Tawur Kasanga

Olih: I Gedé Agus Mahardika

"Minum Tuak" Gagambaran Agus Djaya

Matan ainé suba tegeh, kéwala I Lengut enu masih kliad-kliud di pasaréané, mirib enu luwung karasaang ipiané ibi saja ngaénang baat pesan kenehné ningtingang sirah ngedatang peningalan. Sujatiné ia suba enten, wiréh munyin montor lan anaké mentas suba ramé pesan di rurungé. Jani ulian basangé suba marasa seduk mara makinkinan ia bangun, ngusap-ngusapin paningalan lantas ia masugi.
"Mé... mé... apa gaé mémé daarang nasiné?" kéto I Lengut kauk-kauk, sambilanga ngungkab-ngungkaban kekebé di paon.
"Mé... mé... mémé... kija I mémé né nah?" kéto I Lengut buin makaukan, makaengan pedidina wiréh tusing ada né nyautin munyiné. Méméné uling tuni semeng suba luas tedun di banjar, kéto masih bapané suba luas magaé.
Buin kesepné méméné teka uli rurungé, ngaba surat édaran bacakan caru kasanga uling di banjar. I Lengut enu di paoné, ngalih-ngalihin daaran nasi, mekejang ungkabanga nanging tuara ada apa.
"Yih Wayan jumah?" kéto méméné matakon, sada tengkejut.
"Jumah, men ija buin! Apa daarang nasiné mé? Basang tiangé seduk san," kéto pasaut I Lenguté bawak.
"Mémé kondén maan ngaé daarang nasi apa, mara mémé teka tedun di banjar yan, nah jani mémé ker ngaé darang nasi, antiang malu!" kéto méméné masaut banban. Sing masaut I Lengut lantas macelep ka meténé, nyemak HP, kasak-kisik ngaé status di facebook, "Perut laper ceg enggak ada darang nasi !!" misi emoticon nak nyembé papat masambung nak ngeling lalima. Sambilanga nektek bé céléng méméné buin nyambungin munyiné, "Yan... kadén mémé Wayan di banjar men, truna-trunané ramé ditu, nak mara maan duman nasi peda, nak ngudyang to?", ningeh munyin méméné buka kéto mara makleteg I Lengut, "yih, nak nyananin ogoh-ogohé jani, be jam kuda ya né?", kéto ia makaengan pedidina, HP-né masih mamunyi klenang-maklening timpal-timpalé ngomén statusné, "ije ci Ngut, mai ka banjar ceg lengit san cai," kéto ada abesik isin komén timpalné, ada masih ané lénan ngomén sada galak. Prajani gagéson ia malaib mabaseh, laut nyemak blakas lakar luas ka balé banjar.
"Ka kija Wayan né gagéson?" kéto méméné nakonin.
"Ah mémé ceg sing nundunin tunian, lek atin tiangé jak timpal-timpalé masan nyananin ogoh-ogoh tiang sing kemu," kéto pesautné sada bangras.
"Men mémé nyén nawang, sing madaaran malu, né ba lebeng daaran nasiné?"
"Ndén !!" kéto pesautné bawak laut nyemak montor.
Di balé banjar truna-trunané suba ramé, suba pada negak malingser sambil magénjékan, tingalina ogoh-ogohé masih suba masanan tekek, wiréh suba uling semengan, mara nyumu endag ainé trunané suba nedunin.
"Yih Wayan Lengut mara teka, mara tuwun penginané uling bengbengané?", kéto abesik trunané nguyonin. Diduri ada masih ané griang-grieng ngamikmik, "ba suwud gaéné mara teka, sepalanan da ya mai!!" kéto krimikané. Barak biing muan I Lenguté, ngusap-ngusapin sirah,  kejengat-kejengit tusing ngidang masaut.
