Angen-angen Embasnyané Kritikus Sastra Bali Modéren

Sumber Gagambaran
Olih: I Putu Supartika

I raga sareng sami pastika mapengapti sumangdané sastra Bali modéren punika sayan nglimbak, sayan akéh sané ngwacén, lan sané ngawi taler sayan akéh, lan sané pinih utama, rikala sastra Bali punika sampun nglimbak, ipun nénten kélangan kualitas. Yadiastun sastra Bali modéren punika sampun nglimbak sané kacirinin antuk akéhnyané pangawi sané embas, akéh kakawian-kakawian sané medal ring koran, majalah utawi kacitak dados cakepan, nanging sampunang lali, nglimbaknyané sastra Bali modéren punika taler kacirinin antuk nincapnyané kualitas saking kakawian sastra Bali modéren sané kaasilang.
Yén maosang indik sastra Bali modéren ring kahanané mangkin, sayuwakti sampun nglimbak yéning kacingak saking pangawiné, lan kakawian sané kamedalang. Ring koran utawi majalah, ngaminggu pacang kapanggihin kakawian marupa satua cutet, puisi miwah ésai mabasa Bali. Lan lianan ring punika, ring internét lan média sosial sakadi facebook (pésbuk—ngambil istilah saking murdan satua cutet kakawian Madé Suar-Timuhun) taler akéh kapanggihin kakawian sané kawedar olih para pangawi wiadin kramané sané seneng ring sastra Bali modéren lan cakepan sastra Bali modéren taler sampun akéh sané kawedar. Nyingakin kawéntenané punika, minab i raga sané meneng ring Bali sampun marasa lega, liang, girang duwaning sastra Bali modéren punika durung ical, durung punah. Sakéwanten, rikala sastra Bali modéren punika sampun nglimbak, wéntenké sané nguratiang indik kualitasnyané? Napiké nglimbaknyané sastra Bali modéren punika wantah kacingak saking kuantitas kémanten?
Sastra Bali modéren sané wénten mangkin, wantah sastra tanpa kritik, sastra sané mamargi antar lan nénten wénten sané nguratiang (ngritik). Sang sané ngawi wantah ngamedalang daging kenehnyané manados kakawian. Nyabran dina ipun ngawi, ngawi lan ngawi, raris kakawian punika kakirim ka koran utawi kakirim ka penerbit. Lan rikalané kawedar utawi terbit ring koran kakawian punika rauh ring sang pangwacén. Sang pangwacén wantah ngwacén lan wénten taler sané ngebitin kémanten, lan rikala kacunduk sareng sang pangawi ipun masocapan: bih masuk koran nyamané jani, bagus! Suba nerbitang buku, wayah! Lanturang! Indiké punika nyumbungang pisan sakéwanten ngamatiang. Sang pangawi liang, duaning kakawianipuné prasida kawedar, kasumbungang lan kawacén olih anak lianan, lan sangkaning unduké punika ipun pacang makekawian, makekawian lan punika salanturnyané sumangdané sering kakawiannyané kawedar ring koran utawi prasida sering ngamedalang cakepan, lan kantos kasengguh: pangawi produktif. Sakéwanten, rikala sang pangawi punika iteh makekawian, lan sang pangwacén taler iteh masocapan: hébat, wayah, lan sané lianan, siraké sané peduli ring kualitas kakawian sané kaasilang olih sang pangawi? Sira? Nénten wénten. Sang pangwacén wantah dados pangwacén, lan sang pangawi wantah dados pangawi kémanten.
Yéning asapunika kawéntenané, sampun jantenké sastra Bali modéren punika nglimbak? Sampun, sakéwanten yéning kacingakin saking kuantitasnyané, sakéwanten yéning kacingak saking kualitas, nénten wénten sané uning.
Sangkaning unduké puniki, medal saking manah titiangé néwék, titiang dot wénten kritikus sastra Bali modéren sané embas. Yén pangawi anyar sané embas nyansan ngakéhang nénten kenapi. Becik, sastra Bali modéren pacang semarak, nanging lianan ring pangawi anyar, sumangdané wénten kritikus sastra Bali modéren taler sané embas. Sumangdané sastra Bali modéren puniki nénten ja sakadi jangan kirangan tasik. Lianan ring punika para pangawiné taler uning perkembangan kakawian duwéné, lan i raga sareng sami taler uning sapunapi kualitas sastra Bali modéren dinané mangkin. Mangda sampunang sastra Bali modéren puniki manados “krupuk” (sakadi istilah pangawi sénior Gdé Aryantha Soéthama ring silih sinunggil ésai danéné).
