Surya Téja Kembar

Olih: Raka Sukmadi
Ida cokorda madé dénpasar
Ida padanda madé Sidemen
Prabu lan wiku atatekén sastra
Ngulik aksara ngulati lengkara
Paras paros sarpanaya
Tios linggih beda lungguh
Nanging tunggal hrédaya
Nemuang suéca lan bakti
Ngardi rahayu badung ugi
Sang wiku nata raja rsi
Sarahina nyurya sewana
Ngaptiang jagaté galang
Ngeripta lelepihan
Nganutin rasa sasmita
Saking telenging  ati
Wantah kasusilaning budi
Sida ngentasin segara sanghara
Tur selampah laku
Guna dusun
Nandurin karang awak
Sang kalih saksat téja kembar
Nyunarin badung ugi pulina bali
Tios wangsa beda pamargi
Macepuk ngerahayuang gumi
Nitya puja ring hyang aji
Tan sida pasah ring sajeroning caritta
Pinaka suluh patut tulad
Waluya sekar wangi
Tan kalayuan, salantang  pamargi
Salampah urip


Wrespati umanis matal 2012

No comments