Bli Kadék


Cover Cakepan Bli Kadek

Murdan Cakepan     : Bli Kadék
Pangawi                     : Putu Nopi Suardani
Penerbit                     : Sanggar Buratwangi Amlapura, 2009
Tebel                           : i + 48 kaca

Cakepan sané mamurda “Bli Kadék” puniki madaging pitung satua cutet inggih punika: Sandal, Tusing Ulian I Sepi, Bli Kadék, Cucu, Sampi, Wayan Lolo, miwah Kucit. Maka pepitu satua cutet puniki, samian nganggén tokoh utama wiadin sampingan “tiang”. Satua cutet kapertama mamurda Sandal nyaritayang indik “tiang” sané jagi sareng study tour lan makita maduwé sandal baru. Ring satua puniki wénten maosang indik déwasa ayu rikala mablanja sané kaucapang olih tokoh Luh Sandat majeng ring tokoh tiang. “Jani nak soma, memek tiange ngorahin tusing melah jani duasane meli sandal.” (Sandal, kaca 3)
Sindiran majeng ring wargané sané mentingang ngaruruh artha katimbang éling ring kawitan wénten ring satua cutet Tusing Ulian I Sepi sané nyaritayang indik anak muani sané mawasta I Sepi ngenjutin umah tabuan ring pelinggihé lan ngawinang pelinggihé punika puun. Sindiran punika sida kapanggihin ring kruna puniki: “Déwa ratu tiangé, jlema-jlema dini suba tusing inget ajak kawitan. Makejang pada magedegan. Makejang paliatné ané tegeh-tegeh dogén. Ngalih pipis, ngalih kasugihan. Tusing inget tekén kawitan...” (Tusing Ulian I Sepi, kaca 12). Minab sang pangawi sadurungé nyurat satua cutet puniki sampun naanin manggihin wiadin nyingakin kawéntenané puniki ring masyarakat.
Satua cutet sané nganggén téma tresna inggih punika Bli Kadék. Nyaritayang indik “tiang” sané demen ring tokoh Bli Kadék sakéwanten nénten juari jagi nguningayang kasujatiané. Satua cutet puniki taler kawewehin antuk perjodohan, lan éndingnyané becik pisan lan nénten prasida katarka olih sang pangwacén yéning nénten ngawacen kantos telas satua puniki.
Satua cutet Cucu nguningayang indik anak sané iri, sangkaning tokoh tiang marasa déwékné nénten kauratiang olih dadongnyané lan ngajumang cucuné sané kantun masekolah ring Jawa. Sampi nyaritayang indik sampi sané ngawinang wargané sengsara. Wénten sané padem sangkaning sampi, wénten sané buduh, lan wénten sané ngulah pati. Wayan Lolo nyatuayang indik anak belog sané kauluk-uluk lan kaanggén gaé, sané ngawinang ring panguntat satua nasibnyané Wayan Lolo tragis.
Satua sané kaping untat ring cakepané puniki mamurda Kucit. Rikala ngwacén satua cutet Kucit puniki pacang inget ring Animal Farm-nyané George Orwell sané taler nyaritayang indik kucit sané nglawan manusa, nanging unteng satuannyané mabinayan.
Ring cakepan puniki, pangawi akéh ngambil téma sosial, ngenénin indik pamargin urip sawai-wai ring désa, punika taler setting satuané samian ring désa. Indiké puniki prasida kapanggihin ring satua cutet Tusing Ulian I Sepi, Bli Kadék, Cucu, Sampi, Wayan Lolo, lan Kucit. Satua cutet ring cakepané puniki nuturang ring anak lianan indik napi sané kacingak, kapanggih wiadin napi sané kajalanin olih tokoh “tiang”.
Saking samian satua ring cakepané puniki, pangawi sampun mersidayang nguningang napi sané jagi kauningang majeng ring sang pangwacén, lan wangun basa sané kaanggén saderana pisan. Sané perlu kauratiang malih olih sang pangawi inggih punika, kantun wénten nganggén kruna Indonésia sekadi tapi sané sida kagentosin antuk kruna sakéwala, nanging, miwah sané lianan. (SSB)


No comments