Dwaraka

Olih: I Nyoman Agus Sudipta

Gagambaran Olih Supartika


Wénten genah sané kasub pisan santukan kaasrian lan kalistuayuan nyané. Genah puniki kaanggén nglimurang manah nagingin sakancan indria. Nyabran warsa genah puniki stata ramé pisan karauhin tamiu sané makta dolar. Swargadwipa ring marcapada kabaos genah puniki. Genah nyané para Bhatara ngamargiang Yoga Samadhi ngrastiti lan ngwangun taksu anggén nyaga tur negdegang jagat mangda stata trepti lan rahayu. Kramané sami sutindih lan subhakti jagi ngajegang  kalestarian Swargadwipa ring mercapada puniki.
Salantur pamargi Swargadwipa puniki akéh sané ngadotang tur meled pisan mangda sida nué genah irika. Napi malih para tamiu sané rauh makta dolar ngawinang gadang panyingakan sané ngatonang tur ngawinang buta manah sané lobha. Nyabran rahina nyansan akéh sané prasida nué genah tur nangun usaha ring Swargadwipa puniki, ngantos krama sané wénten irika tamis-tamis dados penonton ring genahnyané sané dumun. Akéh sané ngadol mémé/ibu pertiwi (tanah) kaanggén ngulurin indrya lan nagingin manah. Napi malih Linggih (Pura) para Bhatara ngamargiang Yoga Samadhi sampun dados genah ngumpulang dolar (komersialisasi).
Sané mangkin kapireng orti ring Swargadwipa jagi kawéntenang proyék ageng (méga proyék) jagi ngurug pasih (réklamasi). Akéh tatujon sané mamargi nganutin proyék punika. Napi malih krama ring Swargadwipa sampun nénten adung ngeninin pamargin proyék punika. Nyabran rahina akéh krama sané nénten setuju mapupul ngamargiang démo maosang penolakan. Indiké puniki ngantos kapireng ring Indraloka lan Siwaloka. Raris para Bhatara sami ngamargiang paruman jagi ngrereh pamargi sané becik mangda kramané ring Swargadwipa nénten majugjag. Mangda nénten wénten pikobet sané ngawinang ngrered rasa bhakti krama ngantos lali ngamargiang swadharma.
Para Bhatara sané rauh inggih punika Hyang Tri Murti (Brahma, Wisnu, Siwa), Bhatara Indra, Bhatara Baruna lan Bhatara Bayu. Raris ngandika Bhatara Indra “Uduh pakulun titiang ring para Bhatara sami sané sampun prasida rauh iriki, tegarang cingakin para kramané sami sané wénten ring Swargadwipa nyabran rahina majugjag maosang indik jagi ngurug pasih”.
“Wiakti pisan indiké punika, mangda nénten wénten pikobet sané ngawinang ngletuhin pamargin yadnya kramané sami napi malih wau wénten karya Ida Bhatara Turun Kabéh” sapunika pangandika Bhatara Baruna. Hyang Tri Murti wantah meneng mapangenan ngatonang parindikan lan pidabdab para kramané ring Swargadwipa. Bhatara Brahma ngandika “Yéning kadi puniki stata kamargiang olih krama ring Swargadwipa, minab karahayuan lan kasutreptian jagaté doh pisan saking pangaptiné”.
“Patut pisan kadi punika, yéning wantah momo angkara sané stata dados tatujon kramané, minab pidaging yadnyané sané kamargiang nénten mawiguna” Bhatara Wisnu taler maosang. Bhatara Siwa wantah malinggih kadi Siwalingga miragi tur miarsayang babaosan para Bhatarané sami.
“Napi sujatiné patut limbakang utawi margiang pinaka pangenten tur matuéling ring kramané sami,” kadi punika wacanan Bhatara Bayu. Raris Bhatara Baruna nyaurin, “Icénin manten ujan angin ngalilus, titiang taler jagi nedunang yéh pasih pinaka banjir rob, sapunapi?” Mirengang wacana punika Bhatara Wisnu mapinunas, “Uduh, Hyang Bhatara Baruna sareng Bhatara Bayu, lugrayang titiang mapinunas sampunang kadi punika kamargiang, titiang kantun tresna lan asih ring krama Swargadwipa sané kantun subhakti tur teleb ngmargiang yadnya.”
Bhatara Brahma taler mapinunas “Nawegang Bhatara Baruna lan Bhatara Bayu sampunang dumun ngamargiang kadi punika, yéning akéh krama lan sarwa prani sané padem, pastika titiang méweh pisan jagi ngutpeti malih.” Mirengang pinunas kadi punika Bhatara Baruna lan Bhatara Bayu wantah bengong nénten nué papineh malih napi sané sujatiné patut margiang anggén matuinget sareng mapengéling ring krama sami ring Swargadwipa sané sampun keni pengaruh matérialisme lan kapitalisme
Wiakti pisan ring aab jagat kadi mangkin, krama ring Swargadwipa akéhan sampun keni iusan jagat globalisasi. Papineh sané becik madasar ring sastra agama akéhan sampun kakutang, tutur sampun luntur, para déwa pun ngaléwa, widhi sampun magedi, sakadi punika wacanané sané stata kapireng. Parilaksana momo angkara stata kamargiang, napi malih rasa paras-paros, pakedék pakenyum, sagilik saguluk salunglung sabayantaka sampun tamis-tamis ical. Rasa manyama braya sampun nyansan ngreredang, tur pamuput sakancan pikobet sané mangkin wantah masiat, masétsét lan saling matiang. Pidabdab sané dumun kaanggén muputang sakancan pikobet antuk marembug, madharma tula lan negak masila ngarereh papineh sané ning nirmala sampun pakpak kala.
Ngatonang parindikan kawéntenan krama ring Swargadwipa wantah kadi punika, raris Bhatara Siwa ngandika, “Inggih Bhatara sinareng sami sané sampun presida rauh iriki, titiang nunas yéning wantah parilaksanan krama sinareng sami ring Swargadwipa sampun nénten dados becikang malih, lugrayang Titiang ngamargiang swadharma jagi mralina indiké punika.” Para Bhatara sami makesyab miragi babaosan Bhatara Siwa kadi punika. Bhatara Wisnu raris matakén, “Napi mawinan Bhatara Siwa mabaosan kadi punika??” Bhatara Siwa ngamedalang kenyung manis saha nyaurin, “Inggih Bhatara Wisnu patut pisan pitakén druwéné, yéning punika wantah pituduhing Widhi, sekadi kerajaan Dwaraka sané kelem antuk toya ageng santukan pikobet sané wénten irika wantah masiat sareng sametonnyané napi puniki presida katambakin?” Asapunika babaosan Bhatara Siwa sané ngawinang Bhatara sinareng sami bengong. Wantah yukti pisan kadi punika sané wénten ring daging Itihasa Mahabharata indik kawéntenan kerajaan Dwaraka sané kelem santukan para warga Wresni keturanan Sri Krsna samian masiat lan saling pademang olih sametonnyané. Kerajaan Dwaraka sané kadruwénang olih Sri Krsna Awatara Bhatara Wisnu pamuput nyané kelem ring tengahing segara. Minab kadi punika sané jagi katerima olih krama ring Swargadwipa yéning kantun majugjag maosin indik proyék ngurug pasih (réklamasi). Napi malih pamargin proyék puniki ngantos ngametuang pikobet nénten wénten pamuputné antuk rasa paras-paros kadasarin manyama braya, pastika Swargadwipa punika jagi kelem kadi Dwaraka ring segara.No comments