SIM

Olih: Pandé Kadék Juliana
"Aduhh... aduhhh... sakit Nang.. batis icangé sakit.. gigisang ngebeg! Aduhhh...."
"Nahh.. taanang bedik sakitné, né nu sesin nanang baan yéh anget. Wudné mara jangin pil tetra duang bungkul. Pang nyak kering tatuné..! Mara amoné?! Nak upah adané..!"
Suba aminggu I Wayan Méngong gelur-gelur naenang sakit entudné ané lodoh masaban di aspalé sawiréh ulung negakin sepeda motor. Motor baru lagutan baan ngrédit Nang Tegteg di déler, mapan pianak ipuné, I Méngong suba ambul-ambul uling abulan nagih apang belianga sepeda motor baru, buina apang motor Satria FU tuunan terbaru. Yén sing belianga, ipun sing nyak masuk buin turmaning nagih nektek adegan balé danginé. 
Baan sayang Nang Tegteg tekén pianakné semata wayang, belianga baan Nang Tegteg sakancan tagiha kin I Méngong, "To mara motor, kadirasa mobil tagiha kar beliang. Panak aukud, nyén buin kar tohin," kéto papinehné Nang Tegteg. 
I Méngong sujatiné yen aliang di umur, kondén antes ngaba motor. SIM kondén ngelah, apa buin ia nu SMP kelas VIII. Nanging gedé bayuné Nang Tegteg meliang pianak ipuné motor baan sayang kin pianak. Sampi a akit dadi DP satria FU, pitungatus séket tali bulanané kenéna kredit petang tiban. 
Jani, motoré di kantor polisi nyag ringsek enu matahan mapan kecelakaan di jalan ulian kebut-kebutan anak di bawah umur, tusing ngaba surat-surat lengkap. 
"Nang, motor icangé éngkén? Ija jani? Hiks..hiks.."
"Nahh... da to kenehanga malu, né cai pang seger malu. Motor uba aman di kantor polisi. Bin mani kar tebus nanang, aba ke déler buin pang benaina!"
"Nyag motor cange nang?"
"Nu adénan motor nyag, ketimbang cai né nyag Yan..!" 
"Béh Nanangné aéng bana mélanin panak, suba karuan ye nu cenik konden antes ngaba motor, baang bli ngaba motor. Gerang-gerung lantas di jalané sing karuan. Matabrakan lantas cra janiné? Nyén kar pelihang? Kadén tiang suba nombaang bli da bes sanget nuutin kitan panak. Kéné suba dadiné jani toh.., aget I Méngong tuah babak kelét-kelét dogén! Né kéné-kéné suba dadi peplajahan iraga tua pang sing bes nuutin kitan panak!" 
Mén I Luh, méméné I Méngong uyut kapejeng-pejeng nepukin kurenané sing pedih nang abedik ajak pianakné ané ulung ulian matrék-trékan di baypass ajak timpal-timpalné. Nang Tegteg tuah ja kenyem-kenyem dogén ningeh munyin kurenané. 
"Nahh.. jani suba suud cening melapan awaké, tatuné masih suba maubadin. Jani sirepang malu awaké, nanang nyemakang cai nasi malu. Da malu anggona majalan batisé pang sing tatuné di entudé banteh. Nyanan berung ngajak nanah dadiné nyen! Sakitan kin ené yen kanti banteh!".
Suud mreténin pianakné, Nang Tegteg laut pesu uling kamarné I Méngong tur ngojog kurenané di paon. 
"Luh.. mani-manian da bena ngomong kéto diaep panaké. Apang tusing mental iané terganggu. Suba sakit masak bli buin nguyut ia ulian ulungné?! Sing beneh kéto! Nyanan adéng-adéngin bena ngorin disubané ia segeran nang abedik. Pang da buka ulungé buin teteh jan, suba ia sakit buin baang munyi. Sinah sing nyusup tuturé! Jani wadahang panaké nasi.. pang nyidang minum obat ia."
"Nahh.. kanggo ba pabeneh beliné dogén! Panak sing ngelah SIM masih baang ngaba motor! Kéné ba penadiné..! Men bin pidan kar jemak motoré?"
"Né suba bli jani kar ka kantor polisi nebus motoré. Kar aba ka déler mlu binsep mumpung nu geransiné, nyen nawang maan tanggungan."
"Satondén luas madaar naké malu bli..! Tiang kar ngaenang banten pangulap pianaké malu, mirib ulian kondén maulapan makelo dadiné ia seger. Suba aminggu to tatune di batisné Sing uas-uas masih".
"Nah, mu jalanang malu swadarmané, apa ja patutné itep-itepang malu jumah. Né suud madaar bli lakar manjus malu".
Suud manjus, maséh tur mabakti di sanggah, Nang Tegteg laut luas ka kantor polisi ngurusang administrasi pianakné tur nebus motor di kantor polisi. 
