Mligbagang Indik Nyurat Cerpén ring Batungsel


Made Astika, Wayan Artika, Putra Ariawan, Supartika, lan Made Sugianto rikala acara pabligbagan ring Batungsel
Madé Sugianto, Putra Ariawan, lan Putu Supartika rahina Redité (19/03) kajudi dados narawakia ring Désa Belajar, sané magenah ring Désa Batungsel, Kecamatan Pupuan Tabanan. Maka tetiga pangawi punika polih uleman saking Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa lan Sastra Indonésia (JPBSI) Undiksha, ring acara Pelatihan Jurnalistik, silih sinunggil program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan JPBSI. Rikala acara punika, sané dados pamilet nénten ja mahasiswa JPBSI kémanten, nanging wénten taler sisia saking SMPN 1 Pupuan.
Yadiastun makatetiga narawakia punika wantah pangawi sastra Bali modéren, nanging indiké punika nénten ja mabinayan pisan ring sastra Indonésia. Penyéketan mahasiswa miwah sisia, seleg pisan mirengang materi sané kawedar olih maka tetiga narawakia. Kasarengin antuk sunaran suryané sané sayan tajeg, acarané punika mamargi becik lan antar, napimalih katimpalin antuk bebanyolan-bebanyolan pinaka penyeleh saking narawakia sané ngawinang para pamileté kedék briyag-briyag. Lianan ring punika, antusias pamileté sayan ngenah rikala sesi tanyajawab. Wénten sané matakén indik sapunapi carané makarya murdan satua sané becik, sapunapi carané ngaruruh bantang satua, sapunapi carané mangda produktif rikala makekawian miwah sané lianan.

Pamilet Pabligbagan
Madé Sugianto, pinaka narawakia kapertama nguningayang indik sapunapi dané matemu sareng sastra Bali modéren. Saking nénten uning sastra Bali modéren, raris dados juru ketik satua cutet duwén Samar Gantang, kantos manados pangawi sakadi mangkin. Lianan ring punika, dané nguningayang indik embasnyané penerbitan Pustaka Éksprési, duwéné, sané ngawedar kakawian saking pangawi-pangawi sastra Bali modéren. Wartawan silih sinunggil koran ring Bali puniki taler nguningayang sapunapi carané sumangdané pangawi anom prasida teleb rikala makekawian.
Putra Ariawan ngangkenin, dané polih rasa bagia sangkaning nyurat. Indiké punika karasayang rikala dané naanin keni pikobet sané banget natunin kenehipuné. “Nyurat punika nirgamayang titiang pinaka tamba rikala keni pikobet, sangkaning nyurat manah titiangé manados galang,” kénten dané nguningayang. Sangkaning nyurat dané taler prasida numbas bungkung rikala acara pawiwahan dané, duwaning daweg punika dané polih Rancagé 2015.
Punika taler, Putu Supartika pinaka narawakia kaping tiga nguningayang majeng ring pamileté sumangdané nénten surud-surud malajahang déwék rikala nyurat. Alumni Pendidikan Matematika Undiksha puniki ngangkenin yéning nyurat punika nénten ja swadarma mahasiswa Jurusan Bahasa kémanten, nanging jurusan lianan taler mangda sareng nyurat. “Titiang ngawitin nyurat daweg SMA, lan sayan teleb rikala kuliah,” asapunika dané ngawewehin.
Wayan Artika, Dosen Undiksha sané dados pengelola Désa Belajar punika maosang, yéning irika sering kalaksanayang acara sekadi punika anggén nincapang budaya literasi génerasi muda. Irika taler wénten perpustakaan antuk cakepan sané maduwé kualitas. Lianan ring punika, ketua jurusan JPBSI, Madé Astika, ngaturang suksma ring narawakia sané sampun prasida rauh, lan dané mapengapti dumogi napi sané sampun kabligbagang maduwé pikenoh majeng ring pamilet acarané punika. (sup/anto)

No comments