"Nah... sing éngkén, mai dini negak! Jani harus bareng ci", kéto abesik terunané ngomong. Cara siamin yéh, lega pesan keneh I Lenguté, ningeh munyi trunané mara, prajani tis kuping lan kenehné, lantas ia negak. Nyumu slukiané pinceranga, kéto masih munyin tipé  geluranga, saka besik trunané teka, nyansan ngeliunang tetabuhané teka. Nyansan makeloan pinceran selukiané nyangsan nyaenang karasaang, guminé milu mapincer kenehé nyansan ngedénang. Munyiné ngedénang kayang engkigan milu jani ngedénang.         
Ainé jani suba badauh, galahé nyaluk sanja kéto masih banjaré saka besik suba pada ngaba aturan ka catus phatané, jro mangkuné masih suba makiré rauh, kéwala munyin tipé enu ngelur, truna-trunané enu masih cegak-cegik di balé banjaré, gruak-gruék ngiteran slukian. Mén Lengut inget tekén pianakné, lantas ia nyagjag ka balé banjar. Dapetanga ditu panakné sedek ancog-ancog gendang-gending cara nak buduh.
"Yiih Yan suwud monto malu, pabedikin awak enu cerik, I Pekak mangku imang rauh, banjaré ba masih ramé, lek atiné suwud monto malu!!", kéto Mén Lengut ngorahin, sambilanga ngedeng liman pianakné. Mara ningeh munyin Mén Lenguté teruna-terunané prajani masuryak.
"Ngut... Ngut muh mulih malu, manyonyo malu Ngut!!".
Ningeh munyin trunané ceg menék getih I Lenguté, mirib ba nyusup tatabuhané.
"Apa alih mémé mai, mulihang ragané éngkén, ceg sepeg nasné!" kéto munyin I Lenguté bangras, sambil ningtingang blakasné. Prajani méméné ngetor, lantas ngeling malaib mulih nyagjagin muaniné.
"Bli neng ja orahin panaké ditu di balé banjaré, tiang ngorahin beneh-beneh nagih sepega!!"
Pan Lengut tengkejut ningeh munyin kurenané, dadi wanén kakéto panakné nagih nyepeg méméné, kéwala Pan Lengut suba nawang mirib panakné suba punyah, sangkan munyiné kangin kauh ngulah pesu.
"Depangin ba Luh, panak suba karasukan buta kala bakat runguang!!", kéto pasautné banban.
"Ah bli adi buka kéto, lek atiné ngajak banjaré, masan maaturan panaké milu uyut di balé banjar!", kéto buin Mén Lenguté nyambung munyiné sada jenget.
"Nak éngkén to Luh nguda mauyutan mara teka li rurungé?" kéto matuané muani matakon banban.
"To pa cucuné I Wayan ceg sing dadi orahin, masan banjar lakar maaturan ia mamunyah misi nguyut di balé banjaré, né bapané ba orahin masih tusing nyak jagjagina panakné!" kéto  Mén Lengut nyautin petakon matuané sambilanga maelingan.       
"Nah..nah, jani bapa kar nelokin kemu!" kéto matuané nyautin, lantas majalan ka balé banjar.
"Nak ngudyang-ngudyangan cai né Yan? Kaden ba ramé banjaré lakar matawur di pempatané, mulihang ibané, suwud nyemak gagaén kakéné!!" Bangras pekakné ngaukin I Lengut ané sedek nyelélég sambilanga angut-angut di sakané.
"Mai kak, dini negak, né alih asluki anggon ngangetang tangkahé!" kéto masaut I Lengut, sambilanga blekak-blekuk, uak-uék sing dadi ngutah.
"Cai mulan nak cerik tusing karesep tekén munyi, kakéné gén amah nganti slekak-slekék, biin misi gaak-giik, reramané jumah maelingan jani! Mulih-mulih makejang, ba ker imang ngarap ogoh-ogoh, né kéné gén daar, bin kesep injun batisé ngidaang ningtingan ogoh-ogoh!" Kéto Pekak Lengut ngomong jenget, alisné ba mapecuk wiréh suba gedeg pesan ngajak cucuné.
"Éh kak, da pekak uyut dini, néh amen demen siup, amen sing demen siep, ajak cucun pekaké mulih! Anak ba masana jani kakéné, nak ba tradisi né!!"
"Mara méméné mai ngorahin manyonyo, jani pekakné nagih ngenyang!!" kéto munyin trunané saling timpalin.