"Om Swastyastu pak polisi, tiang jagi ngurus administrasi motor pianak tiangé pak".
"Om Swastyastu, inggih meriki dumun pak. Melinggih dumun! Atas nama sira niki berkas motoré ngih?"
"I Gdé Bagus Sudharma Tegteg Arimbawa pak..!" 
"Mihh.. lantang adan paké, men panggilané sira niki?"
"Tiang nang Tegteg pak, héhéhéhéhé..."
"Ohh.. nang Tegteg," pak polisi sada kenyem-kenyem. 
"Niki motor bapak sampun bisa diambil, sakémaon naur administrasi pitungatus tali pak."
"Mihh dados akéh pak?"
"Nah, niki keni rincian tilang pelanggaran kebut-kebutan di jalan, ten nganggén helm, surat-surat motor ten wenten, SIM ten makta, DK palsu, lan penebusan motor."
"Ten dados tawah bayarané pak? Limangatus tali napi?" 
"Kadén pak mablanja di warung niki? Hahahaha... Nak sampun prosedurné amunika pak! Boya ja polisé ngalih gaé! Denda sesuai dengan jumlah kesalahan niki. Yen pak dot pang ten keni denda, ampunang melakukan kesalahan. Ten ampun keni napi ^_^. Niki motor patutné ten dados pesu ke jalan ndén pak!"
"Men yen ten dados pesu, ngudyang tiang meli motor pak? Masak anggén tiang betara, ada banten-bantenina doén jak somah tiangé jumah!"
"Salah tampi Nang Tegteg niki! Hahaha..!"
"Jeg pragat kedék doén pak polisi niki..! Yen tiang iwang nikain naé pak.."
"Maksudné, motor nanangé puniki kondén dadi pesu sawiréh STNK jak DK-né kondén pesu. Yen suba ada STNK jak DK, dadi suba aba pesu melali nyen kija keneh nang Tegtegé ditu! Kéto.., buina yen ngaba pesu, né ngaba motoré patut ngelah SIM, Surat Izin Mengemudi! To pianak nanangé I Wayan Méngong kondén ngelah SIM suba nyemak motor, menyalahi aturan adané to! Sangkala da makesiab kena denda!"
"Ampura pak polisi, adan pianak tiangé kirang lengkap bapak nyambat! I Wayan Méngong Arimbawa Putra lengkapnyané pak.."
"Hahahahahaha... ngihh.. ngih.. nang, kuang bindik nyambat sing ja kénkén..!"
"Men.. mangkin bayah tiang niki pak polisi?" 
"Ten, bin abulang nang Tegteg! Hahaha..., yén mangkin kar ambil motoré, mangkin naurné! Hahaha.. Nanang... nanang..!" 
"Ohh kénten.. ngih.. ngih.. pak.. niki jinahné..," Nang Tegteg nyeraang pipis tur buin matakon ajak pak polisi. 
"Pak Polisi, niki indik SIM, pianak tiangé ten dados rerehang SIM mangkin pak? Pang ten keni tilang malih ring marginé ungkuran?"
"Puniki ngih Nang Tegteg! Indik SIM nika umur anak minimal sampun 17 tahun utawi sampun ngeranjing SMA. Sampun madué KTP wawu ngarereh SIM. Niki okan nanangé wawu SMP kelas VIII, masak ampun rerehang SIM? Melanggar aturan dadosné nika".
"Santukan awak pianak titiangé kan sampun cra SMA nika pak, nak longsog. Masak ten dados pak polisi? Ngihh.. akuda ja patutné keni kar bayah tiang pak.. limangatus tali bani tiang mayah pak, mohon kebijaksanaannya pak polisi!"
"Nang.. niki nak sampun aturan! Ten dados ngawag-ngawag aturan nika dibijaksanai.. yen dadi ketwang, mara lekad panak nanangé kar gaénang tiang SIM!! Niki sampun aturan, da buin aturané atur-atura!"
"Béhh.. bapak ada-ada doén..! Ten ja mara lekad sampun tunasang tiang SIM, men pang ten keni tilang malih pianak tiangé kepungkuran toh.."
"Nang.. mangkin nanang harus sabar, antos pianaké SMA malu, mara aliang SIM. Né ba ulian nang sepanan ngemaang panak ngilut gas, sangkalanga kecelakaan buka I Méngongé ené! Nang tegarang da baanga malu nyemak motor?! Sing buka jani tepuk unduké! Berarti kuang nanang niki urati kin pianak. Patut bisa iraga nuturin. Kéto nang..!"
"Men dari pada balé tiangé tekteka ulian ten bliang motor, adénan sampun bliang tiang pak!"
"To suba jejeh kalah balé, nyawa pianaké das melayang percuma! Hahaha...."
"Yéhh.. saja ooo....?!! Béhh.. pelih iraga dadi nak tua sajan...! Béhh.. béhh....."


Redité, 4 Agustus 2013 02:20 wita (PKJ)NB: Satua cutet puniki kaambil saking blog SuthaAbimanyu.

No comments