Makarya sambil Mapelesir

Olih: I Madé Sudiana

"Perahu" Gagambaran Zaini

Makarya ring kapal pesiar duranegara wantah idam-idaman anom-anom Baliné. Anom-anom Baliné kadi malomba ngrereh pakaryan ring kapal pesiar. Akéh sané nyambatang makarya ring kapal pesiar wantah makarya sambil mapelesir. Makarya polih upah, mapelesir polih kasenengan, polih maseneng-seneng. Sapunika kocap.
Makarya lan mapelesir yéning uratiang wantah kalih kruna sané nungkalik kawéntenannyané. Yadiastun sapunika, ring kawéntenan sané nungkalik punika minab wénten sané prasida kasaihadungang. Karya, makarya kabaosang olih para wikané wantah swadrman i raga pinaka manusa sané maurip ring guminé. Pelesir, mapelesir taler patut kamargiang mangda i raga madué kadegdegan maurip ring kauripan sané kocap bawak puniki. Makarya lan mapelesir kocap mangda saimbang.
Pelesir, mapelesir maartos maseneng-seneng, ngrereh kasenengan (kasukan, miwah sané siosan); malali-lali; masesanjan; mawisata; malila cita; mapesiar; ngrereh genah sané ngulangunin. Wénten kruna pelesiran maartos luas mapelesir; seneng mapelesiran; genah mapelesiran.
Wénten kruna lali (kruna alus), engsap (kruna biasa): lali ring raga, engsap teken awak. Malali maartos pesiar. Malali-lali (kruna biasa), malelancaran (kruna alus).
Kersten ring Kamus Bahasa Bali Lumrah (1984) ngungghang kruna turunan lali: palalian, maartos (1) ‘jejudén’; mapalalian ‘majudi’; (2) ‘mainan, alat main’, sakadi montor-montoran, guli, gangsing: nganggon/nganggén palalian; yéning ngeninin anak istri: nganggén gundik. Palalianan: ‘makudang-kudang mainan’. Mapalalianan: main antuk makudang-kudang cara. Palali (kaanggé ring lengkara pasif): kagégés, kausud-usud, indik tatu miwah sané lianan. Sakadi lengkara: Eda palalina tatuné apang eda barah nyen.
Ring tepengan puniki, pelesir, pesiar, malali wantah kruna sané pateh. Malali, ngiburmangda lila atiné.
Akéh anaké malali nglaliang inguh antuk cara-cara sané tan patut. Palalian kaanggé nglilayang manah. Meja judi wantah genah sané kaanggé ngicalang ibuk ati. Kasuén-suén boya ati ibuk sané ical, inguh puruh buduh rauh, kapangguh.
I Wayan Simpen A.B. ring Kamus Bahasa Bali (1985) ngunggahang kruna lali, maartos engsap. Tuara lali pateh ring inget. Lali pateh ring lipia. Malali pateh ring ngawé lipia, pateh ring indeng. Palali pateh ring anggon paisengan; palilian ngawé lipia, malali-lali; mapalali api doyan kebus, malali yéh doyan belus. Punika maartos magawé jelé pedas jelé pikolihné.Kaunggahang taler: buka jaja uli palali: layu ludus tur maong.
Sampunang lali ring raga lan anak lian. Malali dados, mapelesir dados, nanging i raga patut éling ring raga lan éling ring anak lian.
Mawisata ngrereh genah sané ngulangunin. Ring buku Sagara Giri sané kasurat olih IBG Agastia kaunggahang Mpu Tanakung wantah sang kawi sané punyah ring kaluihan jagat, sané nyinahang kaluihan punika prasida karereh ring jagaté, utaminnyané pasih (segara/pasir) lan gunung (giri/wukir), genah sané taler kanggé nglatih raga. Paileh sakadi punika kabaosalanglang kalangwan (basa Jawa Kuna), ngrereh kalanguan, ngrereh kalangon.


No comments