Berek Giginé!

Olih: Sutéja Naréndra

I Slodor ajaka mandus tekén méméné kayeh. Ditu liu anaké luh mandus, melalung légod buka biasané anak di désa. Mbéé... angob I Slodor nepukin. Laut ia nakonin méméné,
"Apa kaduta di pikangné tékén mboké ento, Mé?"
Mbééé... jeg sahasa méméné mingseg paha, nyaplégin gémpol jitné kanti balan. 
"Awak cenik! Sing dadi ningalin kakéto. Berek nyen giginé!"
I Slodor nyebak garong garong, sing ngerti tekén unduk. Apa kerana méméné berangti? Apa salahné matakon?
Buin maniné, I Slodor maplalianan ajak pisagané luh. Dugas nyongkok medagang dagangan, I Luh nyekongkong. Béh, I Slodor nelektek ningalin pikang timpalné ento kanti nyumprit. "Dadi sing patuh tekén gelah awaké?" Keto kenehné polos gatiné. Unduké ento tepukina tekén méméné. Mbéé... jeg sing matakon buin, sagét méméné mintel paha, milus koping. 
"Caiiii.... sing dadi buang kéto! Berek nyen giginé!"
Mbéé... nyebak malisah buka cicingé panteg I Slodor. Apa mawinan méméné galak? Apa salah awaké? Apa madan buang? Béh, sing kakeneh bana.
Ibi sanja bapané duuh duuh nyakitang gigi, panggalné berek maka duang sibak. Nepukin unduké ento I Slodor masadu tekén méméné. 
"I Bapak kereng ngintip pikang!"
Mbééé... piring, panci, kekeb, sekancan isin paoné misi kampid, makebur... buuuuurrr.... pyak!
Banjarané biur. Tuni semengan ada orta : Pan Slodor Ketara ngintip pikang!

No comments