KLUNGKUNG: Nguripang Sastra Bali Modéren antuk Pacentokan Nyurat Puisi

IBW Widiasa keniten, Made Suar, Ngakan Kasub Sidan, Aryawan Kenceng

Sangkaning rasa tresna sané kalintang sareng kasusastran utaminipun sastra Bali modérn (SBM), sutindih sareng basa ibu, rasa bangga tur wirang ring tanah kawitan Klungkung, sapisan ngamargiang Gema Santi, pangawi-pangawi Klungkung cumpu ngwentuk Komunitas Penulis Klungkung (KPK). Acara sané sampun kamargiang olih KPK inggih punika: (1) Paméran Buku Karya Penulis Klungkung 2016, (2) Lomba Fiksi setting Klungkung 2017 (kerja sama sareng UPT Kecamatan Klungkung). Acara sané digelis jagi kalaksanayang inggih punika pacentokan nyurat Puisi Bali Modéren (Lomba Cipta Puisi Bali) tingkat SMA/SMK ring sajebag Klungkung, tur pangrencana nyitak 2 antologi buku (satua bawak miwah puisi). Indik uger-uger acara pacentokan nyurat Puisi Bali Modérn, inggih punika:
1.    Pamilet wantah sisia kelas 10-12. Guru miwah pegawai tan dados nyarengin.
2. Puisi sané kasurat ngenénin indik Klungkung (seni, budaya, adat, agama, pariwisata, palemahan, ajengan, miwah sane lianan sané wénten ring Klungkung).
3.    Suang-suang sisia paling kidik nyurat tigang murdan puisi.
4.    Puisi sané kasurat wantah pakaryan praragan tur déréng naenin kawedar ring média.
5.    Puisi nganggén basa Bali, dados basa Bali Andap wiadin Alus.
6.    Puisi dados kasurat ring kertas wiadin kaketik ring microsoft word.
Pacentokan puniki jagi kalaksanayang ngawitin bulan Maret tur sampun kapupulang ring panguntat bulan Maret ring sekolah soang-soang. Sisia SMA/SMK ring sajebag Klungkung ngiring sarengin acara puniki pinaka cihna sutindih sareng basa Bali tur rasa tresna sareng Klungkung! Salam Gema Santi. (Madé Suar-Timuhun)


No comments