Yudha Panik

            Tulisan puniki karyanin titiang gumanti nyawis pitakén dané IDK Raka Kusuma, daweg dané simpang ring pecanggahan titiangé sané lintang. Duk punika dané mapitakén, “Napiké Pak Gdé uning ring Gusti Ngurah Yudha Panik. Yaning uning, caritain tiang indik ka pangawian dané ring sastra Bali Anyar. Taler karyan dané marupa puisi sané mamurda Bali, sané kaloktah pisan ring sajebag jagat Baliné. Kadi napi becik sajak Baliné punika.”
            Gusti Ngurah Yudha Panik, mula sawitran titiang. Patemun titiangé sareng dané dawegé masan partainé dumun. Titiang masikian sareng dané ring Partai Nasional Indonésia (PNI). Titiang dados Ketua LKN ring Buléléng. Ragané ring Propinsi Bali. Dawegé punika ragana ngawangun sanggar sané kawastanin “Nandi Gumarang”, titiang taler maduwé sanggar sané mawasta “Embun Pagi”. Pasawitran titiang sareng ragana sayan leket duaning kasenengan dané pateh ring dademen titiangé inggih punika kesenian ping ajeng kasusastraan Indonésia lan Bali anyar, taler seni suara. Ragana ngawi puisi Indonésia, titiang taler ngawi, turmaning kamuat ring Harian Suluh Marhaén. Yaning pade matemu, sering titiang mabligbagan indik kasusastraan Indonésia lan Bali anyar. Tan lali taler maosang indik drama modéren sané nganggén basa Bali. Malarapan antuk paican kayun dané titiang ngawi drama basa Bali warsa 1963 sané mamurda “Suryak Puyung”. Drama punika kapentasang ring désa-désa. Kénten taler gending Bali anyar sané mamurda “Buah Buni” wantah paican kayun dané daweg titiang sareng rombongan saking Dénpasar kota jagi lunga ka Désa Carang Sari.
            Ragan dané Gusti Ngurah Yudha Panik, saderhana, kukuh ring kayun, lan cita, satia ring sawitra. Pinaka bukti sané jalarin titiang, disampuné warsa 1971 suwé titiang nénten matemu. Tan pasangkan panggihin titiang dané ring Jakarta. Antuk isengé saling gelut titiang. Raris titiang kajamu antuk pangan kinum jantos kalilih titiang. Dawegé punika ragana dados Anggota DPR. Sedek ngajeng titiang matur ring dané sumangdénnya nénten lali ring Bali, duaning daweg punika Jakartané lintang kabinawa. Raris dané masaur antuk baos: “Buin pidan tiang liang, apang liang dini, di tengah-tengah olég tambulilingan, buin pidan tiang sebet, apang sebet dini, katembangin pupuh semarandana, buin pidan tiang mati, apang mati dini, katerang kekawin prihantemen.” Wau usan dané mabaos asapunika, jog ngetél yéh paningalan titiangé antuk kendelé ngalintang, turmaning isengé kadagingin.
            Daweg punika akidik nénten marawat ring manah titiang yan baosé sané kamedalang punika marupa unteng puisin dané sané mamurda “Bali”. Malih pidané disampuné titiang ngawacén puisi Bali anyar, wau makebyah manah titiangé ring baos dané daweg ring Jakarta.
            Indik karyan dané sané marupa puisi mamurda “Bali”, manut panampén, panawang, lan wirasan titiang mula becik, duaning sampun anut ring srana ngwangun puisi inggih punika sakadi: murda, unteng (suksma), suara, baris, lengkara, wirasa, miwah kosa basa.
            Puisi “Bali” punika yadiastu saderhana, nénten makeh nganggé pelambang-pelambang, sakéwanten unteng ipun lintang dalem, ngunggahang rasa asih sayang sang pangawi, ring genah danéné embas, ring tanah Bali Dwipané, kayun-yunang antuk wirama gending, tetabuhan semarpagulingan, kadudut élogan igel olég tambulilingan.
            Kamanah antuk titiang puisi punika sampun mataksu, patut sida kaloktah sajebag jagat Bali, gelis katampén artos ipun olih pangwacén taler idadané sané miarsayang.
            Ngiring sareng-sareng ngwacén antuk kayun ening unteng sajak dané Gusti Ngurah Yudha: buin pidan tiang liang, apang liang dini di tengah-tengah olég tambulilingan, buin pidan tiang sebet, apang tiang sebet dini katembangin pupuh semarandana, buin pidan tiang mati, apang mati dini, katerang kekawin prihantemen.
            Wenginé kapandusang ujan ngaribis. Lawat Gusti Ngurah Yudhané kaampehang anginé nyirsir, kenyemé kagantung ring sunia.

Singaraja, 7 Novémber 2000

3 comments: