Basa Bali Modérn

Suud ningehang pengumuman uli dosénné, Wayan Suka laut mulih ngojog kosanné. Tusing cara timpal-timpalné ané lénan liunan nu nongos di kampus. Ada ané ngojog kantin, ada masih ané negak nutur-nutur di parkiran krana lakar makelo sing katemu ulian liburan seméster. Makejang mahasiswané marasa lega krana suba suud nyalanin ujian seméster lan lakar maan ngasanin libur. Yadiapin ada ané maan nilai ujian cenik, nanging ento sing bas ngawinang kenehné sebet. Liburé ané lakar teka nyidaang ngalahang rasa kuciwa maan nilai ujian ané cenik ento. Tusing ja murid SD kanti SMA dogén ané demen ngasanin libur seméster, sujatinné mahasiswa masih demen yén maan libur, krana maan malali maliang-liang, tusing buin ruet-ruet makeneh malajah wiadin ngaé tugas-tugas uli doséné.
Wayan Suka ané mara seméster telu jurusan Basa lan Sastra Bali masih marasa liang pesan. Ada suba duang bulan tusing maan mulih ka désanné krana itep kuliah uli senin kanti sabtu, tugas-tugas kampusné masih madugdug. Jani disubané suud ujian lan lakar maan liburan seméster, Wayan Suka lakar nglimurang keneh di désanné. Neked di kos, Wayan Suka lantas mersihang kamarné, ngampilang buku lan prabot-prabot ané lénan satondén kalahina mulih ka kampung. Sing engsap kamar mandi ané ada di tengah kamar kosné masih bersihanga. Di subané kedas lantas isinina kapur barus. Peluh pidit Wayan Suka suud makedas-kedas lantas ia mabahan a kejep di kasurné.
Tusing karasa matanainé suba ngancan séndéh kauh, kéto masih peluh di awakné suba tuh, Wayan Suka lantas ngojog kamar mandi mandus ngilangang bon peluh di awakné. Disubané suud maganti panganggo lan barang-barang ané lakar abana mulih suba makejang celepanga ka tas gandongné, Wayan Suka lantas mapamit tekén tuan rumahné nyambatang mulih kampung, liburan a minggu.
Pajalan motorné gasir uli kosanné nuju jalan bay pass. Neked di Kota Semarapura, Wayan Suka singgah ka swalayan meliang adinné buku lan jaja anggona gapgapan apang adinné demen. Peken Senggol masih tusing engsap singgahina krana makelo suba sing nyicipin jukut srombotan. Ia meli telung bungkus, a bungkus lakar daara padidi, buin duang bungkus lakar baanga mémé bapanné. Adinné tusing belianga krana uli pidan mula sing pati demen tekén jukut srombotan, yén baanga bakso mara ja demen pesan.
Sawetara jam lima sanja, Wayan Suka suba neked di jumahné. Dapetanga tuah ada adinné, Madé Bagia ané sedek nyiam bunga lan bonsai ané marérod mawadah pot di natahné.
"Padidi jumah Dé? Bapak ajak mémé kija?" Wayan Suka nakonin adinné laut ngenjuhin gapgapan.
"Ae wi, i bapak ajak i mémé nu di uma," Madé Bagia nyemakin gapgapan belinné.
"Oooh tumbén kali jani tondén teka?"
"Mara sajan ka uma wi. Tunian nu ngayah di Pura Dalem, buin petang dina kayang Buda Wagé Menailé piodalan."
"Yé saja, kabenengan wi liburan seméster, dadiné maan masih ngayah lan ngaturang pangubakti."
"Mumpung libur, ajak naé masih tiang malali ka kota wi!"
"Nah gaé cenik to. Pejang naé malu bukuné ka kamar, srombotané aba ka paon lantas gaénang jep wi kopi!"
"Béh adi kéné gén oléh-oléhé bli, sing misi bakso?"
"Kanggoang monto malu, bekel winé suba telah. Kapahin meli bakso, apang sing nyugihang anak dauh tukad gen. Sig nyama Baliné kanggoang mabelanja!"
"Anak Bali jani suba liu ngadep bakso Wi. Apa buin bakso babi, jeg jaen gati."
Belinné mendep sing masaut, lantas Madé Bagia neluduh majalan ka kamarné mejang buku gapgapan belinné, lantas ka paon ngaba serombotan lan ngaénang belinné kopi. Wayan Suka ngojog kamarné. Disubané mejang tasné lantas ngidupang MP3 lagu Bali cara janiné. Genyir-genyir batisné negak di ampik kamarné. Kesiran anginé aris katimpalin kopi ané gaénanga tekén adinné ngaénang kenehné Wayan Suka lega pesan. Palajahan lan tugas-tugas kampus i maluan ané ngaé kenehné ruet prajani ilang. Ajaka adinné bareng-bareng magending nuutang lagu-lagu di MP3né.
Sedeng demena magending-gending, sing taunina bapanné suba teka uli uma natad sela sawi telung bulih.
"Tuni suba mulih Yan?"
"Mara sajan neked Pak. Né kopiné tondén telah baan nyiup. Men i mémé dija pak, adi sing barengan mulih?"
"Méméné nu singgah ka warung ngadep bunga, mara maan ngalap a kampil. Suba paek rahinané nyén nawang nyak maal ajinné."
"Yén di kota sesai maal ajin bungané pak."
"Ae mancan ngaba ka kota, tondén nelahang waktu, tondén nelahang béa meli bénsin buin. Kanggoang dini adep kuala ada ngentugin pamelin daarang nasi. Men kénkén di kampus Yan, suba suud ujian seméster?"
"Oooh saja masih. Suba pak, uli mani suba liburan."
"Nyak luung nilainé?"
"Nah sing ja bes luung, sing bas jelék masih. Sedeng-sedeng dogen pak."
"Nah selagang naé buin malajah, apang sing pocol kuliah ka kota! Men ada prabéa kampus ané nunggak tondén mabayah? Bas makelo Wayan sing maan mulih nagih bekel, sibuk pesan jadwal kuliahé Yan?"
"Nah Pak. Unduk prabéa kuliah semésteré né suba lunas pak, sing ada ané nunggak. Aa jadwal kuliahé nu patuh cara dugas seméster I lan II, uli senin kanti sabtu. Kéto masih tugas-tugas uli para doséné liu sajan. Yadiapin kéto tiang maan masih masambilan magaé nyaga kontér hp. Nah ada masih anggo ngentugin prabéa kuliah lan kaperluan sadina-dina."
"Oooh pantesan makelo Wayan sing maan mulih. Men Koné kuliah nyemak jurusan Basa lan Sastra Bali, jani adi soléh dingehang bapak lagu-lagu ané setél Wayan ento. Jeg madukan, ento lagu Bali apa lagu Indonésia?"
"Né lagu Bali pak. Men ibi puané bapak sing taén ningeh di radio wiadin di tipiné?"
"Taén ja taén, nanging ento lagu ngusak-ngusak basa Baliné mani puan Yan. Sing ajeg Bali ento adanné. Sing ja pocol Wayan kuliah Basa Bali, jani tau-tau mulih ngajahin adiné ningehang lagu Bali ané macampu-campur buka kéto? Benehné ajahin naé adiné basa bali ané beneh, ané melah. Yén dot ningehang wiadin magending Bali, setél lagu-lagu Bali kuna cara lagu-laguné Anak Agung Cakra, ané seken-seken makejang nganggo basa Bali. Yén sing kéto, pupuh, kidung, wiadin kakawin tembangang. Sing ja kéné ngmaang conto ané tidong-tidong. Usak dadiné basa Baliné ulian lagu Bali ané macampur-campur kéné, buin nganggo basa Bali, buin misi basa Indonésia. Lagu basa apa men ento adanné?"
"Yén cara sastra Baliné pak, ada sastra Bali kuna/tradisional, ada masih sastra Bali anyar/modérn. Yén cara tiangé, laguné ené nganggo basa Bali modérn pak, basa bali muda-mudi cara janiné ané macampur-campur."
"Suba ja kéto, adi sing nganggo basa Bali tulén? Sing ja usak basa Bali i raga kacampurin basa lénan Yan."
"Sujatinné apa dogénan bisa usak pak, ané penting dueg nyampur sinah luung dadinné. Yén bas terus ané tulén dogén pasti suba lakar enggal emed, sing kéto Dé?" Wayan Suka nakonin adinné ané uli tuni bengong ningalin ajaka dué ijek marebat.
"Ae Wi, cara madaaré. Yén sesai naar nasi tulén dogén sing misi daarangné ané magenepan macampur-campur pasti emed. Cara jukut srombotan gapgapan beliné ento, magenepan misi. Kecambah, buah kacang, tuung, kacang goreng, basa kacang, nyuh macampur-campur jeg jaen. Lawar, gado-gado muah dedaaran ané lénan liu macampur-campur yén suba ja dueg ngolah pasti jaan. Hehehe..."
"Aaah cai Dé, yé suba ja baang ngitungang dedaaran jeg nomer satu, nanging beneh masih. Cara laguné ené, ané ngaé jeg dueg nyampur basa Bali lan basa Indonésia nyak adung malilit, jeg luung ja dingehang. Ento makada yowanané jani liu demen tekén lagu-lagu cara kéné krana enggal ngresep buina luung masih dingehang."
"Saja ja keto Yan, Dé, luung ja dingehang nanging laguné ento sing ja lakar ngaé usak basa Baliné?"
"Nah yén sabatak anggo iburan, anggo maliang-liang dumadak ja sing kanti ngaé usak basa Baliné pak, apa buin i raga suba ngelah anggah-ungguhing basa Bali. Yén anggo formal tetep apang nganggo basa Bali ané beneh."
"Bapak nak jejeh Yan. Pocol nyén cai kuliah, apa buin jurusan basa Bali. Tau-tau basa Balin ceningé macampur-campur cara di laguné ento."
"Bapak sing perlu jejeh, ada istilah campur kodé adanné to pak. Campuran basa, basa Bali ajak basa Indonésia, basa Bali ajak Basa Inggris, muah campuran basa ané lénan. Jaman suba ngancan modérn pak, baang masih basa Baliné nglimbak apang modérn gigis. Yén cerik-ceriké terus ajahin basa Bali alus, basa Bali ané wayah-wayah, sinah cerik-ceriké marasa jejeh tekén basa Bali. Kéto masih, sing makejang basa Indonésiané ada basa Balinné"
"Oooh kéto Yan. Nah Bapak mabesen dumadak Wayan seken-seken kuliah, seken-seken jemet malajahin basa Bali ané beneh. Mani puan apang sing kelem basa Baliné!"
"Nah pak. Sujatinné basa Bali ento sing ja lakar luntur, sing kelem, sing kajejehin baan murid-muridé yén uli cerik nyak ajahina mabasa Bali di jumahné baan mémé bapanné."
Guminé ngancan remrem, kedis sesapiné pasliwer nuju sebunné. 
"Ayo goyang dumang
Biar hati senang
Pikiranpun tenang
Galau jadi hilang
Ayo goyang dumang
Biar hati senang
Semua masalah jadi hilang..." Nada dering uli hp bapakné ngrérénang pablibagané sanjané ento.
"Béh i bapak ngorahang ajeg Bali, jejeh Basa Baliné usak lan kelem, tau-tau raganné nganggo nada dering lagu dangdutbdauh tukad," Wayan Suka ngrenggeng di kenehné padidi.
"Om Suastiastu, kénkén Luh?"
"Ajin bungané luung jani bli, lumayan jani maan maadepan. Apa men bli anggo daarang nasi binjep, capcai apa saté?"
"Eda meli apa-apa Luh, enggalang mulih! Né I Wayan teka suba magapgapan jukut serombotan."Badung, 17 Juni 2016


No comments