"Mulih-mulih kak, ka uma dadi masih sampiné aritang, da cang urusanga!!" kéto I Lengut nimpalin munyin trunané mara. Pekak Lengut kitak-kituk tusing percaya tekén pasaut cucuné, tusing masaut buin lantas mulih. Mara pesan neked jumah saget suba takonina tekén mantuné, "men éngkén pa, nyak I Wayan mulih?"
"Bapa sing ngelah cucu kakéto, tusing dadi petain, kalingké nyak ajak mulih, waké tua mara ngomong suba suryakina, campahina, to sing ja jelema, buta kala mara kakéto tingkahné," mara amonto pasaut matuané prajani maklieb muan Mén Lenguté, buin ia masasambat ngajak né muani, "bli, neng jani bli tegarang kemu alih panaké, kalud ia tusing maan madaran uling semengan". Kondén pegat munyin Mén Lenguté sagét suba ramé trunané uyut dirurungé, kéto masih ada tua-tua teka nyambatang I Lengut pungkat, ngutahang getih di balé banjar. Prajani ngadebras bapané bangun malaib, kondén nengok ka rurungé sagét suba teka trunané ngarap I Lengut ané suba lemet tuara inget, uli bibihné enu sisan-sisan getihé ané utahanga.
"Mimih déwa ratu pianak titiangé, nak éngkén to Yaan..?" kéto Méméné malaib nyagjagin pianakné sambilanga ngeling grang-gerong.
"Pan Lengut enggalin ajak panaké ka rumah sakit, ba ngutahang getih mara!!" kéto munyin pisagané, gagéson Pan Lengut nyemak pipis, ada masih pisagané olas nyemak mobil ngatehin panakné karumah sakit. 
Neked dirumah sakit I Lengut tondén masih inget, makelo préksana tekén dokteré di IGD, sugin-suginina muané tekén méméné, buin kesepné gradap-gridip ia nyumu inget.
"Aduh mé, pa basang ajak tangkahé sakit san guminé mapincer kéné adi," kéto petelan ia ngomong, misi blekak-blekuk. Bapané suba gedeg pesan, kéto masih méméné diastun marasa sebet nanging kenehné enu gedeg tekén panakné.
"Pak, bu malam ini anaknya harus di observasi satu kali 24 jam," mara monto dokteré ngomong, timpalina tekén Pan Lenguté, "néh, masan anaké nyalanan tawur kasanga di catus phatané kanggoang dini di rumah sakit jani matawuran."
"Men éngkénan bli, dini buta kalané nyelémpang jani, mara mai garapa toh."
"Sajaba enjutin jani né mara ya, apang tenangan kenehé," kéto reramané makaengan saling sautin, I Lengut kijap-kijap tusing pesu munyi, kéto masih perawat jak dokteré ané mréksa milu ia kajengat-kajengit ningehang.
Buin kesepné ada pisagané teka ngaba orta, di désa truna-truna témpékané masih mauyutan ulian saling sengeg ngarap ogoh-ogoh, nganti majaguran saling tangtangin.
"Ah suba biasa to, yén sing uyut si sing pangrupukan adané nak pang magupuk suba tradisi koné, patuh cara mamunyah di pangrupukané nak ba cara tradisi, yén sing punyah sing somia buta kalané, pang nganti ngrasuk di awaké kalané malu mara beneh pailehé, sing kéto Ngut?" kéto Pan Lenguté ngomong masasambat. Sambilanga nyekenang munyi tekén panakné. 
Satondén nyomiang Buta Kala ané di Buana Agungé, jalan somyaang Buta Kala ané ada di Buana Alité padidi apang sida rahayu jagaté. 


I Gedé Agus Mahardika
Embas ring Demulih, 17 Agustus 1991, tamat ring Pendidikan Bahasa lan Sastra Agama IHDN warsa 2013. Mangkin meneng ring Ds. Demulis, Kec. Susut, Bangli.

No comments