Dumadak ja pangaptin tiangé punika nénten ja dados pangapti puyung krana tiang kantun pésimis ring unduké puniki (embasnyané kritikus sastra Bali modéren).  Napimalih i raga sareng sami sampun uning ring Bali kantun kentel kagamel budaya: lek. Lek ngritik anak lianan, takut marebat sareng anak lianan (pangawi sastra Bali modéren) duwaning takut sané kakritik punika brangti. Punika taler sang sané kakritik durung janten pacang nerima kritikan punika krana ipun nénten biasa kakritik lan panadosné wantah biuta lan nganggep sang sané ngritik punika: maduwegan utawi nasikin segara, napimalih yéning sané ngritik punika yusané kantun ngudanan. Sampun janten indik pangawi sané brangti duwaning kakawiannyané kakritik nénten ja kaarepang. Lan sané kaarepang wantah sang sané ngritik sumangdané jakti-jakti ngritik kaiwangan utawi kakirangan kakawian pangawi sané kakritik, punika taler sang sané kakritik nerima kritikan punika pinaka paplajahan sumangdané sayan nincapang kualitas kakawian dané lan sastra Bali modéren punika prasida nglimbak lan maduwé kualitas becik.
Yén yaktiké angen-angen utawi pangaptiné sumangdané wénten embas kritikus sastra Bali modéren sakadi sané wénten ring sastra Indonésia wiadin sastra lianan, sinah i raga sareng sami pacang uning utawi nyansan uning lan galang indik kawéntenan sastra Bali modéren puniki. Nglimbak kuantitasnyané napike sampun kasarengin antuk nglimbak kualitasnyané, napi durung. Lan i raga nénten ja pacang sakadi anak sané rauh ka genahé anyar sané durung polih kalalinin padidian nénten uning kija-laku.
Indik nénten wéntennyané kritikus sastra Bali modéren puniki taler kanikayang olih IDK Raka Kusuma, pangawi sastra Bali modéren senior, rikala titiang rauh ring BTN dané. Rikala punika dané nganikayang yéning sastra Bali modéren puniki wantah sastra tanpa kritik duwaning nénten wénten kritikus sastra Bali modéren. Dané taler ngawewehin, yadiastun dumun wénten sané naanin ngritik kakawian sastra Bali modéren, nanging nika wantah kasak-kusuk ring sisi lan nénten ja ngantos kaangkat, sané ngawinang unduké punika sakadi tutur ring genah patuakan.
Punika taler rikala titiang rawuh ring acara bincang buku puisi Doa Bulan untuk Pungguk kakawian Nuryana Asmaudi SA ring rumah Belajar Komunitas Mahima Singaraja, penyair lan pangawi Madé Adnyana Olé taler nganikayang indik sané pateh sakadi sané kanikayang olih IDK Raka Kusuma. Rikala titiang polih mabligbagan sareng Madé Adnyana Olé, dané nganikayang kritikus sastra dinané mangkin sampun mati, lan sausan nganikayang indiké punika dané raris nyeletuk sakadi puniki: ané paling jelék nasibné tuah sastra Bali modéren, krana tusing ngelah kritikus sastra nang abesik. Titiang wantah kedék rikala Madé Adnyana Olé nyeletuk sakadi punika, krana titiang uning napi sané kaucap punika wantah jakti-jakti kawéntenannyané lan méweh pacang nungkasin.
Sastra Bali modéren mangkin sanget-sanget ngarepang kritikus sumangdané sastra Bali modéren puniki boya ja dados produsén kakawian mabasa Bali sané nénten maduwé kontrol utawi ring statistik kabaos kontrol kualitas. Yén kantos mangkin durung wénten embas kritikus, minimal sang sané ngwacén mangda dados pangwacén sané cerdas lan kritis, boya ja pangwacén sané nyumbungang kakawian utawi pangawiné antuk raos puyung, napimalih kantos nyumbungang pengawiné sadurungé polih ngwacén kakawian pangawi sané kasumbungang punika. 


Singaraja, Oktober 2016

No comments