Sawah-Natah

Olih: Kingkingakung
 
"Milky Day" Gagambaran Gatot Indrajati
Sekar jepuné mabulisahan ring natahé. Ngrerengih ngajap tawang. I Angin ngeberang ambunnyané, jenek ring tungtung twas. Lumuté mlekor carang taru jepunné, tekek keret nakes. I Jepun tuara ibuk, mawali ngasih-asih I Lumut. Sedahé sareng matempung, kuning gading warniné. Nanjénang ukudan, rum apanginang. Ring langité, kedis kokokan makeber kelod kauh. Tuun matinggah ring carang binginné. Ring pundukanné, toyané ening. Ngricik mapadu munyin enggungé ngatengkung. I Klipes nyaru-nyaru ngintip, ring batan pantuné wawu tandur nyelag. Jubelé ngidem tengah pundukané, kadi anak matapa ring goané. Natah, sawah, sané tuara gelah. Dija natah, dija sawah?


2016

No comments