karta nyangetang kal mamedih.
Bin cepok, muanné Mén Karta kena bogem. Pan Karta tusing nyautin patakon somahné. Mén Karta pungkat. Nyangetang ngeling. Sebet kenehné tusing nyidang naenang. Liangé dugas nyiagayang dedaaran baang Pan Karta, prajani ilang. Kaliwat sakit keneh ipuné maan munyi kasar mimbuh kena antem. Madéngan ipun bangun laut macelep ka kamar. Celepanga bajunné muah bajun pianakné. Jumujug pesu laut nyemak pianakné ané sedeng iteh madagang-dagangan ngajak timpal-timpalné. Pianakné ngeling gerong-gerong wiréh nu demen maplalianan suba paksana  luas magedi nuju umah bajang méménné. Mén Karta ngusap-usap yéh paningalané kéto masi getih ané pesu uli bibihné. Tindakané ngambang kéto masi kenehné lakar cerai apa lanturang.
Tlektekanga pianakné. Nengah Rasti ané makada ipun makeneh ping siu kal nyemak keputusan.
"Suud ngeling, Ning!"

Cozumel Méksiko, 2017

avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati".

No comments