Wayang

Olih: Ida Bagus Gdé Parwita
"Dharmaswami" Gagambaran Ketut Madra

Wenginé awor ring sunaran langité
ngaléncok ngukuhang akasa miwah pertiwiné
mancut kayuné uleng nincapang pemargi
ngurip sahananing wisésa antuk tatwa waskita
minab sang wiku utawi sang ksatria sané kauduhang rawuh
ngasorang meseh manut wilangannyané.

Urip jagaté wantah suryané nyunarin
nabdab rahina miwah wengi nututin carita
sang dalang nagingin antuk gagonjak miwah pitutur
kabawos tresna katuwut sareng sami
anggé pamucuk kala ngamarginin pati uripé
pradé sampun jangkep wilangané
rawuh pangrubédané
macampuh tungkas kayuné
nulak tatujon.

Wisésané sangkaning kukuh
ngukuhang patinget antuk pituduh dalang
gagendéran ngarumrum sang sedek lali ring pengapti
antuk sasolahan jagaté negul wenginé
ngeseng antuk panah wisésa
keliré putih sami kalikub rah
segarané osah ngedohang kelaib
katibakin caciri nungkulang para ratu
pamuwus muputang
ngutang sané kawon antuk tangis
miwah suryak lan pakrimik

sadurung aripé puput rawuh ring kayun.


No comments