Pamargin Urip ring Lampu Stopan

"Pengamen Seasen Dua" Gagamaran Zaenal Abidin

Ring lampu stopan urip punika mamargi.
Sang sané makta palinggihan rikala pacang mamargi ka sekolah, ka kantor utawi pacang malancaran pastika naanin ngliwatin lampu stopan yadiastun nénten ja sué, kirang langkung pitung dasa detik. Napimalih ring sang sané meneng utawi nuju ka kota. Nanging wénten sané nadosang lampu stopan punika genah ngaruruh urip utawi nyalanin urip. Siraké sané ngaruruh utawi nglantingang urip ring lampu stopan?
Sané kapertama, wénten dagang acung. Titiang naanin manggihin wénten dagang acung sané nanjaang dagangané ring lampu stopan. Rikala lampu stopan (lampu mérah) punika ngendih, dagang acung punika tedun ka marginé sambil nanjaang daganganipuné. Ipun maakin wargané sané makta palinggihan sepéda montor utawi mobil sambil matanja: kacang-kacang, minuman, permén, rokok. Lianan ring nanjaang soroh ajengan utawi lanjaran, wénten taler anak sané nanjaang koran utawi kerajinan lan aksésoris sakadi gantungan kunci.
Sané kaping kalih wantah pengamén. Indiké puniki, idadané pastika sampun uning krana idadané pastika naanin manggihin ring lampu stopan sané entasin idadané utawi ring tipi. Mamodal gitar utawi botol sané madaging batu, utawi tamborin, utawi kécrékan sané malakar aji tekep botol, pengamén punika pacang nembangang tembang sané kakaryanin utawi tembang-tembang sané hits saking band utawi penyanyi dademenané. Saking ngamén punika, ipun pacang polih jinah saking sang sané olas sané masandekan rikala lampu stopan punika ngendih.
Sané kaping tiga wantah copét, jambrét utawi bajing loncat. Ring tipi utawi koran sampun sering munggah, yéning wénten copét utawi jambrét sané ngawinang wargané resah. Lan silih sinunggil genah copét, jambrét, utawi bajing loncat nyalanang gaginané sané nénten becik punika wantah lampu stopan. Rikala lampu stopan ngendih lan wargané sané makta palinggihan masandekan, copét utawi jambrét punika pacang ngedeng tas, utawi ngelés spion mobil raris melaib.
Lan sané kaping pat wantah gagéndong utawi anak sané ngidih-idih. Sané paling akéh kapanggih nglantingang urip ring lampu stopan wantah gagéndong puniki. Napimalih ring lampu stopan sané wénten ring kota-kota besar sakadi ring Jakarta, akéh pacang kapanggihin indiké puniki. Ring novél kakawian Hamsad Rangkuti sané mamurda “Ketika Lampu Berwarna Merah” indiké puniki tatas kaceritayang. Sapunapi anak cerik sané mawasta Basri, Maman, Kusnin, Tom, Minto, Sukri, Yanto, lan Pipin nglantingang urip ring lampu stopan ngaruruh jinah dados anak ngidih-idih. Sapunapi carané mangda ipun polih jinah sabilang wai saking lampu stopan. Maka papitu anaké cerik punika magiliran ngandong Pipin sané batisné buntung tedun ka marginé rikala lampu stopané ngendih lan maakin wargané sané makta palinggihan mangda polih jinah. Mamodal ngandong Pipin--anak cerik sané buntung, anaké cerik punika ngawinang wargané sané masandekan ring lampu stopan maduwé rasa idalem lan nyerahang jinah krécékan sané kadruwénang.
Yadiastun nglantingang urip ring lampu stopan punika karasa sakadi nglantud-nglantudin, lan ngawinang konséntrasi wargané sané makta palinggihan buyar sané ngawinang rikala lampu punika manados gadang lan wargané sané wénten ring durian ngebél-ngebél lan gedeg, nanging indiké punika nguntungang pisan majeng ring sang sané ngandelang urip ring lampu stopan. Indiké punika yén ruruh kasujatiané wantah iwang, sajabaning mengganggu, taler berbahaya majeng ring sang sané makta palinggihan wiadin ring sang sané nglantingang urip ring lampu stopan. Nanging, rikala “basangé setata nagih isinin” lan nénten maduwé jinah, napiké indiké punika tetep kaanggep iwang?

                                                                                    Singaraja, 10 Agustus 2016


No comments